Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Muratsi küla Viiumäe detailplaneeringu avalik väljapanek
Lääne-Saare Vallavalitsuse 30.05.17 korraldusega nr 206 „Muratsi külas Viiumäe detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine" algatati Muratsi külas Viiumäe (katastriüksuse katastritunnus 27003:003:1025, pindala 3,02 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 3,5 ha.  Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine, ehitusõiguse määramine elamutele koos abihoonetega, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Vastavalt planeerimisseaduse § 133 palume avaldada detailplaneeringu kohta kirjalikult arvamust Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal aadressile Tallinna tn 10, Kuressaare või digitaalselt e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee.
Seletuskiri, Põhijoonis
Situatsiooniskeem, Tugiplaan

Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu
Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/47 algatati Kuressaare linnas Tallinna tn 78 ja 80 detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeringuala on ca 0,6 ha ja hõlmab Tallinna tn 78 (katastriüksuse tunnus 34901:004:0092) ja 80 (katastriüksuse tunnus 34901:004:0178) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on äri- ja tootmishoone planeerimine, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Detailplaneeringu algatamine on vajalik planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 tulenevalt. Detailplaneeringu algatamise taotluse sisuks olev tegevus ei ole kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga ning sellega kaasneb ühisplaneeringukohase juhtotstarbe muutmise vajadus rida- ja korterelamute maast kaubandusteenindus-alaks.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 4 teatame, et Tallinna 78 ja 80 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul  03.08-03.09.2018. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, III korruse ruum, 313).
Kontaktisik Kätlin Kallas, 452 5094, katlin.kallas@saaremaavald.ee.
Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 06.09.2018 kell 15 vallamajas (Tallinna 10, II korrus, suures saal).
DP Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Tugiplaan
Hoonestuse skeem
Tehnovõrkude skeem

Koovi küla Kapa-Koovi detailplaneering
Lääne-Saare Vallavolikogu 29.06.16 otsusega nr 54 algatati Koovi külas Kapa-Koovi detailplaneeringu menetlus. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, sihtotstarbe ja liikluskorralduse määramine, tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 2,5 ha. Vastavalt Lümanda valla üldplaneeringule (edaspidi üldplaneering) jääb planeeringuala osaliselt Läänemere ehituskeeluvööndisse. Kuna ranna ehituskeeluvööndis on ehitiste ja rajatiste ehitamine keelatud, tehakse planeeringuga ettepanek vähendada ranna ehituskeeluvööndit. Tulenevalt eelnevast on Kapa-Koovi detailplaneering üldplaneeringut muutev. 
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 07.05-03.06.2018.  Paberkandjal on võimalik planeeringu eskiisiga tutvuda vallamajas (Tallinna 10 Kuressaare, ruum 313). Avaliku väljapaneku ajal võib detailplaneeringu lahenduse kohta esitada ettepanekud ja vastuväited kirjalikult paberkandjal või elektrooniliselt e-postile vald@saaremaavald.ee.  Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 05.06.2018 kell 16 Saaremaa vallamajas (Tallinna 10 Kuressaare, II korrus ,väike saal).  
DP Seletuskiri, kooskõlastused, lähtematerjalid
 
Pahapilli küla Varese sadama detailplaneering
Mustjala Vallavolikogu 28.04.17 otsusega nr 22 algatati Pahapilli küla Varese sadama detailplaneering. Planeeringuala asub Saaremaa vallas (endises Mustjala vallas) Pahapilli külas ja hõlmab Varese sadam maaüksust (katastriüksuse tunnus 48301:006:0515, pindala 23237 m², 100% tootmismaa). Detailplaneeringu eesmärgiks on Varese sadama territooriumile tuulegeneraatori, statsionaarsete vee- ja elektrisüsteemide, kütusetankimise süsteemide ja laevadelt vastuvõetavate jäätmete eemaldamise süsteemide rajamiseks põhimõttelise lahenduse määramine.