Detailplaneeringute tühistamine ja kehtetuks tunnistamine

Kuressaare linnas Antsu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 26.04.2019 otsusega nr 58 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Antsu detailplaneering. Antsu detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 31.05.2006 otsusega nr 83 eesmärgiga planeerida lao- ja büroohoone, lahendada liikluskorraldus ja muuta katastriüksuse sihtotstarve. Detailplaneering kehtestamise hetkel asus Antsu kinnistu Sikassaare külas. Peale detailplaneeringu kehtestamist ei ole detailplaneeringut asutud ellu viima. Samuti on kinnistu vahetanud korduvalt omanikku. Kinnistu praegune omanik esitas 15.03.2019 Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Antsu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks.        

Kuressaare linnas Ringi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 26.04.2019 otsusega nr 59 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Ringi detailplaneering. Ringi detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 31.05.2006 otsusega nr 81 eesmärgiga planeerida tootmis- ja kaubandushoone, lahendada liikluskorraldus ja muuta katastriüksuse sihtotstarve. Detailplaneering kehtestamise hetkel asus Ringi kinnistu Sikassaare külas. Peale detailplaneeringu kehtestamist ei ole detailplaneeringut asutud ellu viima. Samuti on kinnistu vahetanud korduvalt omanikku. Kinnistu praegune omanik esitas 15.03.2019 Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Ringi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks.       

Vahe ja Mere detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu

Orissaare Vallavolikogu 14.08.2007 otsusega nr 157 kehtestati endises Orissaare vallas Lahekülas Vahe ja Mere maaüksuste detailplaneering. Detailplaneeringuala hõlmab käesoleval hetkel Maasi külas asuvaid Vahe (55001:007:0180), Mere (55001:007:0318), Merevahe (55001:007:0319) ja Vahemere (55001:007:0320) katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärgiks oli katastriüksuste jagamine neljaks kinnistuks, tekkivatele kinnistutele hoonestuse asukoha ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsutee, elektrivõrgu ja veevarustuse lahendamine ning sihtotstarbe muutmine elamumaaks. Igale kinnistule planeeriti ehitusõigusega ala elamu ja abihoone ehitamiseks, igale krundile oli planeeritud puurkaev ja kogumismahuti. Detailplaneering on osaliselt ellu viidud: moodustatud on krundid ning Vahe katastriüksusele (detailplaneeringu krunt positsiooniga 1) on väljastatud ehitusluba suvila ehitamiseks. 
Merevahe ja Vahemere katastriüksuste omanik esitas 11.04.2019 taotluse temale kuuluvatel katastriüksustel detailplaneering kehtetuks tunnistada, kuna ei soovi detailplaneeringut sellisel kujul ellu viia. Omanik soovib nimetatud katastriüksusel liita üheks katastriüksuseks ning planeeritud kahe hoonestusala asemel ehitada ühe elamu koos abihoonetega väljapoole planeeritud hoonestusalasid. Planeerimisseaduse § 126 lg 6 alusel on katastriüksuse moodustamise aluseks detailplaneeringuga määratud krunt, seega kehtiva detailplaneeringu korral ei saa katastriüksuseid liita. Ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 alusel on võimalik projekteerimistingimustega kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendada või nihutada, kuid mitte rohkem, kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest. Omanik soovib hoonestusala nihutada rohkem kui 10%.   
Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 1 alusel võib detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistada, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. 
Eelnõu Seletuskiri Asendiplaan Põhiplaan

Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 35 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneering. Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneering kehtestati Kuressaare Linnavolikogu 05.01.2006 otsusega nr 1. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Pargi tn 16 katastriüksusel asuva hotell Meri juurdeehituse planeerimine ning liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine. Pargi tn 16 kinnistu omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks eesmärgiga planeerida hotelli korteriomandid ja muuta katastriüksuse sihtotstarvet osaliselt elamumaaks. Vastavalt Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringule asub kinnistu Kuressaare mereäärsel segahoonestusalal, kuhu on lubatud kavandada funktsioone, mis rikastavad ala kasutusvõimalusi. Lubatud katastriüksuste sihtotstarbed on sotsiaalmaa, ärimaa ja elamumaa. Tulenevalt ühisplaneeringu maakasutuse juhtotstarbest on elamumaa katastriüksuse sihtotstarbe määramine Pargi tn 16 katastriüksusele võimalik. 

