Teated

Taotluste vastuvõtt Saaremaa valla lasteaedadesse 2018/2019. õppeaastaks avatakse aprillis. Info on täiendamisel.

Taotluste vastuvõtt 2018/2019. õppeaastal 1. klassi õppima asuvatele lastele elukohajärgse kooli määramiseks toimub 15.-31. märtsini

Munitsipaalüldhariduskoolides tagatakse õppimisvõimalus õpilastele, kelle elukoha aadressiks on rahvastikuregistri järgi Saaremaa vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Saaremaa vald.
Elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse kooli õppekohtade arvust, arvestades oluliste asjaoludena esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist/vanema töötamist  samas koolis ning võimaluse korral vanemate soove.
Esimesse klassi õppima asuva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või lapse seaduslik esindaja, esitab Saaremaa vallavalitsusele taotluse lapsele elukohajärgse kooli määramiseks kas elektrooniliselt või paberkandjal, vt Teenused ja toimingud - 1. klassi astumine.

Oluline info:
15. – 31. märts taotluste vastuvõtt 2018/2019. õppeaasta esimesse klassi õppima asuvatele lastele. Kui lapse vanem või seaduslik esindaja esitab taotluse lapsele elukohajärgse kooli määramiseks pärast 31. märtsi, määratakse lapsele elukohajärgseks kooliks kool, kus on vabu õppekohti.
Vallavalitsus teavitab taotluse esitanud lapsevanemat või lapse seaduslikku esindajat elukohajärgse kooli määramisest taotluses märgitud suhtluskanali kaudu ning edastab koolidele nimekirja lastest, kellele see kool on määratud elukohajärgseks kooliks.
Lapse vanem või lapse seaduslik esindaja on kohustatud teavitama kooli või vallavalitsust lapsele määratud elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest, sellest loobumisest või soovist jääda vaba koolikoha ootele mõnes muus koolis, hiljemalt 30. aprilliks.
Lapse vanema või seadusliku esindaja taotlus lapsele määratud elukohajärgse kooli muutmiseks võetakse uuesti menetlusse, kui soovitud kooli on tekkinud vaba õppekoht.

Luce Kool alustab 1. klassi õpilaste registreerimist 19. märtsil 2018 kooli kodulehel lucekool.ee.

 Lapsevanemad, kes on seni maakonnaaliinil ise tasunud lapse bussisõidueest kooli, koju või huvikooli, saavad esitada vallale taotluse sõidukaardi saamiseks või kaardile sõiduõiguste lisamiseks. Taotlus peab sisaldama taotleja nime ja kontaktandmeid, lapse nime, isikukoodi, kooli ja peatusi. Taotlus esitada karl.tiitson@saaremaavald.ee, info tel 452 5110.

Kontakt

Haridus- ja noorsootööosakond
Tallinna 10, Kuressaare 93819

vald@saaremaavald.ee
tel 452 5000