Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

Keskkonnalubasid saab taotleda ja jälgida keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis. Keskkonnaload ja nende menetlemine on üldjuhul avalik. Üldsust teavitatakse keskkonnalubade menetlemise käigust elektrooniliselt portaalis Ametlikud Teadaanded.

 

Menetluses taotlused

Vallavalitsus teavitab avalikkust vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

  • AS Green Marine jäätmeloa L.JÄ/32593 muutmise taotlus on esitatud Saaremaa Vallavalitsusele arvamuse andmiseks 9. jaanuaril 2018. Ettevõte omab jäätmeluba ohtlike jäätmete veoks, olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegvusena ning tavajäätmete veoks Saare maakonnas. Ettevõte soovib jäätmeloale lisada käideldavaid jäätmeliike. Taotlus on kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris: Otselink.

  • OÜ Prügimees jäätmeloa taotlus ohtlike jäätmete veoks Saare maakonnas esitati Kuressaare Linnavalitsusele arvamuse andmiseks 26. oktoobril 2017. Ettevõte taotles viieks aastaks luba erinevate ohtlike jäätmete veoks jäätmevaldaja juurest jäätmekäitlejate juurde. Loa taotlusega on võimalik tutuda Keskkonnaameti dokumendiregistris.

  • Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ õhusaasteloa taotlus esitati arvamuse andmiseks 18. oktoobril 2017. Ettevõte taotles luba kuni 14,753 tonni lenduvate orgaaniliste ühendite ning vähesel määral osakeste õhku paiskamiseks oma tegevuskohas Pikk 62e. Taotlus ja selle lisamterjalid on kättesaadav veebilehel Ametlikud Teadaanded.

  • AS Saarte Liinid jäätmeloa taotlus esitati15. septembril 2017. Ettevõte taotles luba tava- ja ohtlike jäätmete kogumiseks Roomassaare sadamas aadressil Roomassaare tee 12 ning pilsivee veoks. Taotlus on digitaalselt leitav siit.

  • Saaremaa Vanametalli Kokkuost OÜ jäätmeloa taotlus esitati arvamuse esitamiseks 26. juulil 2017. Ettevõte taotles jäätmeluba Kuressaares aadressil Kaare 4 metallijäätmete, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete, paberi- ja kartongijäätmete ning pliiakude kogumiseks, ladustamiseks, sortimiseks, ümberpakkimiseks ning jäätmete veoks Saare maakonnas. Taotlus on digitaalselt leitav siit.

  • Incap Electronics Estonia OÜ õhusaasteloa eelnõu esitati 8. juunil 2017. Ettevõttes kasutatakse pindade puhastamiseks aastas kokku kuni 2,183 tonni erinevaid kemikaale, millest välisõhku eraldub kuni 1,58 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid aastas. Keskkonnaamet väljastas ettevõttele õhusaasteloa nr L.ÕV/328808 22. juunil 2017. Õhusaasteloa materjalid on kättesaadavad veebilehel Ametlikud Teadaanded.

  • AS Saarte Liinid õhusaasteloa eelnõu esitati arvamuse avaldamiseks 19. mail 2017. AS Saarte Liinid taotles luba Roomassaare sadamas Roomassaare tee 12 freesturba (130 000 m3) ja hakkpuidu (130 000 m3) lastimiseks laevadele ja killustiku (30 000 m3) lossimiseks. Õhusaasteloa eelnõu materjalid on kättesaadavad veebilehel Ametlikud Teadaanded. Keskkonnaamet väljastas ettevõttele õhusaasteloa nr L.ÕV/329220 22. juunil 2017.

Kehtivate keskonnalubadega on võimalik tuvuda keskkonnalubade infosüsteemi kaudu.