Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Koovi küla Kapa-Koovi detailplaneering
Lääne-Saare Vallavolikogu 29.06.2016 otsusega nr 1-3/16/54 algatati Koovi külas Kapa-Koovi detailplaneeringu menetlus. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, sihtotstarbe ja liikluskorralduse määramine, tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 2,5 ha. Vastavalt Lümanda valla üldplaneeringule (edaspidi üldplaneering) jääb planeeringuala osaliselt Läänemere ehituskeeluvööndisse. Kuna ranna ehituskeeluvööndis on ehitiste ja rajatiste ehitamine keelatud, tehakse planeeringuga ettepanek vähendada ranna ehituskeeluvööndit. Tulenevalt eelnevast on Kapa-Koovi detailplaneering üldplaneeringut muutev. 
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 07.05-03.06.2018.  Paberkandjal on võimalik planeeringu eskiisiga tutvuda vallamajas (Tallinna 10 Kuressaare, ruum 313). Avaliku väljapaneku ajal võib detailplaneeringu lahenduse kohta esitada ettepanekud ja vastuväited kirjalikult paberkandjal või elektrooniliselt e-postile vald@saaremaavald.ee.  Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 05.06.2018 kell 16 Saaremaa vallamajas (Tallinna 10 Kuressaare, II korrus ,väike saal).  
DP Seletuskiri, kooskõlastused, lähtematerjalid

Jaani küla Paraniidi detailplaneering
Paraniidi detailplaneering algatati Orissaare Vallavolikogu 23.03.2017 otsusega nr 149. Planeeringuala asub Saaremaa vallas (endises Orissaare vallas) Jaani külas ja hõlmab Paraniidi katastriüksust (katastriüksuse tunnus 55001:001:0106, pindala 3,25 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega).
Detailplaneeringu eesmärgiks on ettepaneku tegemine ehituskeeluvööndi vähendamiseks kuni 70 meetrini tavalisest veepiirist planeeritava elamumaa hoonestusala ja juurdepääsutee ulatuses, üksikelamu ja abihoonete ehitusõiguse ning hoonestusala ja lautrikoha määramine, veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse lahendamine, juurdepääsutee ja liikumisvõimaluse määramine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Orissaare Vallavolikogu 12.10.2005 otsusega nr 141 kehtestatud Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringu muutmiseks, kuna planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on maatulundusmaa ja ehituskeeluvööndi ulatuseks 200 m merepiirist.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 4 teatame, et Jaani küla Paraniidi detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 09.04. - 09.05.2018. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, III korrus, ruum 313).
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 17.05.2018 kell 15.00 vallamajas (II korrus, väike saal).
 
Merise küla Kordoni detailplaneering
Kordoni detailplaneering algatati Mustjala Vallavolikogu 27.01.2017 otsusega nr 1. Planeeringuala asub Saaremaa vallas (endises Mustjala vallas) Merise külas ja hõlmab Kordoni katastriüksust (katastriüksuse tunnus 48301:001:0106, pindala 2,9 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega).
Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine ja sihtotstarvete määramine elamumaaks ja maatulundusmaaks, 1 elamule ja kuni 3 abihoonetele hoonestusala ja projekteerimistingimuste määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, juurdepääsu lahendamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks hoonestusala ulatuses ja seega on detailplaneering Mustjala valla külade üldplaneeringut muutev. 
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 4 teatame, et Merise küla Kordoni detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 09.04. - 09.05.2018. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal vallamajas ( Tallinna 10, Kuressaare, III korrus, ruum 313). Kontaktisik: Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 16.05.2018 kell 15.00 vallamajas (II korrus, väike saal).
DP Seletuskiri
 
Pahapilli küla Varese sadama detailplaneering
Mustjala Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 22 algatati Pahapilli küla Varese sadama detailplaneering. Planeeringuala asub Saaremaa vallas (endises Mustjala vallas) Pahapilli külas ja hõlmab Varese sadam maaüksust (katastriüksuse tunnus 48301:006:0515, pindala 23237 m², 100% tootmismaa). Detailplaneeringu eesmärgiks on Varese sadama territooriumile tuulegeneraatori, statsionaarsete vee- ja elektrisüsteemide, kütusetankimise süsteemide ja laevadelt vastuvõetavate jäätmete eemaldamise süsteemide rajamiseks põhimõttelise lahenduse määramine.
Anseküla Vallimaa detailplaneering
Salme Vallavalitsuse 25.04.2016 korraldusega nr 2-3/59-1 algatati Vallimaa maaüksusel (katastriüksuse katastritunnus 72101:002:0302, pindala 33,6 ha) detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ranna ehituskeeluvööndi vähendamine kämpingukompleksi rajamiseks, maa sihtotstarbe osaline muutmine, juurdepääsutee planeerimine Kuressaare-Sääre maanteelt, ehitusala, haljastuse, välisvalgustuse ja tehnorajatiste planeerimine. Tegemist on Salme valla ranna-alade osaüldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 05.03-01.04.2018. Materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal vallamajas (Tallinna 10, III korrus,  ruum 313).  Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada  eskiisi kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult vallavalitsusele paberkandjal või e-postile vald@saaremaavald.ee.  
Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 04.04.2018 kell 16.00 vallavalitsuses (Tallinna 10, II korruse saal).
DP Seletuskiri
Põhijoonis
Tugiplaan
Asukohaplaan