Golgikompleksi detailplaneeringu II etapi osaliselt kehtetuks tunnistamine Luige tn 10 kinnistu osas - eelnõu

Saaremaa Vallavalitsusele on esitatud avaldus Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" (edaspidi nimetatud detailplaneering) kehtetuks tunnistamiseks Luige tn 10 (katastriüksuse tunnusega 34901:010:0366, krunt positsiooniga 34) kinnistu osas.
Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 alusel võib detailplaneeringu osa kehtetuks tunnistada, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Seega on igal detailplaneeringu ala kinnistu omanikul õigus esitada oma kinnistu osas detailplaneeringu selle osa kehtetuks tunnistamise avaldus.
Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Luige tn 10 kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu ellu viidav.
Planeerimisseaduse § 140 lõike 3 kohaselt esitatakse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kooskõlastamiseks planeerimisseaduse § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ja arvamuse andmiseks § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele. Arvamust on võimalik avaldada kuni 24.04.2019 kirjalikult postiaadressil Tallinna 10, Kuressaare 93 819 või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
Eelnõu, seletuskiri, asendiskeem

Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine 

Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 5, et vallavolikogu tunnistas 28.02.2019 otsusega nr 30 Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" osaliselt kehtetuks Lagle tn 9 (krundi positsioon 71), Laugu tn 10 (krundi positsioon 80) ja Luige tn 24 (krundi positsioonid 57 ja 58) kinnistute osas. 
Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 1 alusel Lagle tn 9 ja Laugu tn 10 omaniku avalduse alusel, kuna ta soovis nimetatud krundid liita, ja Luige tn 24 omaniku avalduse alusel, kuna ta soovis ehitusõiguse määramist detailplaneeringust erinevalt vastavalt kehtiva üldplaneeringu tingimustele. Kruntide liitmine on võimalik maakorraldusliku toiminguga ning ehitusõigus anda projekteerimistingimuste alusel. 
Detailplaneering on suures osas ellu viidud ning selle osalise kehtetuks tunnistamisega eelpool nimetatud kruntide osas on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine.
Seletuskiri Asendiskeem

Lahekülas Jalaka II detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 25.01.2019 otsusega nr 7 tunnistati osaliselt kehtetuks Lahekülas Jalaka II detailplaneering Kotka tee 2 ja Kotka tee 4 osas. Kinnistute omanikud ei soovi detailplaneeringut kehtestatud kujul eelnimetatud kinnistute osas ellu viia. 

Tõrise külas Rist-Jaani detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 109 tunnistati kehtetuks Tõrise külas Rist-Jaani detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Rist-Jaani kinnistu (katastritunnus 27001:001:0022, pindala 30,18 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) jagamine 17 elamumaa krundiks ning kaheks puhkeala krundiks. Detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima. Kinnistu omanik vahetus ning uus omanik soovis vastava avaldusega detailplaneeringu elluviimisest loobuda. 

Paikülas Tehu-Saadu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 108 tunnistati osaliselt kehtetuks Paikülas Tehu-Saadu detailplaneering Sandri kinnistu (katastritunnus 37301:002:0535, pindala 10 828 m2) osas. Paiküla Tehu-Saadu detailplaneering kehtestati Kärla Vallavalitsuse 19.12.2008 korraldusega nr 292. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maaüksuse jagamine üksikelamukruntideks ja ehitusõiguse, juurdepääsu ning katastriüksuste sihtotstarvete määramine. Planeeringuala suurus on ca 12 ha. Vastavalt Tehu-Saadu detailplaneeringule jagati planeeringuala 8 elamumaa katastriüksuse sihtotstarbega krundiks, milledest kaks (Liina ja Sandri katastriüksused) asuvad Karujärve ääres ja osaliselt ranna ehituskeelu- ja piiranguvööndis. Sandri kinnistu omanikud esitasid Saaremaa Vallavalitsusele avalduse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks eesmärgiga ehitada kalda piiranguvööndisse. Keskkonnaametil puudusid detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise osas vastuväited. 

Lõmala külas Mihkli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 76 tunnistati kehtetuks Lõmala külas Mihkli detailplaneering. Maaüksuse omanik ei ole peale detailplaneeringu kehtestamist soovinud detailplaneeringut ellu viia ja esitas vallale avalduse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna olemasolev olukord ei vasta kehtestatud detailplaneeringule. 
VVK 21.06.18 otsus nr 76_Kehtetuks tunnistamine