Teated

Saaremaa valla 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlemise väljakuulutamine
Projektikonkursile on oodatud 7-19aastastele lastele ja noortele suunatud tegevuspäevade ja koostöötegevuste innovaatilised projektid Saaremaa valla piirkondades. 
Toetust eraldatakse huvitegevusvõimaluste mitmekesistamiseks ja kaasaegsete meetodite rakendamiseks huvihariduse ja huvitegevuse pakkumisel. Toetuse jagamise eesmärgiks on muuta huvitegevus ja huviharidus võimalikult paljudele noortele kättesaadavaks. Prioriteediks on jätkusuutlikud uuenduslikud ja asutustevahelised koostöötegevused.
Toetust saavad taotleda: haridus- ja noorsootöö valdkonnas tegutsevad juriidilised isikud, mittetulunduslikud ühendused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja Saaremaa vallavalitsuse hallatavad asutused tingimusel, et tegevus toimub Saaremaa valla territooriumil ja valla lastele ja noortele. Tegevused peavad toimuma 2018. aastal.
Projektides ei ole vaja näidata omaosalust, küll aga on tingimus, et tegevused peavad olema osalejatele võimalikult soodsad. 
Toetust ei saa kasutada
projekt-ja püsilaagrite korraldamiseks (projektlaagri ja noortelaagri mõiste vastavalt noorsootöö seadusele);
valla allasutuste puhul oma eelarvest kaetavate kulude asendamiseks;
varasemalt toimunud tegevuste kulude katmiseks;
kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks; 
hoonete ja rajatiste ehitamiseks; 
kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.
 
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus ja hiljem, toetuse määramisel, aruanne. Taotlus tuleb esitada allkirjastatuna vald@saaremaavald.ee või tuua vallavalitsusse (Tallinna 10, Kuressaare) märksõnaga „Huvitegevuse täiendav toetus".
Paberkandjal blanketid on saadaval ka vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonnas kohapeal.
Taotluste esitamise tähtaeg: 7. mai 2018 kell 10.
Esitatud taotluste vastavust nõuetele hindab komisjon, kes annab taotlejale tagasiside hiljemalt kahe nädala jooksul.
2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse vahendid eraldatakse riigieelarvest.
Alus: Vallavalitsuse 15.04.2018 korraldus nr 355 
_____________________________________________________________________________

Haridus- ja noorsootöö projektidele saab toetust taotleda
5. kuni 26. aprillini saab Saaremaa valla eelarvest taotleda toetust hariduse ja noorsootööalastele üritustele ja projektidele.  
Toetuse taotlemise õigus on juriidilisel isikul, mittetulunduslikul ühendusel või füüsilisest isikust ettevõtjal tingimusel, et üritus või projekt toimub Kuressaares või on muul olulisel viisil seotud Kuressaare linnaga.  
Toetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada elektroonilises keskkonnas https://haridus.kuressaare.ee/projektid vormikohane taotlus.
Toetatakse Kuressaare linnas toimuvaid ja linna mainet kujundavaid avalikkusele suunatud ning kogukonda kaasavaid sädeprojekte ning projekte, millel on potentsiaal tõusta märgilisteks. 

Projektitoetuste määramise eelistused 2018. aastal on
 • traditsioonilised üritused, mis rikastavad Kuressaare linna kultuuri- ja hariduselu/eluolu ja pakuvad atraktiivseid võimalusi linna elanikele hariduse valdkonnas;
 • erinevate valdkondade ristprojektid koostöös kohalike ja rahvusvaheliste partneritega;
 • nüüdisaegses kunstikeeles loodud linnaruumi objektid ja linnaruumi uudset kasutust toetavad projektid; 
 • üritused, mis rikastavad kohaliku kogukonna kultuuri ja haridust teiste maade kultuuride kaudu; 
 • haridus- ja noorsootöö projektid, mis on suunatud haridusliku sisuga ettevõtmiste ning laste ja noorte vaba aja paremaks sisustamiseks. 
Ei toetata
 • taotlusi, millel puudub projekti sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve; 
 • taotlejaid, kes on varasemalt eraldatud raha kasutanud mittesihipäraselt;
 • projekte, mille omaosalus on väiksem kui 20%;
 • aruandevõlglasi ja võlglasi; 
 • kasumit teenivaid projekte;
 • traditsiooniliste rahvaürituste (jaanituli, jõulupidu, kollektiivide juubelid jms) korraldamist;
 • toitlustamist; 
 • ruumide sisustuse, kontoritehnika jm vara soetamist; 
 • remondi- ja ehitustöid; 
 • mälestuskivide ja tahvlite paigaldamist; 
 • Saaremaa valla hallatavate asutuste taotlusi.
Taotluste esitamise tähtaeg: 26. aprill kell 12
Lisainfo: Marii Kõrgesaar, tel 452 5069 
_____________________________________________________________________________

Taotluste vastuvõtt Saaremaa valla lasteaedadesse 2018/2019. õppeaastaks toimus 1.- 15. aprillini 
Vallavalitsus teavitab taotluse esitanud lapsevanemat või lapse seaduslikku esindajat lasteaiakoha määramisest taotluses märgitud suhtluskanali kaudu. Taotleja peab lasteaiakoha vastuvõtmise, sellest loobumise soovi jääda vaba lasteaiakoha ootele, kinnitama hiljemalt kahe nädala jooksul, misjärel võetakse temaga ühendust juba lasteaiast.
Lapse vanema või seadusliku esindaja taotlus lapsele lasteaiakoha muutmiseks võetakse uuesti menetlusse, kui soovitud lasteaias on tekkinud vaba koht.

 

Kontakt

Haridus- ja noorsootööosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Haridusregistri link

Taotluskeskkonna link