Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Koovi külas Saarela ja Mudapõllu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/442 lõpetati Koovi külas Saarela ja Mudapõllu detailplaneeringu koostamine. Peale detailplaneeringu algatamist 26.09.2002 ei ole planeeringulahendust kohalikule omavalitsusele esitatud. Tulenevalt eelnevast tegi vallavalitsus huvitatud isikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, millega huvitatud isik nõustus. 

Tirbi küla Neeme detaiplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/43 lõpetati Tirbi külas Neeme (katastriüksuse katastritunnus 71401:001:0509) detailplaneeringu koostamine. Neeme detailplaneering algatati Pihtla Vallavolikogu 15.02.2017 otsusega nr 14. Planeeringu eesmärk oli kaasomandis maaüksuse jagamine kaheks eraldi kinnistuks, mõlemale kinnistule hoonestusalade planeerimine ja ehitusõiguse andmine kuni 3 hoone rajamiseks, liikluskorralduse määramine. Detailplaneering oli vastuolus kehtiva Pihtla valla rannaala üldplaneeringuga, kuna planeeritavate elamute vaheline kaugus oli alla 75 m.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kinnisasja omaniku taotluse alusel. Huvitatud isik esitas 07.02.2018 Saaremaa Vallavalitsusele avalduse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.
Vallavolikogu 24.05.18 otsus nr 43
Lisa - Seletuskiri

Mändjala küla Liiva detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Saaremaa Vallavolikogu 26.01.2018 otsusega nr 1-3/7 lõpetati Mändjala külas Liiva (katastriüksuse katastritunnus 34801:008:0633) detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk oli ehitusõiguse määramine üksikelamule, maaüksuse jagamine, sihtotstarvete ja liikluskorralduse määramine, ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. 
Liiva detailplaneering algatati Lääne-Saare Vallavolikogu 11.02.2015 otsusega nr 6. Detailplaneering oli vastuolus kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, kuna detailplaneeringus seatud eesmärkide saavutamiseks tuleb ranna ja kalda ehituskeeluvööndit vähendada. 
Lääne-Saare Vallavalitsus tegi 21.12.2017 huvitatud isikule ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, kuna Liiva detailplaneeringut ei ole Lääne-Saare Vallavalitsusele lähiaastatel menetlemiseks esitatud. Huvitatud isik nõustus Liiva detailplaneeringu koostamise lõpetamisega.
Vallavolikogu 26.01.18 otsus nr 7