Aadressid ja kohanimed

Aadressi määramise üks põhieesmärk on tagada, et objekt oleks hõlpsasti leitav ja ka elutähtsad üksused – näiteks kiirabi, politsei ja päästeteenistus – jõuaksid kriisiolukorras sihtkohta kiiresti kohale. Lihtsamalt öeldes: koha-aadress peab viima kohale. Aadresside korrastamise käigus tuleb üle vaadata olemasolevad koha-aadressid ja vajadusel need muuta või määrata uued koha-aadressid.

Ruumiandmete seadus sätestab nõuded ruumiandmekogumite ja -teenuste kohta nende kättesaadavaks tegemiseks ja jagamiseks, geodeetilise süsteemi ja aadressiandmete süsteemi haldamise ning topograafiliste andmete hõive ja kasutusse andmise tingimused, ruumiandmete infrastruktuuri väljaarendamise koordineerimise ja aruandluse korralduse, riikliku järelevalve koha-aadresside määramise üle ning vastutuse geodeetilise märgi kaitse nõuete rikkumise eest. Ruumiandmed seaduse tähenduses on andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis.

Aadressiandmete süsteemis on toodud koha-aadressidele esitatavad nõuded. Ruumiandmete seaduse kohaselt teeb aadressitoimingud ja asjakohased otsused koha-aadressi määraja omal algatusel. Kohalik omavalitsus võib aadressitoimingud algatada ka riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse ning füüsilise või juriidilise isiku taotluse alusel. Eraomandis olevale aadressiobjektile koha-aadressi määramise või muutmise kavatsusest teavitatakse omanikku ja küsitakse tema arvamust. Aadressiomanik peab kirjaliku arvamuse esitama 15 päeva jooksul teate saamisest arvates. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et aadressiobjekti omanik on koha-aadressi määramisega või selle muutmisega nõus. Aadressiobjekti omaniku arvamust ei küsita, kui tema arvamus on tuvastatav aadressitoimingute teostamise menetluse dokumentidest.

Aadressitähistele esitatavad nõuded Kuressaare linnas

Vastavalt aadressitähiste nõuete määrusele kehtivad Kuressaares aadressisiltidele spetsiaalsed nõuded ning paigaldamise põhimõtted. Kuressaare linna aadressitähiste kujunduste näidised:

Kontakt ja lisainfo

Ehitus- ja planeeringuosakonna planeeringuteenistus
Tallinna 10, Kuressaare

Maakorraldusspetsialist
Kadri Rea
tel 452 5084, 5304 0297
kadri.rea@saaremaavald.ee

Vallakunstnik
Reta Lall
tel 452 5088
reta.lall@saaremaavald.ee

Kohanime määramise kord