Arendusvaldkonna projektid

Kõik projektid leiad siit

Euroopa Liidu lipp

Interreg Estonia-Latvia (ERDF)

Military Heritage (Militaarajaloo pärand)
Projekti kestus: 01.01.2020 – 31.12.2022
Kogu projekti eelarve: 1 928 992,39 eurot
Projekti toetus (Euroopa Regionaalarengu Fond): 1 639 643,53 eurot
Projekti koduleht: www.visitsaaremaa.ee/militaarajaloo-parand
Projekti juhtpartner: Läti Maaturismi Ühing / Latvian Country Tourism Association "Lauku Celotajs" (www.celotajs.lv)
Kontakt Eestis: Silja Lehtpuu (silja@maaturism.ee), MTÜ Eesti Maaturism
Saaremaa Vallavalitsuse kontakt: Kati Aus (kati@visitsaaremaa.ee)
Projekti lühikokkuvõte: Projekti eesmärgiks on meelitada piirkonda rohkem külastajaid. Selleks luuakse piiriülene militaarajaloo pärandit tutvustav turismitoode, kuhu integreeritakse Eestis ja Lätis asuvad uued ning juba olemasolevad turismiobjektid, mida turundatakse nii sise- kui ka välisturistidele. Samuti parendatakse projekti raames 36 militaarajalugu tutvustavat objekti. Tegevuste elluviijad on 24 partnerorganisatsiooni, neist Eestist MTÜ Eesti Maaturism, MTÜ Hiiumaa Militaarajalooselts, Eesti Sõjamuuseum, Setomaa Vallavalitsus, Lääne-Nigula Vallavalitsus, Saaremaa Sõjavara Selts, MTÜ Panga Areng, Peipsi Koostöö Keskus, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid,  MTÜ Visit Saaremaa ning Muinsuskaitseamet. Eesti ja Läti erinevate osapoolte vastastikuseks kogemuste vahetamiseks korraldatakse projekti raames seminare ja töötube ning kogutakse materjale militaarajaloo pärandit tutvustavate objektide kohta. Samuti töötatakse välja käsiraamat teenusepakkujatele, mis sisaldab nõuandeid militaarajaloo objektide turunduseks ja tutvustamiseks. Külastajate jaoks koostatakse elektroonsed turundusmaterjalid (veebileht) ja trükised ning turismitoodet tutvustatakse turismimessidel ning pressireiside raames. Projekti lõpus toimub tutvustusüritus avalikkusele ja külastajatele.
NB! See veebisait kajastab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei vastuta, kuidas seda teavet kasutatakse.
This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.

Mõntu- Ventspils (Saaremaa-Kurzeme) laevaliini käivitamise turundustegevused
Projekti kestus: 19.03.2020 – 18.03.2022
Projekti kogumaksumus: 40 000 eurot
Projekti toetus (maakonna arengustrateegiate elluviimise toetusmeede): 30 000 eurot
Projekti omafinantseering: 10 000 eurot
Projekti lühikokkuvõte: Projekti eesmärgiks on tagada turundustegevuste läbi toetus Saaremaaga rahvusvahelise laevaliini toimimiseks st Mõntu-Ventspils (Saaremaa-Kurzeme) laevaliini toimimiseks.

Saarte KoostöökoguLeaderLeader EestiViimane lihv Lümanda mänguväljakule
Projekti kestus: 1.01.2021 – 1.01.2022
Projekti kogumaksumus: 24 980.52 eurot
Projekti toetus (Leader meede, Saarte Koostöökogu, PRIA): 18 985.19 eurot
Projekti omafinantseering: 5 995,33 eurot
Projekti lühikokkuvõte: Lümanda kogukond on omal initsiatiivil alustanud Lümanda pargi arendamist piirkonna südameks. Viimase 3 aasta jooksul on jõudumööda rajatud avalik mänguväljak ja treeningpunkt. Suur töö on tehtud, kuid vaja oleks anda veel viimane lihv ehk viia väljaku ehitus lõpuni. Selle projektiga ette nähtud tegevused: -Aktiivset tegevust võimaldava karusselli paigaldus -Välitrenažööride aluse pinnase katmine kummikatendiga -Kooli ja Lümanda Maja vahelise kiviaia taastamine ja heki uuendamine -2 koobaltit meenutava välitribüüni rajamine

Wifi4U
Projekti nr: 2-7.4/191-1 29.07.2019
Projekti kestus: 2019 august 2022 august
Projekti kogumaksumus: 15 000 eurot
Projekti toetus:15 000 eurot
Projekti omafinantseering: 0 eurot
Projekti lühikokkuvõte: WiFi4U projekti raamel  paigaldatakse Kuressaare avalikku ruumi 12 seadet, mis pakuvad tasuta internetilevi kasutusvõimalust.

Euroopa Spordilinna 2020 raames liikumisharrastuse edendamine
Projekti kestus: 21.08.2020 – 31.12.2021
Projekti kogumaksumus: 46 667 eurot
Projekti toetus (maakonna arengustrateegiate elluviimise toetusmeede): 35 000 eurot
Projekti omafinantseering: 11 667 eurot
Projekti lühikokkuvõte: Projekti tulemusena on Saaremaal Euroopa Spordilinna 2020 raames liikumisharrastuste edendamiseks läbi viidud 9 spordisündmust aastatel 2020 ja 2021. 

Kohaliku omavalitsuse avalike sündmuste infoteenus
Projekt nr 2014-2020.12.03.19-0592Regionaalarengu fond
Projekti kestus 01.08.2019 - 30.06.2021
Projekti kogumaksumus: 45 000,00
Projekti toetus: 38 250,00
Projekti omafinantseering: 6 750,00 EUR
Projekti lühikokkuvõte: Projekti eesmärk on parendada olemasolevat veebirakendus universaalseks kasutajasõbralikuks ürituste ja huvitegevustest teavitamise rakenduseks. Projekti tulemuseks on terviklik ja mugav IT lahendus avalikus ruumis toimuvate sündmuste haldamiseks.

Innovation Policies for Sustainable European Islands
PGI02261 Islands of Innovation/ Innovatsiooni rakendamine Euroopa saarte kestlikkuse tagamiseks.

Projekti nr: PGI02261

Projekti kogumaksumus: 177 500 EUR
Projekti toetus: 150 875 EUR
Projekti omafinantseering: 26 625 EUR
Projekti koduleht: www.interregeurope.eu/islandsofinnovation
Projekti kestus: Projekti elluviimine toimub kahes faasis (3+2 aastat), sellest esimene kestab 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2019 ja teine 1. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2021.
Saaremaa vald osaleb partnerina Euroopa Regionaalarengu Fondist (Euroopa territoriaalse koostöö programm Interreg Euroopa) rahastatavas projektis, mille eesmärk on saarte majanduse mitmekesistamine innovaatilise keskkonna loomise ja arendamise kaudu. Projekti tutvustus >>
Teised projektipartnerid on Province of Fryslân (Holland), Samsø Energy Academy (Taani), Regional Agency for the Development of Research Technology and Innovation (Portugal), Undersecretary of the Presidency for External Relations – Regional Government of the Azores (Portugal), Urban Community of North Basse-Terre (Prantsusmaa), North Aegean Region (Kreeka).
Projekti kogumaksumus on 1 634 119 eurot, sh toetus 1 367 831 eurot ja projekti partnerite omafinantseering 266 288 eurot.
Loe ka: Hooratta-meetod innovatsiooni edendamiseks