Detailplaneeringute tühistamine ja kehtetuks tunnistamine

Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine 

Saaremaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 5, et vallavolikogu tunnistas 28.02.2019 otsusega nr 30 Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" osaliselt kehtetuks Lagle tn 9 (krundi positsioon 71), Laugu tn 10 (krundi positsioon 80) ja Luige tn 24 (krundi positsioonid 57 ja 58) kinnistute osas. 
Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 1 alusel Lagle tn 9 ja Laugu tn 10 omaniku avalduse alusel, kuna ta soovis nimetatud krundid liita, ja Luige tn 24 omaniku avalduse alusel, kuna ta soovis ehitusõiguse määramist detailplaneeringust erinevalt vastavalt kehtiva üldplaneeringu tingimustele. Kruntide liitmine on võimalik maakorraldusliku toiminguga ning ehitusõigus anda projekteerimistingimuste alusel. 
Detailplaneering on suures osas ellu viidud ning selle osalise kehtetuks tunnistamisega eelpool nimetatud kruntide osas on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine.
Seletuskiri Asendiskeem

Lahekülas Jalaka II detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 25.01.2019 otsusega nr 7 tunnistati osaliselt kehtetuks Lahekülas Jalaka II detailplaneering Kotka tee 2 ja Kotka tee 4 osas. Kinnistute omanikud ei soovi detailplaneeringut kehtestatud kujul eelnimetatud kinnistute osas ellu viia. 

Kugalepa külas Laratsi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 140 lõike 5 alusel, et vallavolikogu 25.01.2019 otsusega nr 4 tunnistati osaliselt kehtetuks Laratsi detailplaneering Kugalepa külas.
Detailplaneeringu alaks on Kugalepa külas Laratsi kinnistu katastriüksused tunnustega 48301:001:0179 (pindala 31,38 ha, 100% maatulundusmaa) ja 48301:001:0178 (pindala 40,52 ha,  100% maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärgiks on väljaspool Läänemere ranna ehituskeeluvööndit elamukruntide moodustamine, hoonestustingimuste määramine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede ja kommunikatsioonide paiknemise lahenduste leidmine. Detailplaneeringuga moodustati kokku 48 maaüksust. Detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima.
Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks katastriüksuse omaniku avalduste alusel tulenevalt planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 ja § 140 lg 2.

Ninase külas Kauba detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 140 lõike 5 alusel, et vallavolikogu 25.01.2019 otsusega nr 5 tunnistati osaliselt kehtetuks Kauba detailplaneering Ninase külas. Detailplaneeringu eesmärgiks oli olemasolevate kinnistute piiride muutmine, maa-ala jagamine suvilakruntideks ja tekkivatele kruntidele hooajalise kasutusega hoonete ehitusõiguse määramine.
Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks katastriüksuse omaniku avalduse alusel tulenevalt planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 ja § 140 lg 2.

Tuule tänava väikeelamute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest Vikerkaare tn 2 ja Vikerkaare tn 4 kruntide osas 

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 140 lõike 5 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 1-3/118 tunnistati Kuressaare linnas Tuule tänava väikeelamute detailplaneering Vikerkaare tn 2 ja Vikerkaare tn 4 kruntide osas kehtetuks. 
Kuna Tuule tänava väikeelamute detailplaneeringu alasse kuuluvad krundid on enamuses hoonestatud ning tänav koos tehnovõrkudega on välja ehitatud, siis on detailplaneeringu terviklahenduse elluviimine võimalik pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Detailplaneeringu osalisel kehtetuks tunnistamisel ei ole olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ega keskkonnaalaseid mõjusid. 
Asendiskeem

Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine 

Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestati „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" (edaspidi detailplaneering). Planeeringuala hõlmab maa-ala suurusega 177 ha ja asub Kuressaare linna lääneosas, piirnedes põhjast Lahe teega, idast Põduste jõega, lõunast Merikotka tn 8 ja 9 katastriüksustega, Kotkapoja tänava ning Kotkapoja tn 2 katastriüksustega ja läänest Sõrve tee 6 katastriüksusega. Detailplaneeringu eesmärk on golfiväljaku ja elamu- ning ärimaa maa-alade ja hoonestustingimuste planeerimine.
Saaremaa Vallavalitsusele on esitatud avaldused Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" kehtetuks tunnistamiseks Lagle tn 9 (katastriüksuse tunnus 34901:010:0157, krundi positsioon 71), Laugu tn 10 (katastriüksuse tunnus 34901:010:0385, krundi positsioon 80) ja Luige tn 24 (katastriüksuse tunnus 71401:001:0756, krundi positsioonid 57 ja 58) kinnistute osas. 
Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 alusel võib detailplaneeringu osa kehtetuks tunnistada, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Seega on igal detailplaneeringu ala kinnistu omanikul õigus esitada oma kinnistu osas detailplaneeringu selle osa kehtetuks tunnistamise avaldus. Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine Lagle tn 9, Laugu tn 10 ja Luige tn 24 kinnistute osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu ellu viidav. 
Planeerimisseaduse § 140 lõike 3 kohaselt esitatakse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kooskõlastamiseks planeerimisseaduse § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ja arvamuse andmiseks § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele. 
Eelnõu Asendiskeem

Tõrise külas Rist-Jaani detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 109 tunnistati kehtetuks Tõrise külas Rist-Jaani detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Rist-Jaani kinnistu (katastritunnus 27001:001:0022, pindala 30,18 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) jagamine 17 elamumaa krundiks ning kaheks puhkeala krundiks. Detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima. Kinnistu omanik vahetus ning uus omanik soovis vastava avaldusega detailplaneeringu elluviimisest loobuda. 

