Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Nasva alevikus Luha detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine 
Saaremaa Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldusega nr 2-3/759 suunati avalikule väljapanekule Nasva alevikus Luha detailplaneering. Detailplaneeringuga planeeritakse kinnistule 1 puhkemaja saunateenuse ja majutuse pakkumiseks kuni 6-le inimesele ning 1 abihoone inventari hoidmiseks. Lisaks planeeritakse 1 paadisild ning planeeringuala kaguservas asuvatest kolmest kalatiigist on kaks kavandatud laiendada. 
Käesolev detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Ühisplaneeringu kohaselt on Luha kinnistul perspektiivne kasutusotstarve kaubandus-teenindusala, kus eeldatakse suurema külastajate arvuga ettevõtteid ja on lubatud tegevused millega, ei kaasne olulist mõju. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.07.-01.08.2018. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuse veebilehel ja ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) kabinetis 313. Avaliku väljapaneku ajal võib esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu planeerimislahenduse kohta. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.  
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 08.08.2018 kell 16.00 Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse suures saalis.   

Nasva alevikus Sõrve mnt 41a detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/46 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Nasva alevikus Sõrve mnt 41a maaüksusel (katastriüksus 43301:001:0206, pindala 3,47 ha) detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamule ja abihoonetele, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine tiigi rajamiseks, maaüksuse jagamine, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine.
Sõrve mnt 41a detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22.06-21.07.2018. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, III korrus). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 25.07.2018 kell 16 vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, II korruse saal).   
VVK 24.05.18 otsus nr 46
Lisa_Seletuskiri
DP Seletuskiri, Situatisooniskeem, Põhijoonis, Tugiplaan
Illustratsioon


Kuressaares Merikotka tn 1 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Saaremaa Vallavalitsuse 02.05.2018 korraldusega nr 2-3/444 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kuressaares Merikotka tn 1 detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine vabaajakeskuse püstitamiseks, tehnovõrkude ja juurdepääsu lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suurus on ca 1,9 ha.
Merikotka tn 1 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22.05-05.06.2018. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) kabinetis 313. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal võib esitada kirjalikult arvamusi detailplaneeringu lahenduse kohta. Arvamused esitada Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 06.06.2018 kell 16.00 Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse väikeses saalis.
Seletuskiri , Põhijoonis , Tugiplaan , Hoone vaated
Elektripaigaldise tehnilised tingimused
Veevärk liitumistingimused
Kaugkütte tehnilised tingimused
Telekommunikatsiooni tehnilised tingimused
Risikanalüüs_Alaxela Oil

 
Nasva alevikus Sadama tee 26a detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Saaremaa Vallavalitsuse 27.03.2018 korraldusega nr 285 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Sadama tee 26a katastriüksuse (katastritunnus 43301:001:0167) detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine Sadama tee 26a maaüksusel asuva elektrituuliku SIEMENS SWT-2,3-82 asendamiseks SIEMENS SWT-4.0-120 elektrituulikuga, tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha.
Sadama tee 26a detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 23.04 - 06.05.2018
 
Sadama 26a illustratsioon
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal võib esitada kirjalikult arvamusi detailplaneeringu lahenduse kohta. Arvamused esitada vallavalitsusele paberkandjal või elektrooniliselt
e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 09.05.2018 kell 16 vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, II korrus, saal). 
VV 27.03.18 otsus nr 285