Orissaare teenuskeskus

Kuivastu mnt 33, Orissaare 94601, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Taavi Kand 452 5173, 56217728
taavi.kand@saaremaavald.ee
Infospetsialist Anne Saar 452 5174
anne.saar@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Aina Sepp-Teevet 452 5175, 53340903
aina.sepp-teevet@saaremaavald.ee

 

Sünni registreerimine
Surma registreerimine

UUDISED JA TEATED

Projektitoetuste taotlemine Orissaare piirkonnas
2018. aastal saavad Orissaare piirkonna sihtasutused, mittetulundusühingud, seltsingud ja füüsilised isikud taotleda toetust vaid mittetulunduslike projektide kaasfinantseerimiseks. Kaasfinantseerimise toetus on Saaremaa valla kaasfinantseering kogukonna ja piirkonna arengule suunatud tegevuste, sh investeeringuprojektide, läbiviimiseks.
Toetuse saamiseks tuleb taotlus esitada vallavalitsusele hiljemalt kaks nädalat enne selle projekti, millele kaasfinantseerimist taotletakse, esitamise tähtaega. Taotlemisel on muuhulgas oluline ära näidata oma rahaline või mitterahaline panus toetatavasse tegevusse.
Täpsemad nõuded taotlusele, menetlemise kord ja hilisem aruandlus on lahti kirjutatud Orissaare Vallavolikogu 23.05.2013 määruses nr 104 (ennekõike vt § 5).
Taotlus esitatakse e-postile vald@saaremaavald.ee.

___________________________________________________________________________

Teade
Orissaare osavallakogu IV koosolek toimub kolmapäeval, 2. mail 2018 kell 17 teenuskeskuse I korruse saalis.

Päevakord
1. Info Saaremaa volikogu 26.04.2018 vastuvõetud määrustest.
Ettekandja: Silvi Teesalu
2. Orissaare osavalla teedekava ning tööd 2018
Ettekandja: Taavi Kand
3. Saaremaa arengukava Orissaare piirkonna strateegilised arengud
haridus, huviharidus,noorsootöö - etteandja Silvi Teesalu
kultuur, sport, vaba aeg, kodanikualgatus - ettekandja Anu Viljaste
sotsiaalhoolekanne ja tervishoid - ettekandja Silvi Teesalu
majandus, tehnilised infrastruktuurid - ettekandjad Vello Runthal ja Mark Muru
metsandus,jahindus,keskkonnakaitse - ettekandja Taavi Kand
4. Jooskvad küsimused ja info

Silvi Teesalu, osavallakogu esimees

Tutvustus

Orissaare vald oli 2017. aasta oktoobrini Saare maakonna omavalitsusüksus. Vald liitus 2017. aastal omavalitsuste haldusreformi käigus teiste Saaremaa valdadega. 

Endise Orissaare valla koduleht (üleval kuni 31.12.2018)