Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Pulli küla Mäe II detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et võttis 17.03.2020 korraldusega nr 599 vastu Pulli küla Mäe II detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu on avalik väljapanekul 04.06 kuni 18.06.2020. Väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult posti-aadressil Tallinna 10, Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
Planeeringuala asub Saaremaa vallas Pulli külas ja hõlmab Mäe katastriüksust (katastriüksuse tunnus 55001:001:0799, pindala 14197 m², 100% elamumaa sihtotstarbega). Detailplaneeringu eesmärgiks on elamu ja abihoonete planeerimine, liiklusskeemi ja parkimise lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja –rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Detailplaneeringuga on Mäe katastriüksusele planeeritud hoonestusala ja ehitusõigus 1 põhihoone ja kuni 2 abihoone ehitamiseks planeeritud hoonestusala piires. Hoonete maksimaalne ehitisalune pind on 250 m2, elamu lubatud kõrgus on kuni 8 m (1,5 korrust) ja abihoone kuni 4,5 m (1 korrus). Juurdepääs planeeringualale on riigimaanteelt nr 21129 Orissaare-Leisi-Mustjala kohalikult Rannamaantee-Oru teelt mööda erateed, planeeringuga nähakse ette juurdepääsuservituudi seadmise vajadus.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 04.06 kuni 18.06.2020 paberkandjal vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, III korrus, ruumis 308), kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094.
Digitaalsed detailplaneeringu materjalid asuvad siin.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 25.06.2020 kell 16 vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10 väike saal).

Varese sadama detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Saaremaa Vallavolikogu võttis 31.10.2019 otsusega nr 106 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Pahapilli küla Varese sadama detailplaneeringu. 
Planeeringuala asub Saaremaa vallas (endise Mustjala valla haldusterritooriumil) Pahapilli külas ja hõlmab Varese sadam katastriüksust (katastritunnus 48301:006:0515, pindala 2,32 ha, 100% tootmismaa) koos kaisid ümbritseva merealaga. Detailplaneeringu eesmärgiks on sadama territooriumile tuulegeneraatori, statsionaarsete vee- ja elektrisüsteemide, kütusetankimise süsteemide ja laevadelt vastuvõetavate jäätmete eemaldamise süsteemide rajamiseks põhimõttelise lahenduse määramine ning ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringu koostamise jooksul lisandus detailplaneeringu eesmärgiks ehitusõiguse planeerimine, et sadamaalale oleks võimalik rajada nii sadama tegevuseks vajalikke hooneid kui tootmishooneid.
Detailplaneeringuga ei jagata katastriüksust, kuid katastriüksuse piiri korrigeeritakse lähtuvalt rekonstrueeritavate sadamakaide paiknemisest. Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus kuni 83 m kõrguse tuulegeneraatori ehitamiseks kai nr 1 (Põhjakai) tippu.
Lisaks antakse ehitusõigus tootmishoonete ehitamiseks suurima lubatud ehitisealuse pindalaga 3000 m2. Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast on 9 m ja hoonete suurim lubatud arv krundil kuni 10 (sh olemasolevad hooned). Juurdepääs planeeringualale on Orissaare-Leisi-Mustjala riigimaanteelt nr 21129 mööda kohalikku teed (Vareseranna tee nr 4830102). Vareseranna tee nr 4830102 jääb kohalikuks teeks ka peale detailplaneeringu kehtestamist. Teele seatakse servituut tee avalikuks kasutuseks.
Detailplaneeringuga muudetakse Mustjala valla Külade üldplaneeringut Varese sadamasse ranna piiranguvööndisse tuulegeneraatori rajamiseks, Varese sadama ala kasutamise juhtotstarbe osas ning selles osas, et tootmisalalt ulatub müra väljaspoole tootmisala territooriumit. Enne tuulegeneraatori kasutusloa taotlemist tuleb teostada müra mõõtmised vastavalt Saaremaa Vallavolikogu 31.10.2019 otsuses nr 106 toodule.  
Detailplaneering on avalikul väljapanekul 22.11- 21.12.2019. Detailplaneeringu digitaalsed materjalid asuvad SIIN. Materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, III korrus, ruum 308, kontaktisik: Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094). Väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust, esitades selle kirjalikult postiaadressile Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna 10, 93819 Kuressaare või e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 30.12.2019 kell 16 vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, suur saal).

Ansekülas Vallimaa detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu 

Saaremaa Vallavolikogu võttis 27.09.2018 otsusega nr 94 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vallimaa detailplaneeringu. Detailplaneeringule eesmärgiks oli Vallimaa katastriüksuse jagamine kaheks, millest ühele krundile (pos 1) määrataks ehitusõigus administratiivhoone ja kuni 10 kämpingu püstitamiseks. Kuna planeeritav ärimaa katastriüksus asus osaliselt ranna ehituskeeluvööndis, oli tegemist Salme valla ranna-alade osaüldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Eelnimetatud lahenduse avalik väljapanek toimus 22.10.-20.11.2018.
Välja toodud lahenduse osas keeldus Keskkonnaamet 06.11.2018 ranna ehituskeeluvööndit vähendamast ning tegi ettepaneku ehituskeeluvööndis ajaloolise talukoha taastamiseks. Tulenevalt Keskkonnaameti ettepanekule muudeti planeeringulahendust - kämpingukompleks ja administratiivhoone kavandati ranna ehituskeeluvööndist välja ning ajaloolises talukohas kavandati elamu ja abihoonete ehitamine.
Vastavalt uuele lahendusele kavandatakse elamumaa (pos 1) sihtotstarbega katastriüksusele elamu ja 3 abihoonet ehitisealuse pindalaga kuni 400 m2. Maatulundusmaa ja ärimaa krundile planeeritakse kämpingute kompleks, millele määratakse ehitusõigus ühe administratiivhoone ja 10 kämpingu püstitamiseks ehitisealuse pindalaga kuni 300 m2. Elamumaa krundi planeerimisel ranna ehituskeeluvööndisse on tegemist ajaloolise talukoha taastamisega ning detailplaneeringuga tehakse ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit põhijoonisele kantud elamumaa krundi ja juurdepääsutee ulatuses. 
Uue planeeringulahenduse on kooskõlastanud Maanteeamet 17.06.2019, Keskkonnaamet 07.03.2019 ja Päästeamet 21.06.2019. Keskkonnaamet on andnud 12.07.2019 kirjaga nr 2110-6 nõusoleku ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Keskkonnaamet on seisukohal, et planeeringulahendus ei kahjusta olulisel määral piirkonna looduskooslusi ning arvestab ranna eripäraga asustuse aspektist lähtuvalt.   
Vallimaa detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 06.08.-03.09.2019. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (Kuressaare, Tallinna 10, ruumis 308). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal või e-postile vald@saaremaavald.ee.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 04.09.2019 kell 16 Kuressaares (Tallinna 10, II korrus, väike saal). 
Seletuskiri Asukohaplaan Põhijoonis Tugiplaan Illustratsioon Üldplaneeringu muutmine Ehituskeeluvööndi vähendamine Kooskõlastused