Detailplaneeringute algatamine

Nasva alevikus Aaduni detailplaneeringu algatamata jätmine
 
Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/77 jäeti algatamata Nasva alevikus Aaduni katastriüksuse (katastritunnus 34801:008:0414, suurus 0,82 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli 4 elamumaa krundi planeerimine ning ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks. Vallavolikogu on seisukohal, et Aaduni maaüksuse jagamine neljaks või rohkemaks elamumaa krundiks ei ole kooskõlas piirkonna maakasutuse põhijoontega ja asustustihedusega, kuna planeeritavate kruntide suurused kujuneksid ca 2000 m2. 
 
 
 
 
Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneeringu algatamine
 
Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/74 algatati Sikasssaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elektrituuliku rajamiseks, sihtotstarvete määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega. Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringus Uuevärava maaüksusele elektrituulikut planeeritud ei ole.  Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering vastuolus ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. 

 

 

 

Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneeringu algatamine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/72 algatati Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine tootmishoonete püstitamiseks ja hoonestusala piiritlemine, ehituskeeluvööndi vähendamine, liikluskorralduse määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Kuna detailplaneeringu koostamise üheks eesmärgiks on ranna ehituskeeluvööndisse tootmishoonete rajamine, tehakse ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit. Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering vastuolus Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga ja planeeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. 

VV 21.06.2018 otsus nr 72 Lähteseisukohad Planeeringuala skeem Keskkonnamõju eelhinnang 

 

Orissaare alevikus Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/73 algatati Orissaare alevikus Kuivastu mnt 44 detailplaneering. Planeeringuala on ca 1,1 ha ja hõlmab Kuivastu mnt 44 katastriüksust (katastriüksus 55001:008:0346). Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Kuivastu mnt 44 katastriüksus 5 katastriüksuseks, muuta katastriüksuste sihtotstarve elamumaaks, anda kruntidele ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks, lahendada juurdepääs ja tehnovõrgud.
Detailplaneeringu algatamine on vajalik PlanS § 125 lg 1 p 1 tulenevalt. Detailplaneeringu algatamise taotluse sisuks olev tegevus ei ole kooskõlas kehtiva Orissaare sisemaa ja aleviku üldplaneeringuga ning sellega kaasneb üldplaneeringu juhtotstarbe muutmise vajadus ärimaast elamumaaks.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks ei ole teada, et detailplaneeringu koostamise käigus tuleb teha täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
VV 21.06.18 otsus nr 73, Lähteseisukohad, Asendiskeem, Keskkonnamõju eelhinnang
Lahendusskeem DP algatamise taotlus

Kuressaares Pargi tn 14 detailplaneeringu algatamata jätmine
Saaremaa Vallavalitsuse 22.05.2018 korraldusega nr 2-3/535 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Kuressaare linnas Pargi tn 14 katastriüksusel eesmärgiga määrata ehitusõigus äripindade ja korteriomandite rajamiseks. Detailplaneeringu algatamine on vastuolus Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusega ja linna ruumilise arenguga, kuna Pargi tn 14 katastriüksusel asuv parkla on vajalik säilitada avaliku parklana. Korraldusega on võimalik tutvuda SIIN
 
Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneeringu algatamine
Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/47 algatati Kuressaare linnas Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneering. Planeeringuala on ca 0,6 ha ja hõlmab Tallinna tn 78 (katastriüksus 34901:004:0092) ja 80 (katastriüksus 34901:004:0178) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on äri- ja tootmishoone planeerimine, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Detailplaneeringu algatamine on vajalik planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 tulenevalt. 
Detailplaneeringu algatamise taotluse sisuks olev tegevus ei ole kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga ning sellega kaasneb ühisplaneeringukohase juhtotstarbe muutmise vajadus rida- ja korterelamute maast kaubandusteenindus-alaks.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks ei ole teada, et detailplaneeringu koostamise käigus tuleb teha täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
 
Kuusnõmme külas Ranna detailplaneeringu algatamata jätmine
Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/44 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Kuusnõmme külas Ranna katastriüksusel eesmärgiga püstitada vahimajake, vähendada ranna ehituskeeluvööndit ja seadustada maaüksusel olemasolevad hooned. Detailplaneeringu algatamine on vastuolus ranna ja kalda kaitse eesmärkidega ja Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduskavaga.