Detailplaneeringu algatamine

Kirjeldus:

Detailplaneeringu algatamiseks esitatakse vallavalitsusele vastav taotlus (vt allpool), millele lisatakse kavand soovitud ehitustegevuse kohta (eskiislahendus). Eskiisi koostamisel tuleks konsulteerida ala ekspertidega. 
Vastavalt koostatud eskiisahendusele otsustab kohalik omavalitsus, kas algatada planeering või mitte. Detailplaneeringu algatamisel väljastab kohalik omavalitsus lähtetingimused detailplaneeringu koostamiseks. Planeeringu algatamise etapis ei tehta veel planeeringu sisu puudutavaid otsuseid, vaid pannakse paika raamid otsuse tegemise protsessi jaoks – ajakava, tegevusplaan jmt. Planeeringu sisu arutatakse läbi ning pannakse paika alles järgnevate etappide käigus. Lähtetingimustes pannakse paika raamid edasise detailplaneeringu koostamiseks. Detailplaneeringu alusel on võimalik ehitada hooneid ja rajatisi ning hoonete juurdeehitusi, jagada maa-ala kruntideks ning muuta olemasolevate kruntide piire. 
Detailplaneeringu algatamise etapis otsustab kohalik omavalitsus, kas on tarvis läbi viia ka keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH tuleb läbi viia juhul, kui kavandatakse olulise keskkonnamõjuga tegevust.

Õigusaktid:

Planeerimisseadus, Ehitusseadustik, Saaremaa vallavalitsuse määrus 2-2/14

Kontakt:

Katrin Kuusk, katrin.kuusk@saaremaavald.ee, tel 452 5093
Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

 

Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saaremaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Täitke allolev taotluse blankett ja esitage see koos eskiislahendusega Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.

Blankett: Detailplaneeringu algatamise taotlus.pdfdoc