Maakorraldus

Kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks (elamumaa)

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas Kõljala külas asuva Varsakabja kinnisasja (59201:001:1018; 0,9ha; sihtotstarve: elamumaa) müümiseks. Alghind 4050.-; tagatisraha 400.-.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 05.09.2018 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.
Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud.
Maa-Ameti 23.07.18 kiri
Enampakkumisteade

_______________________________________________________________________

Kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks (maatulundusmaa)

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks:

  • Saare maakond Saaremaa vald Laheküla Laheritsu kinnisasi (43301:001:0979; 3,12 ha; maatulundusmaa) alghind 34 320.-, tagatisraha 3 430.-;
  • Saare maakond Saaremaa vald Mäebe küla Pikerpõllu kinnisasi (80701:002:0059; 6,48 ha; maatulundusmaa) alghind 6 850.-, tagatisraha 680.-;
  • Saare maakond Saaremaa vald Vanalõve küla Onnipõllu kinnisasi (85801:001:1287; 1,0184 ha; (maatulundusmaa) alghind 3 060.-, tagatisraha 300.-.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 29.08.2018 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.
Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud.
Maa-Ameti 12.07.18 kiri
Enampakkumisteade

_______________________________________________________________________________
Kirjalik enampakkumine - maa põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuva kinnisasja põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks:  
  • Saare maakond Saaremaa vald Kehila küla Künka kinnisasi (30101:002:0532; 5,09 ha; kasutusala pindala 4,08 ha; (M)) alghind 303.-, tagatisraha 76.-.
Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.08.2018 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.
_________________________________________________________________________
TOIMINGUD MAAGA
1. Maakorraldustoimingute korraldamine (katastriüksuste jagamised ja liitmised, piiride muutmised);
2.  Omandi- ja maareformist tulenevate küsimuste (tagastamine, erastamine, munitsipaliseerimine, kompenseerimine, riigi omandisse jätmine, hoonestusõiguse seadmine, teenindusmaa määramine) lahendamine;
3. Koha-aadresside määramise korraldamine; 
4. Katastriüksuste sihtotstarvete määramise korraldamine; 
5. Maamaksuga seotud küsimuste lahendamine;
6. Maade munitsipaalomandisse taotlemise korraldamine; 
7. Kinnistuportaalis vallapoolsete toimingute teostamine; 
8. Sundvalduse seadmisega seonduvate küsimuste lahendamine; 
9. Valdkonnaga seotud järelpärimistele ja kirjadele vastamine; 
10. Valdkonnaga seotud küsimustes kodanike nõustamine; 
11. Valdkonnaga seotud õigusaktide eelnõude koostamine ja vallavalitsusele esitamine.
 
MAAMAKS
Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse lähtudes maa hindamise seadusest. Maamaksu maksab maa omanik või maa kasutaja. Maa maksustamishinna arvutab kohalik omavalitus maa korralise hindamise tulemuste alusel vastavalt maa maksustamishinna arvutamise korrale. Saaremaa vallas on maa maksustamishinna arvutamise aluseks keskkonnaministri 30. novembri 2001. aasta määrusega nr 50 kehtestatud "Maa korralise hindamise tulemused".  Kui maa on kooramatud hoonestusõiguse või kasutusvaldusega maksab maamaksu hoonestaja või kasutusvaldaja. Maamaksu arvutamiseks korrutatakse maa maksustamishind maksumääraga. Maamaksumäärad on kinnitatud Saaremaa Vallavolikogu 15.12.17 määrusega nr 19 "Maamaksumäära kehtestamine". Kõik maksumäärad jäid 2017. aasta tasemele. 
 
MAAMAKSUST VABASTAMINE
Lähtudes 1. jaanuarist 2013 kehtima hakanud „Maamaksuseaduse" muutmise seadusest vabastatakse koduomanikud maamaksust vastavalt kehtivale üldplaneeringule tiheasustuses kuni 1500m2 suuruse ning hajaasustuses kuni 2ha suuruse maa osas. Maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühele, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.
Maamaksukohustusest vabastatakse inimesed, kes omavad kinnisturaamatu andmete alusel kinnisasja ning on sama kinnistu endale rahvastikuregistris elukohaks valinud. Seega kontrollitakse maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel iga aasta 1. jaanuari seisuga.
Täpsem info: Maamaksuseadus

 

Kontakt

Maakorraldusspetsialistid:
Inge Aru, tel 452 5084
inge.aru@saaremaavald.ee
Pille Pukk, 452 5085
pille.pukk@saaremaavald.ee
Ruth Kalamees, tel 452 5087
ruth.kalamees@saaremaavald.ee
Margus Pikkor (Orissaare TK)
tel 454 5602