Teated

Muutuvad tänavate nimetused ja aadressid Tuulte Roosis

Kuressaare linnas Tuulte Roosis asuv liikluspinna kohanimi Ranna tänav ei vasta kohanime vormistamise korrale. Tänavana kasutuses olev liikluspind peab olema katkematult läbitav ja visuaalselt tajutav ühtse objektina. 
Tulenevalt eeltoodust teeb Saaremaa Vallavalitsus ettepaneku pikendada Kotkapoja tänavat kuni Sõrve teeni (vt skeemi). Selle tulemusel oleks vaja muuta Ranna tn 36, Ranna tn 24 ja Ranna tn 40 hoonete aadresse ning määrata uued aadressid vastavalt Kotkapoja tn 12, Kotkapoja tn 10 ja Kotkapoja tn 5.
Teine ettepanek on muuta ülejäänud Ranna tänava hoonete ja katastriüksuste (26, 28, 30, 32, 34, 38, 38a, 42, 44, 46, 48) aadressinumbrid, sest numbrite määramisel kehtib reegel, mille alusel asuvad tänava paremal pool paarisnumbrid ja vasakul pool paaritud numbrid (vt uute aadresside skeemi). 
Juhul, kui ülalnimetatud kinnistute omanikud ei nõustu ettepanekutega, on neil õigus esitada kirjalik põhjendatud vastuväide 15 päeva jooksul e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või aadressile Tallinna 10, Kuressaare, 93819.
Saaremaa Vallavalitsus määrab Kotkapoja ja Ranna tänavate mõjuala ja uued aadressid vallavalitsuse korraldusega ning korraldab tänavate siltide ja majanumbrite paigaldamise. Aadresside muutmisega ei kaasne elanikele rahalisi kohustusi.  
Täiendav info: tel 452 5087, ruth.kalamees@saaremaavald.ee või pöörduda Tallinna 10, Kuressaare, ruum 308.

Golfikompleksi projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 22.05.-01.06.2018 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Golfikomplektsi detailplaneeringu alal projekteerimistingimuste eelnõu, millega täpsustatakse Laugu tn 6 kinnistule projekteeritava üksikelamu detailplaneeringuga käsitletud tingimusi.
Projekteerimistingimustega on võimalik tutvuda ka vallavalitsuses kohapeal (Kuressaare Tallinna 10, ruum 104). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
Projekteerimistingimuste eelnõu
Situatsiooniskeem, Asendiplaan
I korruse plaan, II korruse plaan
Vaated

Vanad põllumajandushooned võivad olla ohtlikud

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) juhib tähelepanu vanadele põllumajandushoonetele, millest paljud võivad olla amortiseerunud ning seetõttu ohtlikud. Nõukogudeaegseid ja veel vanemaid hooneid (nt laudad, tootmishooned, töökojad, kuivatid, heinaküünid jms) on üle Eesti palju. Osa neist on kasutusel aastaringselt või hooajaliselt ning osa seisab kasutuseta. 
Kevadel, mil põllumajandussektor aktiveerub, leiavad hooned rohkem kasutust ja omanikel tuleks need ohutuse tagamiseks ja õnnetuste ärahoidmiseks üle vaadata. Viimastel aastatel on ette tulnud juhtumeid, kus hoone konstruktsioon või mõni selle osa on purunenud ning tekitanud lisaks varalisele kahjule ka vigastusi inimestele.  
Ehitusseadustiku kohaselt peab ehitis olema nii ehitamise kui ka kasutamise vältel ohutu inimesele, varale ja keskkonnale. Ohutuse tagamise eest vastutab kogu ehitise olemasolu vältel omanik, kes peab tagama ka ehitise püsivuseks ja ohutuks kasutamiseks asjatundliku korrashoiu.
Kui ehitise omanikul tekib kahtlus ehitise püsivuses või tal puuduvad vajalikud oskused selle hindamiseks, on soovitatav tellida ehitise erakorraline audit spetsialistilt ehk pädevalt isikult. Ehitusinseneride pädevust kontrollib ja kutsetunnistusi väljastab Eesti Ehitusinseneride Liit, kellelt saab infot ka väljastatud kutsetunnistuste ehk pädevate isikute kohta.
Kui on tekkinud juba olukord, kus ehitis on muutunud ohtlikuks, tuleb koheselt kasutamine lõpetada ning takistada kõrvaliste isikute ligipääs ehitisele. Ohutus peab olema tagatud ka nende ehitiste puhul, mis ei ole enam kasutuses. 
Amet kutsub kõiki üles – kui märkate ohtlikku ehitist, andke teada kohalikule omavalitsusele või Tehnilise Järelevalve Ametile.

Jätkub konkurss "Värv Kuressaare majal"

Kuressaare linna elukeskkonna kaunistamiseks ja parandamiseks jätkub traditsiooniline konkurss "Värv Kuressaare majal". Konkursi ülesandeks on majaomanike kaasamine hoonete värskendamisse, värvitooni väärtustamine linnapildis ja parimate tunnustamine.
Konkurssi toetavad 20% hinnasoodustusega värvitootjad Akzo Nobel Baltics AS, AS Tikkurila, SIA Daw Baltica Eesti filiaal, Teknos OÜ.
Konkursil osalemise avaldusi võetakse vastu 2. maist 31. septembrini 2018. Osalemiseks tuleb taotleda vallavalitsuselt värvipass. Konkursitöö teostatakse maja värvipassi alusel, mille koostab vallavalitsuse arhitekt, arvestades võimalikult majaomaniku ettepanekuid. Värvipass väljastatakse osalejale tasuta.
Konkursil võib kasutada ka varasematel aastatel väljastatud värvipasse, kuid need tuleb täiendavalt kooskõlastada. Konkursitöö hindamisel arvestatakse teostatud töö kvaliteeti ja vastavust värvipassile.
Konkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 15. detsembriks 2018. Preemiafondi suuruseks on 1300 eurot.
Tingimused
Soodustoodete nimekiri
Lisainfo: arhitekt Piret Miller tel 452 5042, piret.miller@saaremaavald.ee
infospetsialist Rita Tamm tel 452 5043, rita.tamm@saaremaavald.ee

Restaureerimis- ja remonditoetus

Saaremaa valla 2018. aasta eelarves on nimetatud toetuseks määratud rahalisi vahendeid summas 20 000 eurot, et aidata kaasa Kuressaare linna arhitektuuripärandi, Kuressaare vanalinna linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud piirkondade säilitamisele, kaitsmisele.
Eelistatult toetatakse ehitiste avariilise olukorra likvideerimist, arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne) ja/või avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimist ning selleks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamist.
Ehitiseks on Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuv või arhitektuuriväärtuslik ja kaitse all olev hoone või rajatis.
Toetusega soodustatakse töö teostamist kuni 50% ulatuses, mis on suunatud ehitise arhitektuuriväärtuse säilitamisele või taastamisele.
Toetust võivad taotleda isikud, v a kasumit taotlevad juriidilised isikud, kelle omandis või valduses on Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuvad või Kuressaares asuvad arhitektuuriväärtuslikud ja kaitse all olevad ehitised.
Taotlusi võetakse vastu 1. detsembrini 2018. Esitatud taotluste läbivaatamine ja komisjoniline hindamine toimub juulis ja detsembris.
Alus: Vallavalitsuse 17.04.10 korraldus nr 375
Lisainfo: infospetsialist Rita Tamm rita.tamm@saaremaavald.ee, tel 452 5043