Teated

Kodanikuühendused saavad 1. oktoobrini taotleda tulevaks aastaks tegevustoetust

Saaremaa Vallavolikogu võttis 21. juuni istungil vastu määruse "Mittetulundustegevuse toetamise kord", mis reguleerib valla eelarvest mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbeliste tegevus- ja projektitoetuste ning stipendiumite taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise korda. Määruse § 11 alusel tuleb tegevustoetust 2019. aastaks taotleda juba käesoleval aastal, seda saab teha 1. oktoobrini 2018
Täpsem info ja taotlusvorm: www.saaremaavald.ee/et/kulaelu11
_________________________________________________________________________

Avatud on endise Lääne-Saare valla ja Mustjala piirkonna MTÜ-de tegevustoetuse taotlusvoorud. 
Täpsem info ja dokumentatsioon: www.saaremaavald.ee/et/kaarma,  www.saaremaavald.ee/mustjala.

______________________________________________________________

6. augustil avati keskkonnaprogrammi taotlusvoor
Keskkonnainvesteeringute Keskus avas 6. augustil keskkonnaprogrammi 2018. aasta II taotlusvooru. Taotlusi saab esitada 17. septembrini 2018. Toetust saab taotleda kaheksas valdkonnas kindlatele tegevustele:  atmosfääriõhu kaitse, kalandus, keskkonnateadlikkus, 
looduskaitse, merekeskkond, metsandus, ringmajandus, veemajandus.
Vaata: www.saaremaavald.ee/keskkonnaprogramm

_________________________________________________________________________

Kohtumiste sari "Ettevõtluse võimalused tuleviku Saaremaal - innovatsioon" oli edukas
Projekti „Islands of Innovation" (Interreg Europe) raames toimusid kohtumised Nasval, Orissaares ja Pärsamal, kus arutleti selle üle, kuidas Saaremaa ettevõtlusele kaasa aidata. Kohtumistel osales ligi 70 inimest, kelle kogemused ja mõtted on väärtuslikuks panuseks ettevõtluskeskkonna paremaks muutmisel nii oma kodukandis kui kogu saarel.

Mitmed ettepanekud kerkisid esile kõigil kohtumistel. Kõiki 60 erinevat ettepanekut kaalutakse ning otsitakse parimaid võimalusi ja lahendusi nende elluviimiseks.Suur tänu kõigile osalejatele nõuannete eest, kokkuvõttega on võimalik tutvuda SIIN.
Projekti koduleht: www.interregeurope.eu/islandsofinnovation
Veiko Viil, arenduse peaspetsialist
___________________________________________________________________________

Väikesaarte programmi taotlusvoor
13. augustini 2018 sai väikesaarte programmi raames taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. 

Programmi eesmärk on muuta väikesaarte elanikele osutatavad esmatähtsad teenused kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. 
Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot. Projekti oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti kuludest. 

Täpsem info: www.saaremaavald.ee/et/vaikesaarte-programm
___________________________________________________________________________

Avatud on eraisikute ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise taotlusvoor
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks. Taotluste vastuvõtt algab 5. juunil 2018.
Toetust jagatakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata.
Täpsem info toetuse kohta KIKi kodulehelt. 

Kontakt

Kodanike vastuvõtt
eelneval kokkuleppel:
 
Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 
R 8.00-15.00