« Tagasi

Sotsiaalteenustest vallavalitsuse pilgu läbi


Kairit Lindmäe, 
abivallavanem

Sotsiaaltöö korraldamine olukorras, kus on ühinenud 12 omavalitsust, on suur väljakutse. 
Viimane pool aastat on Saaremaa valla sotsiaalosakond tegelenud sotsiaalteenuste ühtlustamisega ja parimate lahenduste leidmisega, et teenused oleksid ühtselt kvaliteetsed ja kättesaadavad kõikidele abivajajatele. Eesmärk on pakkuda sotsiaalteenuseid abivajajatele võimalikult  nende elukoha lähedal. 
 
  • Kuressaare Hoolekande abiga oleme korraldanud üle valla koduteenuse, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.
  • Toidupangateenus on kättesaadav süsteemselt igas valla piirkonnas.  
  • Eluruumi tagamine on olnud seni suurim murekoht, kuna sobivaid eluruume vallal napib, aga elupinnata ei ole seni keegi veel jäänud. Oleme sotsiaalelupinnad valla erinevates piirkondades olevates majades andnud Kuressaare Hoolekande hallata. Munitsipaalkorterid on majandus- ja haldusosakonna haldusalas. 

Sotsiaalteenuste vajadust hinnatakse sotsiaaltööspetsialisti poolt üle valla eri piirkondades ühtsetel alustel, kasutades ühte ja sama hindamisinstrumendi vormi, mis sisaldab abivajadust selgitavaid küsimusi. Selline hindamine tagab ühtse lähenemise abivajaduse välja selgitamiseks ja teenuste pakkumiseks. Peale hindamise läbiviimist saab sotsiaaltööspetsialist pakkuda vajaliku teenust või abi, mis on sobilik probleemi lahendamiseks. 

Suuremal omavalitsusel on suurem võimekus osaleda erinevates projektides ja lisaraha taotleda teenuste arenduseks

  • Saaremaa vald esitas taotluse, et saada rahastust projektist "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", mille raames kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks. Projekti raames kohandatakse koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke. Esimeses taotlusvoorus esitati 25 projektitaotlust 36-le kohandusele, millest saavad kasu 29 puuetega isikut.
  • Osaleme projektis „500 kodu tuleohutuks“ mille eesmärk on koostöös Päästeameti ja kohaliku omavalitsusega lahendada toimetulekuraskustest leibkondade kriitilised tuleohutusalased probleemid.
  • Oleme sõlminud Sotsiaalministeeriumiga kaks sotsiaalvaldkonda hõlmavat koostöölepingut. Kevadel sõlmitud koostöölepingu eesmärk on toetada noorte hariduse omandamist ja tööturule minekut, rakendades projekti „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“ Saaremaa vallas.
  • Teine koostööleping on suunatud suure hooldusvajadusega inimestele ja nende lähedastele, et inimene jõuaks õigel ajal õigele sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenusele, saades selleks infot ühest kohast. Eesmärk on piloteerida hoolduse koordinatsioonisüsteemi ja arendada koostööd erinevate osapoolte vahel.
  • Esitasime taotluse Euroopa Sotsiaalfondist toetuse saamiseks, et parendada ja leida uusi lahendusi sotsiaalteenustele Saaremaa vallas, mis on suunatud eakatele kodanikele, et vähendada inimeste hoolduskoormust. Eelkõige soovime parendada koduteenust, intervallhooldust ja päevahoiuteenust.  
  • Oleme esitanud sooviavalduse Sotsiaalministeeriumile, et osaleda sotsiaaltranspordi pilootprojektis ning saanud ka kinnituse meie osalemise kohta. Eesmärk on välja töötada ühtne transpordisüsteem üle valla, mis hõlmaks ka sotsiaaltransporti. Transporditeenuse korrastamine koostöös erinevate osapooltega ja erinevaid transpordivõimalusi kokku liites, ei tohi jääda ükski sihtrühm, kes täna transporditeenust kasutab, teenuseta jääda. Valla soov on teenus optimeerida ja seeläbi pakkuda parimaid lahendusi kõikidele. Saaremaa vald soovib olla pigem süsteemi väljatöötaja kui ülevõtja.  
Toetuste taotlemise võimalusi, millest soovime osa võtta, on avanemas veelgi.  

Seoses ühinemisega on sotsiaalvaldkonna suur võit ka spetsialiseerumine 

Eriti oluline on lastekaitsetöötajate oma meeskonna tekkimine, mis on toonud kaasa parema ja kiirema reageerimise ja tõhusama koostöö koostööpartneritega. 
Valla suurem võimekus võimaldab Saaremaale tuua erinevaid teenusepakkujaid ja vanemlusprogramme, pereteraapiaid jms, mis aitavad ennetada ja toime tulla laste ning noorte käitumisprobleemidega. 
Sotsiaalvaldkond teeb aktiivset koostööd ka kõikide teiste valla erinevate osakondadega, et pakkuda terviklikke lahendusi. 
Koostöös haridus- ja noorsootööosakonnaga leitakse lahendusi, et tagada erivajadustega lastele tugipersonal ja abi. Arendus- ja kommunikatsiooniosakonnaga ühiselt mõeldes sünnivad uued lahendused ja rahastamise võimalused teenuste arendamiseks. Majandus- ja haldusosakonnaga koostöös leitakse lahendused eluruumide probleemidele ja transpordile. Ehitus- ja planeeringuosakond abistab eluruumide kohandamise projekti ellu viimisel. 

Sotsiaalvaldkond on pidevas arengus

Kui ühed teenused saab abivajajate vajadustest lähtudes välja arendatud, siis tekivad kohe uued probleemid ja teenuste vajadused. Suurema omavalitsuse abistamisvõime on suurem, aga ka abivajajaid  on rohkem.  
Julgustan kõiki kodanikke pöörduma oma muredega vallavalitsusse ja teenuskeskustesse, kus on sotsiaaltööspetsialistid, kes on valmis teile sobivat abi pakkuma ja sobivaid lahendusi leidma. Samuti on oluline märgata ka oma kõrval olevat abivajajat ja temast teatada, et abi jõuaks abivajajani. Samuti on oodatud kõik ettepanekud, kuidas sotsiaalvaldkonda tõhusamaks muuta ja milliseid teenuseid on vaja arendada ja juurde. 
Koostöös peitub jõud!