Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmist 2017. aastal toetatud projektid

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvoor on avatud 9. aprillist 11. juunini

Programmi kohta jagavad teenuskeskustes kohapeal infot vallavalitsuse arenduse peaspetsialistid järgmiselt:
Lääne-Saaremaa (Tiina Orav)
Kihelkonna 8. juuni 9–15
Eikla külamaja 23. mai 18-21
Randvere seltsimaja 24. mai  18-20
Torgu 28. mai  8.15–16.30
Mustjala 31. mai 9–16.30
Lümanda  1. juuni 9–15
Salme 4. juuni 9–16.30
Kärla 6. juuni 9–16.30
Pihtla 7. juuni 9–16.30
Tiina Orava vastuvõtt vallavalitsuses Kuressaares (Lossi 1, ruum 253)
21.-23. mail, 25. mail, 29. mail, 5. juunil, 11. juunil kl 8-16.30.

Ida-Saaremaa (Maire Käärid)
Leisi  5. juuni 8.30–12.30
Valjala 1. juuni 9-14
Maire Käärid vastuvõtt tööpäevadel Orissaare teenuskeskuses (Kuivastu mnt 33).

Otstarve: toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.
Kuidas taotleda? Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada Saaremaa  Vallavalitsusele allkirjastatuna paberil või digitaalselt hiljemalt 11. juuniks 2018. Tähtpäevast hiljem esitatud taotlused tagastatakse läbi vaatamata.
 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhendmaterjalid:
Taotlusvorm 
Projekti eelarve
Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus 
Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus 
Juurdepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kirjeldus 
Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus 
Arvutamise abimees
Toetuse kasutamise aruanne 2018
Lisainfo: EAS - Taotlejale 

Teadmiseks
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot (programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa). Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest. 
Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse, elamus tekkiva reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.
 

 

Kontakt

Info ja nõustamine:
hajaasustus@saaremaavald.ee

Maire Käärid (Orissaare, Pöide, Laimjala, Valjala ja Leisi piirkond)
tel  513 1674, 452 5169

Tiina Orav (Lääne-Saare, Kihelkonna, Mustjala, Salme, Pihtla ja Torgu piirkond)
tel 452 5028,  5911 7981