Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmist 2017. aastal toetatud projektid

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvoor oli avatud 9. aprillist 11. juunini. Taotluste vastuvõtt on lõppenud.
Otstarve: toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks. Projekti teostamisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. 

 

Teadmiseks
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot (programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa). Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest. 
Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse, elamus tekkiva reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.

 

Kontakt

Info ja nõustamine:
hajaasustus@saaremaavald.ee

Maire Käärid (Orissaare, Pöide, Laimjala, Valjala ja Leisi piirkond)
tel  513 1674, 452 5169

Tiina Orav (Lääne-Saare, Kihelkonna, Mustjala, Salme, Pihtla ja Torgu piirkond)
tel 452 5028,  5911 7981