Teated

Avanes kogukondliku turvalisuse toetusvoor
Vallavalitsus annab tea
da, et 5. aprillist on avatud programmi "Turvalisemad kogukonnad" 2019. aasta taotlusvoor. Programmi maakondlike toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.
Toetatakse taotlusi, mis edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd) ning aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.
Toetust saavad taotleda Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohalik omavalitsus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused. Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.
Toetussumma piirmäär on 3500 eurot. Taotluse esitamise tähtaeg on 6. mai 2019.
Täpsem info: www.saaremaavald.ee/kogukondliku-turvalisuse-toetusvoor.

___________________________________________________________________________

1. aprillil avanes projektitoetuste taotlusvoor
Vallavalitsus annab teada, et avanes mittetulundustegevuse toetamise projektitoetuste 2019. aasta taotlusvoor. Toetust saavad taotleda kodanikuühendused, kes on registreeritud ja tegutsevad valla haldusterritooriumil ja tegutsevad loetletud valdkondades või tegelevad elukeskkonna parendamisega või kohaliku omaalgatuse arengule kaasaaitamisega. Toetust ei saa taotleda valitsuse hallatavad asutused ja valla eraõiguslikud juriidilised isikud.
Projektitoetuse valdkonnad: kultuur, harrastus- ja võistlussport, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekanne, siseturvalisus ja rahvatervise ennetustöö, haridus- ja teadustegevus, külaelu arendamine, füüsilise elukeskkonna parendamine (sh korteriühistute-, keskkonnakaitse- ja muinsuskaitsealane tegevus), koguduste tegevus ja sakraalehitiste parendamine.
Maksimaalne toetussumma taotleja kohta on 3000 eurot. Enne toetuse esitamist tehtud kulutused ei ole toetuskõlbulikud.
Täpsem info: 
www.saaremaavald.ee/mittetulundusliku-tegevuse-toetamine.

____________________________________________________________________________
2019. aasta mittetulundustegevuse toetamise tegevustoetused

 Saaremaa Vallavalitsuse 2019. aasta tegevustoetuse taotlusvooru tulemused: VV 12.03.2019 korraldus nr 299 Lisa 1 Lisa 2 
Selgituseks - tegevustoetuste eraldamisest
Saaremaa Vallavolikogu võttis 21. juuni istungil vastu määruse "Mittetulundustegevuse toetamise kord", mis reguleerib valla eelarvest mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbeliste tegevus- ja projektitoetuste ning stipendiumite taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise korda. Määruse § 11 alusel tuli tegevustoetust 2019. aastaks taotleda 2018. aastal, seda sai teha 1. oktoobrini 2018.
Info: www.saaremaavald.ee/kulaelu11

___________________________________________________________________________

Kohtumiste sari "Ettevõtluse võimalused tuleviku Saaremaal - innovatsioon" oli edukas
Projekti „Islands of Innovation" (Interreg Europe) raames toimusid kohtumised Nasval, Orissaares ja Pärsamal, kus arutleti selle üle, kuidas Saaremaa ettevõtlusele kaasa aidata. Kohtumistel osales ligi 70 inimest, kelle kogemused ja mõtted on väärtuslikuks panuseks ettevõtluskeskkonna paremaks muutmisel nii oma kodukandis kui kogu saarel.

Mitmed ettepanekud kerkisid esile kõigil kohtumistel. Kõiki 60 erinevat ettepanekut kaalutakse ning otsitakse parimaid võimalusi ja lahendusi nende elluviimiseks.Suur tänu kõigile osalejatele nõuannete eest, kokkuvõttega on võimalik tutvuda SIIN.
Projekti koduleht: www.interregeurope.eu/islandsofinnovation
Veiko Viil, arenduse peaspetsialist

 

Kontakt

Kodanike vastuvõtt
eelneval kokkuleppel:
 
Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 
R 8.00-15.00