Paikülas Tehu-Saadu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 108 tunnistati osaliselt kehtetuks Paikülas Tehu-Saadu detailplaneering Sandri kinnistu (katastritunnus 37301:002:0535, pindala 10 828 m2) osas. Paiküla Tehu-Saadu detailplaneering kehtestati Kärla Vallavalitsuse 19.12.2008 korraldusega nr 292. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maaüksuse jagamine üksikelamukruntideks ja ehitusõiguse, juurdepääsu ning katastriüksuste sihtotstarvete määramine. Planeeringuala suurus on ca 12 ha. Vastavalt Tehu-Saadu detailplaneeringule jagati planeeringuala 8 elamumaa katastriüksuse sihtotstarbega krundiks, milledest kaks (Liina ja Sandri katastriüksused) asuvad Karujärve ääres ja osaliselt ranna ehituskeelu- ja piiranguvööndis. Sandri kinnistu omanikud esitasid Saaremaa Vallavalitsusele avalduse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks eesmärgiga ehitada kalda piiranguvööndisse. Keskkonnaametil puudusid detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise osas vastuväited. 

Ninase külas Kauba detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Mustjala Vallavolikogu 24.08.2006 otsusega nr 41 on kehtestatud Kauba detailplaneering (LOOB Projekt OÜ töö nr ADP-26, edaspidi nimetatud detailplaneering). Detailplaneeringu alaks on Ninase külas praegused Merekohina (tunnus 48301:001:0471), Lainemurru (tunnus 48301:001:0475), Kotkapesa (tunnus 48301:001:0490) ja Kotkapesa (tunnus 48301:001:0491) katastriüksused. Detailplaneeringuala suuruseks on kokku ca 21 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevate kinnistute piiride muutmine, maa-ala jagamine suvilakruntideks ja tekkivatele kruntidele hooajalise kasutusega hoonete ehitusõiguse määramine. Sellega kaasnevalt lahendatakse planeeritava elukeskkonna infrastruktuur (teed, liiklus, tehnosüsteemid, haljastus) ning seatakse hoonestamiseks ja maakasutuseks vajalikud piirangud. Planeeringuga antakse tehnovõrkude põhimõtteline lahendus. 
Kotkapesa katastriüksuse (katastriüksuse tunnusega 48301:001:0491) omanik esitas 19.11.2018 Saaremaa Vallavalitsusele taotluse (registreeritud Saaremaa Vallavalitsuse dokumendiregistris 19.11.2018 kirja nr 5-2/7870-1 all) temale kuuluval katastriüksusel detailplaneering kehtetuks tunnistada, kuna omanik ei soovi temale kuuluval katastriüksusel detailplaneeringut ellu viia ja katastriüksus soovitakse jagada detailplaneeringust erinevalt. Planeerimisseaduse § 126 lõike 6 kohaselt kui detailplaneeringus on krunt määratud, on see katastriüksuse moodustamise alus. Seega detailplaneeringuga määratud kruntidest erinevalt ei ole võimalik katastriüksusi jagada. 
Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 alusel võib detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistada, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Detailplaneeringu saab selle kehtima jäävas osas (hetkel Kotkapesa katastriüksus tunnusega 48301:001:0490) ellu viia, kuna lahendatud on juurdepääs ja planeeritava krundi tehnorajatised on lahendatud lokaalselt.
Eelnõu Asendiskeem

Kugalepa külas Laratsi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 

Mustjala Vallavolikogu 30.03.2012 otsusega nr 7 on kehtestatud Laratsi detailplaneering (OÜ Kompleks MG töö nr DP-7). Detailplaneeringu alaks on Kugalepa külas Laratsi kinnistu katastriüksused tunnustega 48301:001:0179 (pindala 31,38ha, 100% maatulundusmaa) ja 48301:001:0178 (pindala 40,52ha,  100% maatulundusmaa). Detailplaneeringuala suuruseks on kokku 71,90ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on väljaspool Läänemere ranna ehituskeeluvööndit elamukruntide moodustamine, hoonestustingimuste määramine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede ja kommunikatsioonide paiknemise lahenduste leidmine.
Laratsi katastriüksuste omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Laratsi detailplaneeringu osaliseks kehtetuks tunnistamiseks planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 1 alusel. Avalduse kohaselt soovib omanik detailplaneeringu jätta kehtima kruntidel 1, 2, 3, 4 ja 5 (Laratsi detailplaneeringu põhijoonisel krundid 1-5) samadel tingimustel, mis on toodud detailplaneeringus. Ligipääsu kruntidele 1-5 soovitakse seada servituutidega ning juurdepääsu asukohta tuleb võrreldes planeerituga muuta. Ülejäänud osas ehk kruntidel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ja 48 soovitakse detailplaneering kehtetuks tunnistada ning moodustada maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksused. Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 1 alusel võib detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistada, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima.
EelnõuAsendiskeem Seletuskiri, Põhijoonis

Lõmala külas Mihkli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 76 tunnistati kehtetuks Lõmala külas Mihkli detailplaneering. Maaüksuse omanik ei ole peale detailplaneeringu kehtestamist soovinud detailplaneeringut ellu viia ja esitas vallale avalduse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna olemasolev olukord ei vasta kehtestatud detailplaneeringule. 
VVK 21.06.18 otsus nr 76_Kehtetuks tunnistamine