Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Hindu külas Rannakalda detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek
Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatab Saaremaa Vallavalitsus, et Rannakalda detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 04.01-04.02.2019. Planeerimisseaduse § 82 lg 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust.
Orissaare Vallavalikogu 21.09.2017 otsusega nr 189 algatati Hindu küla Rannakalda detailplaneering. Planeeringuala asub Saaremaa vallas Hindu külas ja hõlmab Rannakalda katastriüksust (katastriüksuse tunnus 55001:001:0576, pindala 5,39 ha, 100% maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine kahele elamule, abihoonetele ja võrgukuurile, lautrikoha määramine, sihtotstarbe muutmise vajaduse määramine, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja – rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuga soovitakse muuta Orissaare Vallavolikogu 12.10.2005 otsusega nr 141 kehtestatud Orisaare valla rannaala osaüldplaneeringut, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on maatulundusmaa ja ehituskeeluvööndi ulatuseks 200 m merepiirist.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, III korrus, ruum 313). Kontaktisik Kätlin Kallas, tel 452 5094, katlin.kallas@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 12.02.2019 kell 16 Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10, II korrus, suur saal). 
Seletuskiri Põhijoonis Situatsiooniskeem Tugiplaan Üldplaneeringu joonis

Karujärve küla Järve, Karu, Metsatee, Lodumetsa, Samblametsa, Mädajärve ja Koeraoja detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek
Kihelkonna Vallavalitsuse 22.12.16 korraldusega nr 123 algatati Karujärve külas Järve, Karu, Metsatee, Lodumetsa, Samblametsa, Mädajärve ja Koeraoja detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamutele ja abihoonetele, kruntimine, teede ning liikluskorralduse planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine.
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 08.10-06.11.2018. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eskiisi kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 14.11.2018 kell 16 vallamajas (Tallinna 10, Kuressaare, II korrus).  
Seletuskiri Põhijoonis Tugiplaan Situatsiooniskeem

Koovi küla Kapa-Koovi detailplaneering
Lääne-Saare Vallavolikogu 29.06.16 otsusega nr 54 algatati Koovi külas Kapa-Koovi detailplaneeringu menetlus. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, sihtotstarbe ja liikluskorralduse määramine, tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 2,5 ha. Vastavalt Lümanda valla üldplaneeringule (edaspidi üldplaneering) jääb planeeringuala osaliselt Läänemere ehituskeeluvööndisse. Kuna ranna ehituskeeluvööndis on ehitiste ja rajatiste ehitamine keelatud, tehakse planeeringuga ettepanek vähendada ranna ehituskeeluvööndit. Tulenevalt eelnevast on Kapa-Koovi detailplaneering üldplaneeringut muutev. 
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 07.05-03.06.2018.  Paberkandjal on võimalik planeeringu eskiisiga tutvuda vallamajas (Tallinna 10 Kuressaare, ruum 313). Avaliku väljapaneku ajal võib detailplaneeringu lahenduse kohta esitada ettepanekud ja vastuväited kirjalikult paberkandjal või elektrooniliselt e-postile vald@saaremaavald.ee.  Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 05.06.2018 kell 16 Saaremaa vallamajas (Tallinna 10 Kuressaare, II korrus , väike saal).  
Seletuskiri, kooskõlastused, lähtematerjalid