Ehitusprojekti muutmine

Varem ehitusloa saanud ehitusprojektis muudatuste tegemise soovi korral või ehitamise käigus tekkinud vajaduse korral tuleb koostada ehitusprojekti muudatused, mille koostamist kirjeldab majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 "Nõuded ehitusprojektile" (edaspidi määruse). Ehitus- ja planeeringuosakonna vastava tööpiirkonna arhitekt otsustab olenevalt ehitusprojekti muudatusest, kas on vajalik taotleda uus ehitusluba või esitada uus ehitusteatis.

Kui ehitusprojekti muudetakse selliselt, et muutuvad ehitusseadustiku § 46 esitatud näitajad, tunnistab vald ehitusloa kehtetuks ja esitada tuleb uus ehitusloa taotlus. Enne planeerimis- ja ehitusseaduse jõustumist 22.07.1995 väljastatud ehitusluba täna kehtetuks ei tunnistata ning ehitise ehitusprojekti koostamise aluseks tuleb võtta vana ehitusloa andmed ja teha vastavalt ümberehitustöödele kas ehitusteatis või ehitusloa taotlus (kui laiendamine on üle 33% vana ehitusloa järgsest mahust).

Ehitusprojekti muudatused peavad sisaldama: 

 1. Tiitelleht, millel märgitakse ära vastavalt määruse § 7:
  • töö nimetus,
  • töö number,
  • ehitusprojekti staadium või tehnilise dokumentatsiooni nimetus,
  • ehitise aadress,
  • projekti muudatuste koostaja nimi ja allkiri,
  • projekteerimisettevõtte andmed,
  • töö valmimise kuupäev,
  • tellija /kinnistu omaniku nimi, allkiri ja kontaktandmed.

Tiitelleht tuleb allkirjastada vastutava spetsialisti poolt vastavalt määruse § 7 lg 9.

 1. Sisukord, jooniste loetelu vastavalt määruse § 7 lg 6.
 2. Seletuskiri, milles on kinnitatud, et tegemist on projektimuudatusega, mille aluseks on vastaval kuupäeval ehitusloa saanud ehitusprojekt (eelmise projekti nimi, projekteerija, projekti kuupäev). Seletuskirjas kirjeldada üksikasjalikult, milles seisnevad tehtavad muudatused võrreldes loa saanud ehitusprojektiga. Iga muudatuse järele seletuskirjas anda viide joonisele, millel muudatus on kajastatud. Näiteks, kui muutus vaid katusekattematerjal, tulebki seda seletuskirjas kirjeldada, lisada viide joonisele ja kinnitada, et katusekonstruktsioonid/tuleohutus jms ei muutunud. Projekteerija peab kinnitama seletuskirjas, et projektimuudatusega ei muutu ehitusseadustikus § 46 lg 1 nimetatud olulised näitajad, näiteks ehitise tuleohutus, energiatõhusus, kasutamise otstarve, mõjuvad koormused või ehitusloas märgitud muud olulised tehnilised näitajad, kui ehitusluba taotleda ei ole vaja. Seletuskirja iga leht peab sisaldama infot vastavalt määruse § 7 lg 2 sätestatule. Seletuskiri allkirjastada vastutava spetsialisti poolt.
 3. Asendiplaan, millel näidata/välja tuua/eristada kõik tehtavad muudatused. Kui asendiplaaniliselt midagi võrreldes ehitusloa aluseks olnud ehitusprojektiga ei muuda, siis lisada muudatusprojekti koosseisu asendiplaani koopia eelmisest ehitusprojektist, mis saab muudatusprojekti asendiplaaniks ning lisada sellele märkus, et asendiplaaniline lahendus käesolevate projektimuudatustega ei muutu. Teadmiseks: asendiplaan on ehitusprojekti lahutamatu osa
 4. Vajalikud joonised, kus on näha ja välja toodud tehtud muudatused. Kõik uued joonised allkirjastada vastava spetsialisti poolt. Joonise iga leht peab sisaldama infot vastavalt määruse § 7 lg 2.
 5. Vanade projekti jooniste koopiad, millel muudatused toimusid, lisada muudatusprojekti koosseisu lisadena (selgelt eristada muudatusprojektist), et oleks näha endine olukord ja võimalus võrrelda uute joonistega.
 6. Muudatusprojekt tuleb esitada arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastuse saamiseks ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti koostajale juhul, kui muudatusprojekti koostaja ei ole koostanud esialgset ehitusloa saanud ehitusprojekti vastavalt määruse § 12 lg 4. Juhul kui muudatusprojekti koostaja on sama isik, kes koostas ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti, ei ole selle punkti täitmine eraldi vajalik.
 7. Vajalikud kooskõlastused esitada muudatusprojekti koosseisus kooskõlastuslehel koondina ja iga kooskõlastus eraldi digitaalselt allkirjastatult.
 8. Ehitusprojekti muudatus peab vastama sama staadiumi nõuetele, mille vastab muutetav ehitusprojekti osa vastavalt määruse § 12 lg 5.
 9. Muudatusprojekt esitada koos andmete esitamise teatise ja lisadega e-posti aadressile ehr@saaremaavald.ee. Kokkuleppel Saaremaa vallavalitsuse vastava tööpiirkonna ehituslubade spetsialistiga võib esitada ka elektrooniliselt muudatusprojekti faili ja lihtkirjaliku avalduse ehitisregistrisse paranduste sisseviimiseks.
 10. Muudatusprojekti valla poolt kooskõlastamise järel allkirjastab vastava tööpiirkonna ehituslubade spetsialist muudatusprojekti digikonteineri digitaalselt ja sisestab selle ehitisregistrisse 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Taotlejale saadab ehituslubade spetsialist vastava teate e-posti teel.

Kontakt ja lisainfo

Ehitus- ja planeeringuosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Vanemarhitekt
Maria Reimal
tel 452 5043
maria.reimal@saaremaavald.ee

Arhitekt
Inge-Ly Ansip
tel 452 5041
inge-ly.ansip@saaremaavald.ee

Arhitekt
Liisa Maripuu
tel 452 5087
liisa.maripuu@saaremaavald.ee

Arhitekt
Piret Miller
tel 452 5042
piret.miller@saaremaavald.ee

Ehituslubade spetsialist
Andres Abna
tel 452 5047
andres.abna@saaremaavald.ee

Ehituslubade spetsialist
Piret Kuldsaar
tel 452 5048
piret.kuldsaar@saaremaavald.ee