Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Tirbi küla Lahe detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et Saaremaa Vallavalitsus võttis 07.07.2020 korraldusega nr 2-3/1263 vastu Tirbi külas Lahe detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.-23.08.2020. Planeeringuala asub Saaremaa vallas Tirbi külas ja hõlmab Lahe katastriüksust (katastriüksuse tunnus 59201:005:0670, pindala 2,77 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega).  

Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks, kruntide ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.

Detailplaneeringuga moodustatakse Lahe katastriüksusest 3 katastriüksust, millest kahele antakse ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks ning üks jääb transpordimaa sihtotstarbega. Kruntidele positsioonidega 1 ja 2 antakse ehitusõigus kuni 3 hoone ehitamiseks (1 elamu+2 kõrvalhoonet ka. 20-60 m² ehitisaluse pinnaga hooned) maksimaalse ehitisealuse pinnaga 400 m2. Lubatud hoone suurim kõrgus elamul on 8,5 m (2 korrust) ja kõrvalhoonetel 6 m. Juurdepääs planeeringuala krundile Pos 1 on Vanamõisa-Laheküla teelt ja juurdepääs krundile Pos 2 on Laheküla-Tirbi teelt. Laheküla-Tirbi tee planeeritavate kruntidega piirnevale osale on moodustatud teemaa krunt (krunt Pos 3), teemaa laius 10 m. Krunt Pos 3-le seada avalikult kasutatava tee servituut krundi moodustamisel. Parkimine lahendatakse krundil. Detailplaneering on kehtiva Pihtla valla üldplaneeringuga kooskõlas, kuna Tirbi poolsaar on reserveeritud elamumaa juhtotstarbega ning detailplaneeringu lahendusega on tagatud on minimaalne elamukrundi suurus ja minimaalne elamutevaheline kaugus.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.-23.08.2020, mille jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada kirjalikult posti-aadressil Saaremaa Vallavalitsus Tallinna tn 10 Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.  Detailplaneeringuga on võimalik nimetatud ajavahemikus tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamajas (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse ruumis nr 308 (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094) ning valla kodulehel aadressil gis.saaremaavald.ee/failid/DP/DP-19-003Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 02.09.2020 kell 16.00 Saaremaa vallamaja suures saalis (Tallinna tn 10 Kuressaare).

Mändjala külas Rannamänni detailplaneeringu avalikustamine

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et võttis 14.07.2020 korraldusega nr 2-3/1277 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Mändjala külas Rannamänni detailplaneeringu. Mändjala külas Rannamänni detailplaneering algatati Lääne-Saare Vallavalitsuse 8.06.2015 korraldusega nr 367. detailplaneeringuga kavandatakse olemasolevalt maatulundusmaa sihtotstarbega maaalale 5 ühepereelamu krunti ja kinnistu piirkonna reoveepumplale. Kinnistute suurused on vahemikus 2500 m2 – 3000 m2. Igale ühepereelamu krundile on lubatud ehitada üksikelamu ja kuni kaks abihoonet (ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2). Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus maapinnast on 8 m. Hoonete lubatud katusekalded on 20-45 kraadi. Rannamänni detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga.

Rannamänni detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 03.08-16.08.2020. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korrusel toas 308 ning valla kodulehel.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.eeDetailplaneeringu avalik arutelu toimub 18.08.2020 kell 16.00 Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse väikeses saalis.

Seletuskiri Põhijoonis Tugiplaan Situatsiooniskeem Maakasutuse kaart Tehnovõrgud