Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kuressaares Merikotka tn 1 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Saaremaa Vallavalitsuse 02.05.2018 korraldusega nr 2-3/444 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kuressaares Merikotka tn 1 detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine vabaajakeskuse püstitamiseks, tehnovõrkude ja juurdepääsu lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suurus on ca 1,9 ha.
Merikotka tn 1 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22.05-05.06.2018. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) kabinetis 313. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal võib esitada kirjalikult arvamusi detailplaneeringu lahenduse kohta. Arvamused esitada Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 06.06.2018 kell 16.00 Saaremaa vallamaja (Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse väikeses saalis.
Seletuskiri , Põhijoonis , Tugiplaan , Hoone vaated
Elektripaigaldise tehnilised tingimused
Veevärk liitumistingimused
Kaugkütte tehnilised tingimused
Telekommunikatsiooni tehnilised tingimused
Risikanalüüs_Alaxela Oil

 
Nasva alevikus Sadama tee 26a detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Saaremaa Vallavalitsuse 27.03.2018 korraldusega nr 285 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Sadama tee 26a katastriüksuse (katastritunnus 43301:001:0167) detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine Sadama tee 26a maaüksusel asuva elektrituuliku SIEMENS SWT-2,3-82 asendamiseks SIEMENS SWT-4.0-120 elektrituulikuga, tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha.
Sadama tee 26a detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 23.04 - 06.05.2018
 
Sadama 26a illustratsioon
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal võib esitada kirjalikult arvamusi detailplaneeringu lahenduse kohta. Arvamused esitada vallavalitsusele paberkandjal või elektrooniliselt
e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 09.05.2018 kell 16 vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, II korrus, saal). 
VV 27.03.18 otsus nr 285
 
Atla küla Hülgeranna ja Heldama detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Saaremaa Vallavolikogu 26. jaanuari 2018 otsusega nr 8 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Atla külas Hülgeranna ja Heldama detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 37 ha. Planeeringu eesmärk on ehituskeeluvööndi vähendamine, sihtotstarbe, juurdepääsu ja ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude rajamine saun-suveköögi rajamiseks Hülgeranna maaüksusele ning elamu ja abihoonete rajamine Heldama maaüksusele.
Atla küla Hülgeranna ja Heldama detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 19.02-18.03.2018. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare) ruumis 317 ning valla kodulehel aadressil.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal võib esitada kirjalikult arvamusi detailplaneeringu lahenduse kohta. Arvamused esitada Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 21.03.2018 kell 16.00 Saaremaa vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare) II korruse väikeses saalis.
VV 26.01.18 otsus nr 8 
DP Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Kruntimise skeem
Hülgeranna illustratsioon
Heldama illustratsioon
PA kooskõlastus
KA kooskõlastus