Katastriüksuste toimingud

Katastriüksuste jagamine, - liitmine ja –piiride muutmine
Vastavalt maakorraldusseaduse §12 lõikele 1 ja 2 ning §13 on tegemist lihtsate maakorraldustoimingutega, kinnisasja vahetamisega, mis viiakse läbi kinnisasjade omanike kokkuleppel. Kinnisasja või selle osa koondamiseks, piiri korrastamiseks või maakorraldusnõuetega vastavusse viimiseks koostab maakorralduse läbiviija kinnisasja või selle osa vahetusplaani, mille kooskõlastab osalistega. Allkirjad katastriüksuste piiri muutmise plaanil tõestab notar. Plaan võib-olla ka digitaalselt allkirjastatud.
Kinnisasja (katastriüksuse) jagamine toimub maakorraldusseaduse §13 kohaselt.
Kui maaomanikud soovivad katastriüksuste piire muuta, esitavad nad vallavalitsusele avalduse ja katastriüksuse piiri muutmise plaani. 
Avaldus KÜ piiride muutmiseks
Katastriüksuse jagamisel esitab maaomanik vallavalitsusele avalduse ja jagamise plaani.
Avaldus KÜ jagamiseks
Avaldus KÜ-te liitmiseks
Vastavalt maakorraldusseaduse §4 lõikele 1 on maakorralduse läbiviija vannutatud maamõõtja või vastavat litsentsi omav isik.

Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Katastriüksuse sihtotstarve määratakse vastavalt maakatastriseaduse § 18 Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrusega nr 155 kehtestatud „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord" kohaselt, mille §2 lõike 1 kohaselt määrab kohalik omavalitsus või muudab sihtotstarbe kinnisasja omaniku taotluse alusel. Kui sihtotstarbe määramise vajadus tuleneb õigusaktidest, määrab kohalik omavalitsus sihtotstarbe omal algatusel.
 

Kontakt

Maakorraldusspetsialistid:
Inge Aru, tel 452 5084
inge.aru@saaremaavald.ee
Pille Pukk, 452 5085
pille.pukk@saaremaavald.ee
Ruth Kalamees, tel 452 5087
ruth.kalamees@saaremaavald.ee
Margus Pikkor (Orissaare TK)
tel 454 5602