Detailplaneeringute kehtestamine

Pahapilli külas Varese sadama detailplaneeringu osaline kehtestamine

Pahapilli küla Varese sadama detailplaneering kehtestati osaliselt Saaremaa Vallavolikogu 21.10.2020 otsusega nr 1-3/65. Detailplaneeringu eesmärgiks on sadama territooriumile tuulegeneraatori, statsionaarsete vee- ja elektrisüsteemide, kütusetankimise süsteemide ja laevadelt vastuvõetavate jäätmete eemaldamise süsteemide rajamiseks põhimõttelise lahenduse määramine ning ehitusõiguse määramine. Detailplaneering kehtestati osas, millega planeeritakse ehitusõigus hoonete ehitamiseks ning jäeti kehtestamata tuulegeneraatori ehitusõiguse osas. Detailplaneering kehtestati vastavalt otsuse lisas toodud asendiplaanile. Planeeringuga antakse ehitusõigus hoonete ehitamiseks suurima lubatud ehitisealuse pindalaga 3000 m2. Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast on 9 m ja hoonete suurim lubatud arv krundil kuni 10 (sh olemasolevad hooned). Juurdepääs planeeringualale on Orissaare-Leisi-Mustjala riigimaanteelt nr 21129 mööda kohalikku teed (Vareseranna tee nr 4830102). Vareseranna tee nr 4830102 jääb kohalikuks teeks ka peale detailplaneeringu kehtestamist. Teele seatakse servituut tee avalikuks kasutuseks. Parkimine on lahendatud krundil. Hoonete veevarustus lahendatakse olemasoleva puurkaevu baasil, mille hooldusala on 10 m. Kanalisatsiooni lahendusena nähakse ette biopuhasti või kogumismahutid (4x10 m³).

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Mändjala külas Rannamänni detailplaneeringu kehtestamine

Mändjala küla Rannamänni detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 03.09.2020 korraldusega nr 2-3/1559. detailplaneeringuga kavandatakse olemasolevale maatulundusmaa sihtotstarbega maa-alale 5 ühepereelamu krunti ja kinnistu piirkonna reoveepumplale. Kinnistute suurused on vahemikus 2500 m2–3000 m2. Igale ühepereelamu krundile on lubatud ehitada üksikelamu ja kuni kaks abihoonet (ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2). Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast on 8 m. Hoonete lubatud katusekalded on 20–45 kraadi. Rannamänni detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga, kuna detailplaneeringuala asub vastavalt ühisplaneeringu maakasutuse kaardile planeeritaval pereelamute alal.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Pulli küla Mäe II detailplaneeringu kehtestamine

Pulli küla Mäe II detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 07.07.2020 korraldusega nr 2-3/1264. Planeeringuala asub Pulli külas ja hõlmab Mäe katastriüksust (5001:001:0799). Detailplaneeringu eesmärk on määrata Mäe krundile ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, anda lahendused tehnovõrkude rajamiseks ning vähendada kaalutlusõiguse alusel üldplaneeringuga määratud vähimat hoonete vahelist kaugust 40 meetrile. Planeeringu lahendusega nähakse ette ehitusõigus 1 elamu ja kuni 2 abihoone ehitamiseks planeeritud hoonestusala piires. Hoonete maksimaalne ehitisalune pind on 250 m2, elamu lubatud kõrgus on kuni 8 m (1,5 korrust) ja abihoone kuni 4,5 m (1 korrus). Detailplaneeringuga vähendatakse üldplaneeringuga määratud naaberkruntide elamute vahelist minimaalselt kaugust 100 meetrilt 40 meetrile, kuna Mäe katastriüksus asub üldplaneeringuga reserveeritud elamualal ja naaberkatastriüksuse omanik on vahekauguse vähendamisega nõus. Mäe katastriüksus asub osaliselt Väikese väina hoiualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 18.05.2007. a määrusega nr 156 „Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 176 "Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas" muutmine". Hoiualale tegevust kavandatud ei ole, mistõttu hoiuala kaitse-eesmärkidele detailplaneeringuga kavandatud tegevus mõju ei avaldata.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Mui külas Mäepealse detailplaneeringu kehtestamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et vallavolikogu kehtestas 28.05.2020 otsusega nr 28 Mui külas Mäepealse detailplaneeringu. Planeeringuala asub Saaremaa vallas Mui külas ja hõlmab Mäepealse katastriüksust (tunnus 63401:002:0434, pindala 3,63 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on vana talukoha taastamine, ehitusõiguse andmine elamu ja kuni 4 abihoone ehitamiseks, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuga vähendatakse ranna ehituskeeluvööndit planeeritava krundi pos 1 hoonestusalade ulatuses. Ehitusõigus antakse 1 põhihoone ja kuni 4 abihoone ehitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 600 m2. Hoonete suurim lubatud kõrgus on põhihoonel 9 m (2 korrust) ja abihoonel 6 m (1 korrus). Juurdepääs planeeringualale on Audla-Saareküla-Tornimäe-Väike väin riigimaanteelt Vana-Kärneri tee kaudu. Veevarustus lahendatakse planeeritava puurkaevuga, reovete kanaliseerimiseks on planeeritud biopuhasti-imbsüsteem, lubatud on rajada ka kogumismahuti. Detailplaneeringuga muudetakse Pöide valla üldplaani ranna ehituskeeluvööndi ulatuse osas.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.

Kuusnõmme külas Ranna detailplaneeringu kehtestamine

Kuusnõmme külas Ranna detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 27. Detailplaneeringuga kavandatakse kinnisasja põhjaservas olemasoleva 9 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga võrgumaja teisaldamist hoonestusalale. Olemasolev moodulhoone likvideeritakse ning selle asemele püstitatakse 30 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga võrgukuur. Lisaks on hoonestusalale lubatud püstitada kuivkäimla ning 25 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga paadikuur. Käesoleva detailplaneeringu eesmärkide saavutamiseks tuleb vähendada ranna ehituskeeluvööndit. Tulenevalt eelnevast tehakse Ranna detailplaneeringuga ettepanek muuta Lümanda valla üldplaneeringut ja vähendada ranna ehituskeeluvööndit planeeritava hoonestusala ulatuses (20-80 m tavalisest veepiirist).

Seletuskiri Asukohaplaan Põhijoonis Tugiplaan