« Tagasi

Saaremaa valla esimene eelarvestrateegia


Alo Heinsalu,
tugiteenuste osakonna juhataja
 
Kohaliku omavalitsuse üksustel on kohustus koostada vähemalt neljaks aastaks eelarvestrateegia. Saaremaa valla arengukavas seatud eesmärkidest lähtudes on eelarvestrateegias aastateks 2019 – 2022 koostatud valla eelarve tulude prognoos ja piiritletud kavandatavate kulude ning investeeringute mahud, samuti valla laenustrateegia.

Kuna valla rahastamiskava sõltub majandustegevuse väliskeskkonna mõjudest, samuti võivad muutuda riigi poolt kehtestatud reeglid  omavalitsuse toimimiseks, uuendatakse eelarvestrateegiat iga-aastaselt. Eelseisval kolmel aastal on strateegia kavandamisel oluline roll ühinemislepingus kokkulepitul. 
 
Eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 olulised lähtekohad on järgmised:
Saaremaa valla elanikkond väheneb, kuid maksumaksjate arv jääb samaks;
tulumaksu kui valla põhilise sissetulekuallika laekumine kasvab 4,5 – 5,5%;
valla põhitegevuse kulud kasvavad põhiliselt eeltoodu tõttu 2,5 miljoni euro võrra;
personalikulud kasvavad 2019 ligi 4% ja järgnevatel aastatel ca 2%, millega kaetakse eelkõige palgatõus haridusasutuste ja kultuurivaldkonnas, samuti alampalga suurenemisega seonduv;
vallavalitsuse teenistujate võimalikuks palgatõusuks ja tulenevalt elu kallinemisest majandamiskulude kasvuks tuleb leida vahendid olemasolevate ressursside arvelt;
lähtuvalt riigi poolt kehtestatud reeglitest (võlakoormuse ülempiir) määratakse ära investeerimisvõimalused ja konkreetsed objektid;
vallal on laenukohustusi 15,5 miljoni euro ulatuses ning täiendavalt on plaanis võtta investeerimisvajaduse katteks 22 miljoni euro väärtuses uusi laene.
 
Investeerimisobjektide valikul on strateegias lähtutud ühinemislepingus kokkulepitust, samuti kaasfinantseerimise olemasolust. Mitmed objektid on nn üleminevad, st nende ehitus toimub mitme eelarveaasta lõikes (nt kesklinna avaliku ruumi kaasajastamine, Orissaare lasteaed). Investeerimisplaanis on selges ülekaalus haridusvaldkonna objektid. Ühinemislepingus kokku lepitud objektid jõuavad tegevusplaani vastavalt valla võimalustele ja need vaadatakse aastalt aastasse üle. Olulist rolli mängib ka riigi poolse kaasfinantseeringu olemasolu.
Valla eelarvestrateegia läbib augustis avaliku arutelu. Pärast laekunud ettepanekute arutelu ja heakskiitu valitsuse poolt järgnevad septembris debatid volikogus. Eelarvestrateegia kinnitamine on volikogu ülesanne. Eelarvestrateegiaga saab tutvuda SIIN.