Detailplaneeringute tühistamine ja kehtetuks tunnistamine

Tuule tänava väikeelamute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kuressaare Linnavolikogu 26.10.1995 otsusega on kehtestatud Tuule tänava väikeelamute detailplaneering. Detailplaneeringuga planeeriti elamukrundid Kuressaare linnas, Tuule tänava merepoolsele küljele.
Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punktile 2 võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Golfikompleksi detailplaneeringu koostamise korraldaja oli Kuressaare Linnavalitsus, kelle õigusjärglane peale kohalike omavalitsuste ühinemist on Saaremaa Vallavalitsus. 
Planeerimisseaduse § 140 lõike 3 kohaselt esitatakse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu arvamuse andmiseks planeerimisseaduse § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele.
Eelnõu_Kehtetuks tunnistamine
Lisa_Asendiskeem

Golfikompleksi detailplaneeringu II etapi osaline kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et Saaremaa Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega nr 1-3/89 tunnistati Kuressaare Linnavalitsuse 04.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud „Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp" osaliselt kehtetuks Lagle tn 2 (krundi positsioon 61 ja 62, hetkel katastriüksus tunnusega 71401:001:0045) ja Lagle tn 6 (krundi positsioon 63, hetkel katastriüksus tunnusega 34901:010:0154) kinnistute osas.
Detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks PlanS § 140 lg 1 p 1 alusel Lagle tn 2 ja 6 kruntide omaniku taotluse alusel lähtuvalt soovist liita nimetatud krundid ning suurendada ehitusõigust elamu ehitamiseks. Kruntide liitmine on võimalik maakorraldusliku toiminguga ning ehitusõigus anda projekteerimistingimuste alusel. Detailplaneering on suures osas ellu viidud ning selle osalise kehtetuks tunnistamisega Lagle tn 2 ja 6 kruntide osas on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine.
VVK 30.08.18 otsus nr 89_Osaline kehtetuks tunnistamine
Lisa_Asendiskeem

Lõmala külas Mihkli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 1-3/76 tunnistati kehtetuks Lõmala külas Mihkli detailplaneering. Maaüksuse omanik ei ole peale detailplaneeringu kehtestamist soovinud detailplaneeringut ellu viia ja esitas vallale avalduse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna olemasolev olukord ei vasta kehtestatud detailplaneeringule. 
VVK 21.06.18 otsus nr 76_Kehtetuks tunnistamine

Paaste küla Kadaka detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 1-3/45 tunnistati kehtetuks Kadaka detailplaneering. Leisi Vallavalitsus on 30.08.2004. a korraldusega nr 226 kehtestanud Paaste küla Kadaka detailplaneeringu (Dagopen OÜ töö nr 04-64). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on lahusmaatüki kaheks jagamine, sellele ehitusõiguse määramine elamu ehitamiseks ja vajaliku infrastruktuuri planeerimine.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 alusel võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistada, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Kadaka detailplaneeringu alasse jäävate Rannakadaka (katastritunnus 40302:001:0345) ja Kivikadaka (katastritunnus 40302:001:0346) katastriüksuste omanikud esitasid Saaremaa Vallavalitsusele avalduse Kadaka detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks.
VVK 24.05.18 otsus nr 45_Kehtetuks tunnistamine 
Lisa_Seletuskiri