Teated

Puuetega inimeste eluruumide kohandamise taotlusvoor 2018

Alates 2. maist on erivajadusega Saaremaa valla elanikel võimalik taotleda oma eluruumi kohandamist.
Taotluste esitamise periood on 02.05. - 11.05.2018. Kohanduste tegemise I periood kestab kuni 31.12.2018.
Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik perioodil 02.05. - 11.05.2018 esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-postile vald@saaremaavald.ee või posti teel (Tallinna 10, Kuressaare 93819). Samuti võtavad kohapeal taotlusi vastu Saaremaa valla sotsiaaltööspetsialistid nii vallamajas (Kuressaare, Tallinna tn 10) kui ka teenuskeskustes (vt allpool "Infoks taotlejale").

Taotluse kohustuslikud andmed:

 • Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;
 • Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;
 • Kohandatava eluruumi andmed: linnaosa, tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
 • Eluruumi omanik või kõik kaasomanike või korteriühistu nõusolek kohandamise tegemise kohta;
 • Eluruumi kohandamise eesmärk  (liikuvuse seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;
 • Kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC- ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu);
 • Otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

Koos taotlusega esitatakse:

 1. koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist;
 2. koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist;
 3. koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);
 4. eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume.

Taotluse vorm
Infoks taotlejale

__________________________________________________________________________
Sotsiaalvaldkonna projektidele saab toetust taotleda

5. kuni 26. aprillini saab Saaremaa valla eelarvest taotleda muu hulgad toetust sotsiaalse suunitlusega ning tervise edendamisega seotud üritustele ja projektidele.  
Toetuse taotlemise õigus on juriidilisel isikul, mittetulunduslikul ühendusel või füüsilisest isikust ettevõtjal tingimusel, et üritus või projekt toimub Kuressaares või on muul olulisel viisil seotud Kuressaare linnaga.  
Toetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada elektroonilises keskkonnas https://haridus.kuressaare.ee/projektid/ vormikohane taotlus.
Toetatakse Kuressaare linnas toimuvaid ja linna mainet kujundavaid avalikkusele suunatud ning kogukonda kaasavaid sädeprojekte ning projekte, millel on potentsiaal tõusta märgilisteks. 
Projektitoetuste määramise eelistused 2018. aastal on
 • traditsioonilised üritused, mis pakuvad atraktiivseid võimalusi linna elanikele sotsiaalvaldkonnas;
 • erinevate valdkondade ristprojektid koostöös kohalike ja rahvusvaheliste partneritega; 
 • sotsiaalse suunitluse ja tervise edendamisega seotud projektid, mis on suunatud sotsiaalsete erivajadustega inimeste toimetuleku suurendamiseks. 
Ei toetata
 • taotlusi, millel puudub projekti sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve; 
 • taotlejaid, kes on varasemalt eraldatud raha kasutanud mittesihipäraselt;
 • projekte, mille omaosalus on väiksem kui 20%;
 • aruandevõlglasi ja võlglasi; 
 • kasumit teenivaid projekte;
 • traditsiooniliste rahvaürituste (jaanituli, jõulupidu, kollektiivide juubelid jms) korraldamist;
 • toitlustamist; 
 • ruumide sisustuse, kontoritehnika jm vara soetamist; 
 • remondi- ja ehitustöid; 
 • mälestuskivide ja tahvlite paigaldamist; 
 • Saaremaa valla hallatavate asutuste taotlusi.
Taotluste esitamise tähtaeg: 26. aprill kell 12
Lisainfo: Liina Kohu, tel 452 5057 (sotsiaalvaldkonna ja terviseedendamise projektid)

_________________________________________________________________________

Projekt: Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas

Projekti kood: 2014-2020.2.02.16-0029

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist, meede "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused", tegevus „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused".
Projekti eesmärk: Hooldusvajaduse väljaselgitamiseks sobiva hindamismetoodika ja koduteenuse osutamise mudeli väljatöötamine. Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas koduteenuse viimine tasemele, mis tagab hooldusvajadusega inimestele turvalise toimetuleku kodustes tingimustes ning hoolduskoormusega inimestele võimaluse osaleda tööhõives.
Projekti elluviimise periood: 01.01.2017 - 31.12.2018
Projekti maksumus on 187 661 eurot, sh toetus 144 691 eurot ja omaosalus 42 970 eurot (Kuressaare linn 26 280 eurot ja Lääne-Saare vald 16 690 eurot).
Lisainformatsioon: Anne Lind, projektijuht, tel 452 5180,  5332 7183, anne.lind@saaremaavald.ee.

 

Kontakt

Sotsiaalosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare
E 8.30-16.00
T 8.30-12.00
K 8.30- 18.00
N 8.30-16.00
R 8.30-12.00

Puuetega inimestele tasuta ujumine
Treeneri juhendamisel Kuressaare Gümnaasiumi ujulas 02.01-22.06.2018.
Igal pühapäeval (juunis igal laupäeval) kell 14-16. Registreerimine ei ole vajalik, kaasa ujumisriided, ujumismüts, rätik, pesuvahendid.
NB! Kes vajavad Kuressaare linna piires transporti, teada anda neljapäeval kell 10-15, tel 5824 2318.