Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kuressaare linna Arhiivi tn 18 ja 20 detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et Saaremaa Vallavalitsus võttis 22.09.2020 korraldusega nr 2-3/1666 vastu Kuressaare linna Arhiivi tn 18 ja 20 detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.-29.10.2020. 

Planeeringuala asub Saaremaa vallas Kuressaare linnas ja hõlmab Arhiivi tn 18 (katastritunnus 34901:012:0096, 100% ärimaa sihtotstarbega) ja Arhiivi tn 20 (katastritunnus 34901:012:0123, 100% ärimaa sihtotstarbega) katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärgiks on ärihoonete planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneeringuga uusi krunte ei moodustata ja olemasolevate kruntide piire ei muudeta.  Mõlema krundi kasutamise sihtotstarbeks määratakse väikeettevõtluse hoone ja –tootmise hoone maa ning määratakse ehitusõigus hoonete ehitamiseks. Mõlemal krundil on lubatud hoonete arv 2 (Arhiivi tn 18 krundil neist üks olemasolev kui see rekonstrueeritakse + 1 planeeritav), hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 1200 m² (Arhiivi tn 18 krundil olemasolev 197 m² + planeeritav kuni 1003 m²), lubatud hoonete suurim kõrgus 9 m ja maksimaalne korruselisus on 2. Juurdepääs planeeringualale on Arhiivi tänavalt, mille pikendusena tuleb rajada täiendav teelõik kuni Arhiivi tn 18 ja 20 maaüksusteni. Tee on kavandatud tupikuna ümberkeeramise kohaga tee lõpus. Tee katendiks kasutada kruuskatte pindamist või asfalti. Tee täpsed laiused, kalded, profiilid ja kattematerjalid lahendatakse projekteerimise käigus. Tee laius peab võimaldama päästetehnika liikumise. Parkimine lahendatakse mõlemal krundil eraldi, täpne parkimine lahendatakse krundisiseselt koos hoone(te) ehitusprojektiga. Krundid ühendatakse vee- ja kanalisatsioonitrassidega ning soojusvõrguga. Mõlemal krundil on olemas liitumine Elektrilevi OÜ-ga.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 16.-29.10.2020 paberkandjal Saaremaa vallamajas (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse ruumis nr 308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094) ning valla kodulehel aadressil: https://gis.saaremaavald.ee/failid/DP/DP-20-001. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 09.11.2020 kell 16.00 Saaremaa vallamaja suures saalis (Tallinna tn 10 Kuressaare). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult posti-aadressil Saaremaa Vallavalitsus Tallinna tn 10 Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.

Kugalepa küla Laratsi II detailplaneeringu avaliku väljapanek ja avalik arutelu

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et Saaremaa Vallavalitsus võttis 08.09.2020 korraldusega nr 2-3/1584 vastu Kugalepa küla Laratsi II detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.-15.10.2020. Planeeringuala asub Saaremaa vallas Kugalepa külas ja hõlmab Laratsi katastriüksust  (katastriüksuse tunnus 48301:001:0180, pindala 7,69 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega).

Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks, kruntide ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Detailplaneeringuga moodustatakse Laratsi katastriüksusest 2 katastriüksust, mõlemale antakse ehitusõigus 4 hoone ehitamiseks (1 elamu + 3 kõrvalhoonet, sh 0-60 m² ehitisaluse pinnaga hooned). Maksimaalne lubatud ehitisealune pind on kokku 500 m2, sh elamu 200 m2 + abihooned 3x100 m2. Lubatud hoone suurim kõrgus elamul on 9 m (2 korrust) ja kõrvalhoonetel 6 m (1 korrus). Juurdepääs planeeringualale on olemasolevalt Tõlli-Mustjala-Tagaranna riigimaanteelt nr 21101 üle Kugalepa külatee. Moodustatavatele kruntidele juurdepääsuks on kavandatud rajada kruuskattega 3,5 meetri laiune tee, mille lõppu on kavandatud kruuskattega ümberpööramiskohad pääste- jm rasketehnikale. Krundile positsiooniga 2 juurdepääsu tagamiseks nähakse detailplaneeringuga ette juurdepääsuservituudi seadmise vajadus. Parkimine lahendatakse krundil. Veevarustus planeeritakse lahendada rajatava ühise puurkaevuga. Reovesi puhastatakse biopuhastites, kuna ala asub kaitsmata põhjaveega alal, või kui kinnistu kasutamine on pigem hooajaline ja kinnistu kasutusintensiivsus ei taga biopuhasti tõrgeteta tööd, on lubatud reoveed koguda lekkekindlatesse sertifitseeritud reoveekogumismahutitesse.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 02.-15.10.2020 paberkandjal Saaremaa vallamajas (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse ruumis nr 308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094) ning valla kodulehel aadressil: https://gis.saaremaavald.ee/failid/DP/DP-19-002. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 22.10.2020 kell 16.00 Saaremaa vallamaja suures saalis (Tallinna tn 10 Kuressaare). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult posti-aadressil Saaremaa Vallavalitsus Tallinna tn 10 Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.

