Detailplaneeringute tühistamine ja kehtetuks tunnistamine

Kuressaare Golfiala elamumaa kinnistute hoonestuslaadi määramine

Golfiala kaartKuressaare Linnavalitsus kehtestas 2003. aastal Golfikompleksi detailplaneeringu. 
Planeeringuala hõlmab maa-ala suurusega 177 ha ja asub Kuressaare linna lääneosas. Detailplaneeringu eesmärk on golfiväljaku ja elamu- ning ärimaa maa-alade ja hoonestustingimuste planeerimine.
Golfikompleksi detailplaneering on osaliselt ellu viidud. Moodustatud on vajalikud krundid, rajatud on täismõõtmetega golfiväljak (Merikotka 10), golfiväljaku klubihoone (Merikotka 35), hooldushall (Merikotka 22) ja parkla (Merikotka tn 33). Planeeritud 100 elamukrundist on hetkel hoonestatud 20.
Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punktile 2 võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Kuressaare Linnavalitsuse õigusjärglane Saaremaa vald soovib tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud Golfikompleksi detailplaneeringu (Stuudio BEETA AB, Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ, töö nr 03-B).