Detailplaneeringute tühistamine ja kehtetuks tunnistamine

 

Lõmala külas Mihkli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/76 tunnistati kehtetuks Lõmala külas Mihkli detailplaneering. Maaüksuse omanik ei ole peale detailplaneeringu kehtestamist soovinud detailplaneeringut ellu viia ja esitas vallale avalduse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna olemasolev olukord ei vasta kehtestatud detailplaneeringule. 

 

 

Paaste küla Kadaka detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/45 tunnistati kehtetuks Kadaka detailplaneering. Leisi Vallavalitsus on 30.08.2004. a korraldusega nr 226 kehtestanud Paaste küla Kadaka detailplaneeringu (Dagopen OÜ töö nr 04-64). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on lahusmaatüki kaheks jagamine, sellele ehitusõiguse määramine elamu ehitamiseks ja vajaliku infrastruktuuri planeerimine.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 alusel võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistada, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Kadaka detailplaneeringu alasse jäävate Rannakadaka (katastritunnus 40302:001:0345) ja Kivikadaka (katastritunnus 40302:001:0346) katastriüksuste omanikud esitasid Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Kadaka detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks.
VVK 24.05.18 otsus nr 45_Kehtetuks tunnistamine
Lisa_Seletuskiri

Kuressaare Golfiala elamumaa kinnistute hoonestuslaadi määramine

Golfiala kaartKuressaare Linnavalitsus kehtestas 2003. aastal Golfikompleksi detailplaneeringu. 
Planeeringuala hõlmab maa-ala suurusega 177 ha ja asub Kuressaare linna lääneosas. Detailplaneeringu eesmärk on golfiväljaku ja elamu- ning ärimaa maa-alade ja hoonestustingimuste planeerimine.
Golfikompleksi detailplaneering on osaliselt ellu viidud. Moodustatud on vajalikud krundid, rajatud on täismõõtmetega golfiväljak (Merikotka 10), golfiväljaku klubihoone (Merikotka 35), hooldushall (Merikotka 22) ja parkla (Merikotka tn 33). Planeeritud 100 elamukrundist on hetkel hoonestatud 20.
Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punktile 2 võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Kuressaare Linnavalitsuse õigusjärglane Saaremaa vald soovib tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud Golfikompleksi detailplaneeringu (Stuudio BEETA AB, Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ, töö nr 03-B).