Jäätmemajandus

Jäätmeseadus näeb ette, et kohalik omavalitsus korraldab oma territooriumil jäätmevedu. Selleks tuleb läbi viia riigihange, mille käigus leitakse jäätmevedaja, kellel on antud territooriumil teatud ajaperioodil ainuõigus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete veoteenust osutada.

Oodatakse ettepanekuid valla jäätmehoolduseeskirja eelnõule

Saaremaa Vallavalitsus on ette valmistanud uue jäätmehoolduseeskirja eelnõu, mis reguleerib jäätmehooldust kogu valla territooriumil:
jäätmehoolduseeskirja eelnõu ja seletuskiri.
Eelnõu kohta oodatakse elanike, ettevõtete, organisatsioonide ning maaomanike arvamusi ja ettepanekuid. Jäätmehoolduseeskirjast tulenevad kohustused jäätmete sorteerimisel, korraldatud jäätmeveo teenuse kasutamisel, ehitusjäätmete käitlemisel jne. 
Arvamused ja ettepanekud palutakse saata kirjalikult hiljemalt 12. veebruariks 2018 e-posti aadressile katrin.koppel@saaremaavald.ee või postiaadressile Tallinna 10, Kuressaare linn, Saaremaa vald.
Avalik arutelu jäätmehoolduseeskirja ja laekunud ettepanekute teemal toimub 21. veebruaril 2018 aadressil Tallinna 10 (II korruse suures saalis).

Korraldatud jäätmevedu Ida-Saaremaal

Endiste Laimjala, Leisi, Pöide, Valjala ja Orissaare valdade territooriumitel algab 1. veebruarist 2018 uus jäätmeveoperiood, mille kohta saab täpsemalt lugeda siit
Hinnakiri: Ragn-Sells AS.
Piirkonnad, kus korraldatud jäätmevedu ei rakendata: Erandpiirkonnad.

Saaremaa valla jäätmete vastuvõtukohad