Nasva aleviku Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine 

Nasva aleviku Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 1-3/47. Sadama tee 24 katastriüksusele planeeritakse ellinguhoone juurdeehitusena külmladu. Katastriüksuse sihtotstarbed on 80% tootmismaa ja 20% ärimaa. Planeeringuga määratakse maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks 1064 m2, maksimaalne hoonete arv on 2 ja kõrgus kuni 10 m. Sadama tee 24a katastriüksusele hoonestust ei planeerita, planeeringualast väljas oleval alal kehtib ehitusõigus vastavalt eelnevalt ala kehtivale detailplaneeringule. Sadama tee 26 katastriüksusele planeeritakse laevaehitustehase tootmishooned ja seadustamisele kuuluv hoone. Maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks on määratud 16256 m2, maksimaalne hoonete arv kuni 6 ja kõrgus kuni 25 m. Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringut, kuna detailplaneeringuga seatud eesmärkide saavutamiseks on vaja vähendada ranna ehituskeeluvööndit.   

Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 01.10-30.10.2020. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda lisaks paberkandjal Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korrusel toas 308. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.  Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 21.10.2020 kell 17.00 Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse väikeses saalis.   

Seletuskiri Asukoht Põhijoonis Tugiplaan Illustratsioon Kooskõlastuste kokkuvõte

Upa küla Kooli tee 3 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Upa küla Kooli tee 3 detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Saaremaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 1-3/48. Planeeritav ala jagatakse 4 üksikelamu maa krundiks ja üheks transpordimaa katastriüksuseks. Elamumaa kruntidele on kavandatud eluhoone ja kaks kõrvalhoonet. Planeeritavate hoonete maksimaalne ehitisealune pind planeeritaval elamumaa krundil on 400 m2, elamu kõrgus on kuni 8,5 m ja katusekalle 35-45 kraadi (kruntidel nr 3 ja 4 lisaks 0-10 kraadi). Väljaspool õueala ja rajatavaid teid tuleb olemasolev puistu säilitada. Juurdepääsuks planeeritavatele kruntidele moodustatakse eraldiseisev transpordimaa katastriüksus, mille lõpus on ümberpööramise koht. Veevarustus ja kanalisatsioon on planeeritud tsentraalselt vastavalt AS Kuressaare Veevärk tingimustele. Kooli tee 3 detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringut, kuna ühisplaneeringuga määratud asutuste ja üldkasutatavate hoonete ala juhtotstarve muudetakse pereelamute ala juhtotstarbeks. 

Kooli tee 3 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 01.10-30.10.2020. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda lisaks paberkandjal Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korrusel toas 308. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.  Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 21.10.2020 kell 16.00 Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse väikeses saalis. 

Seletuskiri Situatsiooniskeem Tugiplaan Planeeringu põhijoonis Tehnovõrkudejoonis Illustratsioon Kooskõlastuste koondtabel  

Salme aleviku Sõrve mnt 2 detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Salme aleviku Sõrve mnt 2 detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Saaremaa Vallavalitsuse 18.08.2020 korraldusega nr 2-3/1492. Planeeringuala paikneb Salme aleviku keskosas. Varem asus kinnistul paekivist Salme magasiait. Sõrve mnt 2 katastriüksusele määratakse ehitusõigus ärihoone (kaupluse) ja hoonet teenindava abihoone püstitamiseks. Maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks on 50% krundi pindalast (1180,5 m2), sealhulgas kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga abihoone.  Sõrve mnt 2 detailplaneering on kooskõlas Salme aleviku ja sisemaa üldplaneeringuga.

Sõrve mnt 2 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 11.09-24.09.2020. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.  Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 30.09.2020 kell 16.00 Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse väikeses saalis.

Seletuskiri Põhijoonis Tugiplaan Illustratsioon 1 Illustratsioon 2 Illustratsioon 3

Tirbi küla Lahe detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et Saaremaa Vallavalitsus võttis 07.07.2020 korraldusega nr 2-3/1263 vastu Tirbi küla Lahe detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.-23.08.2020. Planeeringuala asub Saaremaa vallas Tirbi külas ja hõlmab Lahe katastriüksust (katastriüksuse tunnus 59201:005:0670, pindala 2,77 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega).  

Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks, kruntide ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Detailplaneeringuga moodustatakse Lahe katastriüksusest 3 katastriüksust, millest kahele antakse ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks ning üks jääb transpordimaa sihtotstarbega. Kruntidele positsioonidega 1 ja 2 antakse ehitusõigus kuni 3 hoone ehitamiseks (1 elamu+2 kõrvalhoonet ka. 20-60 m² ehitisaluse pinnaga hooned) maksimaalse ehitisealuse pinnaga 400 m2. Lubatud hoone suurim kõrgus elamul on 8,5 m (2 korrust) ja kõrvalhoonetel 6 m. Juurdepääs planeeringuala krundile Pos 1 on Vanamõisa-Laheküla teelt ja juurdepääs krundile Pos 2 on Laheküla-Tirbi teelt. Laheküla-Tirbi tee planeeritavate kruntidega piirnevale osale on moodustatud teemaa krunt (krunt Pos 3), teemaa laius 10 m. Krunt Pos 3-le seada avalikult kasutatava tee servituut krundi moodustamisel. Parkimine lahendatakse krundil. Detailplaneering on kehtiva Pihtla valla üldplaneeringuga kooskõlas, kuna Tirbi poolsaar on reserveeritud elamumaa juhtotstarbega ning detailplaneeringu lahendusega on tagatud on minimaalne elamukrundi suurus ja minimaalne elamutevaheline kaugus.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.-23.08.2020, mille jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult posti-aadressil Saaremaa Vallavalitsus Tallinna tn 10 Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee. Detailplaneeringuga on võimalik nimetatud ajavahemikus tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse ruumis nr 308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094) ning valla kodulehel aadressil gis.saaremaavald.ee/failid/DP/DP-19-003. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 02.09.2020 kell 16.00 Saaremaa vallamaja suures saalis (Tallinna tn 10 Kuressaare).