Teated

1.02.18

Projekt: Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas

Projekti kood: 2014-2020.2.02.16-0029

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist, meede "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused", tegevus „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused".
Projekti eesmärk: Hooldusvajaduse väljaselgitamiseks sobiva hindamismetoodika ja koduteenuse osutamise mudeli väljatöötamine. Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas koduteenuse viimine tasemele, mis tagab hooldusvajadusega inimestele turvalise toimetuleku kodustes tingimustes ning hoolduskoormusega inimestele võimaluse osaleda tööhõives.
Projekti elluviimise periood: 01.01.2017 - 31.12.2018
Projekti maksumus on 187 661 eurot, sh toetus 144 691 eurot ja omaosalus 42 970 eurot (Kuressaare linn 26 280 eurot ja Lääne-Saare vald 16 690 eurot).
Lisainformatsioon: Anne Lind, projektijuht, tel 452 5180,  5332 7183, anne.lind@saaremaavald.ee.

Puuetega inimestele tasuta ujumine

Saaremaa vallavalitsus pakub puuetega inimestele tasuta ujumise võimalust treeneri juhendamisel Kuressaare Gümnaasiumi ujulas 02.01.- 22.06.2018.
Ujumine toimub igal pühapäeval algusega kell 14-16.
Ette registreerimine ei ole vajalik. Kaasa võtta ujumispüksid või –trikoo, ujumismüts, rätik ja pesuvahendid.
NB! Neil, kes vajavad ujuma minemiseks Kuressaare linna piires transporti, palume sellest teada neljapäeval kell 10-15 telefonil 5824 2318, Lea.
Kohtumiseni!

Ühtne sotsiaalabi andmise kord

Alates 1.01.2018 hakkab Saaremaa vallas kehtima ühtne sotsiaalabi andmise kord, mis reguleerib sotsiaalteenuste ja -toetuste eraldamist. Määruse töötasid välja Saaremaa sotsiaalvaldkonna töötajad eesmärgiga, et kõik abivajajad saaksid sotsiaalhoolekandelist abi ühtsetel alustel ja ühtse kvaliteediga. 
Sotsiaalabi taotlemiseks saab pöörduda valla sotsiaaltööspetsialisti poole, kes selgitab abi vajaduse ilmnemisel välja, milline sotsiaalteenus või -toetus toetab abivajaja iseseisvat toimetulekut kõige paremini. 
Sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks on vaja esitada üldjuhul kirjalik taotlus koos vajalike lisadokumentidega. Abi määramisel võetakse arvesse abivajaja enda ja tema perekonnaliikmete suutlikkust olukorda leevandada.  Otsus abi määramise kohta tehakse esimesel võimaluse, hiljemalt kümne tööpäeva jooksul alates taotluse, millele on lisatud kõik vajalikud dokumendid, esitamise päevast. Taotlejat teavitatrakse üldjuhul otsusest kirjalikult. 
Alates 1.01.2018 on sotsiaaltööspetsialistid Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10). Nende poole saab pöörduda E, T ja N kell 8.30-16.00, K 8.30- 18.00 ja R 8.30-12.00. Sotsiaalhoolekandelise abi taotlusi võtavad vastu ka valla teenuskeskustes tööd jätkavad sotsiaaltööspetsialistid. 
Kairit Lindmäe 
abivallavanem

Kontakt

Sotsiaalosakond
Tallinna 10, Kuressaare
E 8.30-16.00
T 8.30-12.00
K 8.30- 18.00
N 8.30-16.00
R 8.30-12.00

vald@saaremaavald.ee
tel 452 5000