Elamu abihoone püstitamine

Abihooned ehitisealuse pindalaga alla 20 m2 ja kõrgus kuni 5 m

Kui soovitakse püstitada hoonet, mille ehitisealune pindala on alla 20 m² ja kõrgus kuni 5 m (kuur, garaaž, panipaik, siseruumidega varjualune vms) on selle püstitamine omaniku poolt oma kinnistule vaba.

Abihooned ehitisealuse pindalaga 20–60 m2 ja kõrgus kuni 5 m

Kui soovitakse püstitada hoonet, mille ehitisealune pindala on 20–60 m² ja kõrgus kuni 5 m (kuur, garaaž, panipaik, siseruumidega varjualune vms), on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja -projekt. Ehitusteatis on riigilõivuvaba. Sisekliima tagamiseta hoone/varjualuse püstitamiseks soovitame ehitusprojekti dokumentatsiooni koostamisel juhinduda järgmisest:

Tiitelleht:

 • objekti aadress,
 • soovitud tegevus,
 • ehitusprojekti koostaja nimi ja allkiri,
 • kinnistuomaniku/taotleja nimi ja allkiri,
 • projekti koostamise kuupäev.

Sisukord ja jooniste loetelu

Seletuskiri:

 • hoone asukohakirjeldus,
 • juurdepääsud,
 • kasutatavad ehitusmaterjalid ning tööde kirjeldus.

Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot. Seletuskirja lõppu lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev ning lehed nummerdada.

Hoone asukohaga asendiplaan:

 • hoone mõõdud ja kaugused krundipiiridest ja teistest hoonetest (ka naaberkrundi hoonetest); projekteeritav hoone tuleb siduda geodeetilise süsteemiga nii plaaniliselt kui kõrguslikult;
 • asendiplaanil näidata olemasolevad ja kavandatavat hoonet teenindavate tehnosüsteemide trassid koos kujadega;
 • vajadusel näidata katendid, haljastus, piirdeaiad ja juurdepääsude asukohad.

Asendiplaan peab peab uusehitise ja ehitusalust pinda suurendavate juurdeehitiste projektide puhul olema topo-geodeetilisel alusplaanile täpsusastmega 1:500.

Vajalikud joonised:

Näiteks korruste põhiplaanid, lõige ja vaated. Joonistele lisada juurde vajalikud mõõdud ning jooniste kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, joonise nimetus, objekti aadress.

Nõusolek:

Kõigi kinnistu kaasomanike nõusolekud või korteriühistu volitatud esindaja nõusolek.

Soovi korral võib lisada fotosid olemasolevast olukorrast.

Kogu ehitusloa või ehitusteatise ja ehitusprojekti dokumentatsioon tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult ehitisregistrisse.

Kontakt

Ehitus- ja planeeringuosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Ehituslubade spetsialist
Andres Abna
tel 452 5047
andres.abna@saaremaavald.ee

Ehituslubade spetsialist
Piret Kuldsaar
tel 452 5048
piret.kuldsaar@saaremaavald.ee