Detailplaneeringute tühistamine ja kehtetuks tunnistamine

Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine

Saaremaa vald soovib tunnistada osaliselt kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi Lagle tn 2 (krundi positsioon 61 ja 62) ja Lagle tn 6 (krundi positsioon 63) kinnistute osas.
Planeeringuala hõlmab maa-ala suurusega 177 ha ja asub Kuressaare linna lääneosas. Detailplaneeringu eesmärk on golfiväljaku ja elamu- ning ärimaa maa-alade ja hoonestustingimuste planeerimine.
Detailplaneering ja elamualade hoonestamine on ellu viidud osaliselt. 
Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 alusel võib detailplaneeringu osa kehtetuks tunnistada, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Lagle tn 2 ja Lagle tn 6 kinnistu omanik on esitanud 18.07.2018 avalduse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Lagle tn 2 ja Lagle tn 6 kinnistute osas, seoses sooviga kavandada nimetatud kinnistutele üksikelamu, mida kehtiv detailplaneering ei võimalda järgmistel põhjustel: Lagle tn 2 kinnistu on moodustatud detailplaneeringu kohaste kruntide positsioon 61 ja positsioon 62 liitmise teel, kuid kolmanda krundi positsioon 63 (Lagle tn 6 kinnistu) liitmist detailplaneering ei võimalda. Peale detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist on võimalik krundid maakorraldusliku toiminguna liita. Lisaks on moodustatava krundis suurusest, milleks kujuneb umbes 1600 m2, lähtuvalt omaniku soov muuta planeeritud hoonestusala ja suurendada hoone ehitusalust pindala võttes arvesse tekkiva krundi suurust, konfiguratsiooni ja ümbritsevaid hooneid.
Otsuse eelnõu + Asendiskeem

Lõmala külas Mihkli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/76 tunnistati kehtetuks Lõmala külas Mihkli detailplaneering. Maaüksuse omanik ei ole peale detailplaneeringu kehtestamist soovinud detailplaneeringut ellu viia ja esitas vallale avalduse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna olemasolev olukord ei vasta kehtestatud detailplaneeringule. 
VVKotsus

Paaste küla Kadaka detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/45 tunnistati kehtetuks Kadaka detailplaneering. Leisi Vallavalitsus on 30.08.2004. a korraldusega nr 226 kehtestanud Paaste küla Kadaka detailplaneeringu (Dagopen OÜ töö nr 04-64). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on lahusmaatüki kaheks jagamine, sellele ehitusõiguse määramine elamu ehitamiseks ja vajaliku infrastruktuuri planeerimine.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 alusel võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistada, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Kadaka detailplaneeringu alasse jäävate Rannakadaka (katastritunnus 40302:001:0345) ja Kivikadaka (katastritunnus 40302:001:0346) katastriüksuste omanikud esitasid Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Kadaka detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks.
VVK 24.05.18 otsus nr 45_Kehtetuks tunnistamine
Lisa_Seletuskiri