Huvihariduses osalemise registreerimine

Kirjeldus:

Huvihariduse register on veebipõhine registreerimiskeskkond, mis koondab ühtsesse andmebaasi valla eelarvega seotud huviharidustegevuse – üldhariduskoolide huviringid, munitsipaalhuvikoolid ja valla eelarvest toetust saavad eraspordiklubid ja erahuvikoolid, tagamaks huvihariduse süsteemi suurem ülevaatlikkus ja informatsiooni parem edastamine.
Registrisse on kohustatud andmed esitama Saaremaa Vallavalitsuse hallatavad õppeasutused ning vallalt toetust taotlevad eraõiguslikud spordiklubid ja erahuvikoolid. Registriga võivad liituda ka teised huvihariduse korraldamisega tegelevad organisatsioonid, mis ei saa oma tegevuse läbiviimiseks toetust valla eelarvest, kuid soovivad oma andmete kajastamist ühtses süsteemis.
Iga asutus määrab huviharidusregistri haldaja, kes vastutab vajalike andmete õigeaegse sisestamise eest. Registri haldaja kinnitab iga algava õppeaasta 1. septembriks õpperühmade loetelu ning avab registris iga õpperühma kohta õpperühma lehe.
Õppuri lisamiseks õpperühma esitab lapsevanem registri kaudu (vt allpool Link) või erandkorras paberkandjal (vt allpool Blankett) vastavasisulise taotluse, mille kinnitab õpperühma juhendaja. Õppur arvatakse õpperühma, kui lapsevanem on andmed registris kinnitanud. Täisealine õppur kinnitab oma andmed iseseisvalt. Erandkorras võib lapsevanem esitada oma lapse õppimise kohta kinnituse ka paberkandjal, mille alusel kannab andmed registrisse kas haldaja või registri administraator.

Õpperühmade üldandmed peavad jõudma registrisse 1. septembriks ning lapsevanematel on kohustus kinnitada oma laste huvihariduses osalemine kahe nädala jooksul.

Õigusaktid:  Huvitegevuses osalemise arvestuse pidamise kord 
Huvihariduse registri täitmise juhis 
Kontakt: Helen Vainula, tel 452 5064 helen.vainula@saaremaavald.ee
Link: https://huviharidus.kuressaare.ee/
Blankett: Huvihariduse õpperühma õpilase registreerimise taotlus.pdf