Ehitusvaldkonna projektid

Kõik projektid >>

Saaremaa valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine

Projekti nr: 16940
Projekti kestus: 02.03.2020 – 31.01.2022
Projekti kogumaksumus: 50 400 eurot
Projekti toetus: 40 320 eurot (KIK keskkonnaprogramm)
Projekti omafinantseering: 10 080 eurot
Projekti kokkuvõte: Saaremaa valla mürakaart ja müra vähendamise tegevuskava on koostatud. Kavas planeeritakse asjakohaseid müra vähendamise meetmeid, et vähendada välisõhu levivast mürast tingitud häiringutest mõjutatavate inimeste arvu.

Saaremaa valla üleujutusalade uuring

Projekti nr: Kliima.4.01.19-0012
Projekti kestus: 17.08.2020 – 15.10.2021
Projekti kogumaksumus: 46 320,00 eurot
Projekti toetus: 32 424,00 eurot (KIK heitmekaubanduse kauplemissüsteem)
Projekti omafinantseering: 13 896,00 eurot
Projekti kokkuvõte: Saaremaa valla territooriumi üleujutusohuga aladele (Kuressaare ning Nasva) on vajalik anda teaduspõhised suunised asustuse arendamiseks ja suunamiseks. Töö sisu: lahendused rannakindlustuse ehituslike tingimuste osas; ehitustingimused immutusalade planeerimiseks; planeeringute ja ehitusprojektide jaoks ehitustingimuste määramine (sh tehnilised lahendused).

Nasva jõesadama rekonstrueerimine II etapp

Projekti nr: 833018740699
Projekti kestus: jaanuar 2019 – detsember 2020
Projekti kogumaksumus: 240 000,00 eurot
Projekti toetus: 200 000,00 eurot
Projekti omafinantseering: 40 000,00 eurot
Projekti kokkuvõte: Projekti II etapis paigaldatakse kraanaalusele kraana, korrastatakse olemasolev laoruum (mõrraruum) ja rekonstrueeritakse olemasolev kaalumaja kalurite tööriistakuuriks.

Koelmualade puhastamine Saaremaa vallas

Projekti nr: 833019740867

Projekti kestus: oktoober 2019 – oktoober 2020

Projekti kogumaksumus: 102 675,71 eurot

Projekti toetus: 102 675,71 eurot

Projekti omafinantseering: -

Projekti kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on puhastada mitmete kudeveekogude suudmeid või lõike, mis füüsiliselt takistavad kalade kudema siirdumist või noorjärkude laskumist merre; nendeks veekogudeks on Kihelkonna jõge, Pilguse lahe, Randküla jõe ja Oitme jõe suudmealad; Riksu jõe kolm lõiku, Leisi jõgi, Tori laht Vilsandil, Aenga lahte merega ühendav kraav ja Aenga ning Põldealust lahte ühendav kraav.

Maasi ordulinnuse tööd

Projekti nr: 2468

Projekti kestus: aprill 2020 – detsember 2020

Projekti kogumaksumus: 14 976,00 eurot

Projekti toetus: 11 976,00 eurot

Projekti omafinantseering: 3000,00 eurot

Projekti kokkuvõte: Projekti tegevused hõlmavad järgnevat: Maasi ordulinnuse keskse eluhoone teise korruse rusudest vabastamine, sisehoovis peasissepääsu kõrval rusunõlva väljakaevamine ja eemaldamine, merepoolse ringmüüri lõigu puhastamine rusudest ca 25 m ulatuses, kaevamistööde arheoloogiline järelevalve, tegevuskava korrigeerimine ja aruandlus.

Vilsandi vana bioloogiajaama lammutus 

Projekti nr: KOV-087
Projekti kestus: jaanuar 2020 – november 2020
Projekti kogumaksumus:100 000 eurot
Projekti toetus:70 000 eurot
Projekti omafinantseering: 30 000 eurot
Projekti lühikokkuvõte: SA KredExi toel lammutatakse Vilsandi külas Pilli kinnistul asuv endine bioloogiajaam.

Üürielamu rajamine Kuressaarde (Saaremaa Vallavalitsuse ja Kitsas 16 Kodu OÜ koostööprojekt)

Projekti kestus: 01.01.2019 – 01.01.2021 (pikendustaotlusega kuni mai 2022)
Projekti kogumaksumus: 1 905 600 eurot
Projekti toetus: 952 800 eurot
Projekti omafinantseering: 952 800 eurot
Kokkuvõte:  Projekti raames ehitatakse korterelamu suunitlusega mobiilsele tööjõu sihtgrupile Kuressaarde, Kitsas tn 16 kinnistule. Esialgse eskiisprojekti järgi on projekteeritav maja 21 korteriga korter-/üürielamu, milles on 1 kuni 3-toalised korterid suurusega 20 kuni 60m2
Projekt viiakse ellu omavalitsuse ning erasektori koostöös. Saaremaa Vallavalitsus on omandanud volikogu nõusolekul enamusosaluse ettevõttes Kitsas 16 Kodu OÜ ning tagab osaühingu nõukogu liikmete nimetamise läbi otsese KOVi poolse valitseva mõju osaühingu juhtimisel.
Üürielamu püstitamise eesmärgiks on:
1) tagada mobiilse töötaja sihtgrupile vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus piirkonnas, kus üürieluruumide nõudlus ületab pakkumist ning ehitise ehitusmaksumus ületab turuväärtust (esineb turutõrge);
2) avaldada positiivset mõju piirkonna ettevõtluskeskkonnale ja majandusele;
3) soodustada elamufondi jätkusuutlikku uuendamist ning energiatõhususe näitajate parandamiseks ja ülalpidamiskulude vähendamiseks vajalike investeeringute tegemist;
4) soodustada kõrge kvaliteediga elukeskkonna terviklikku väljaarendamist, vältides kohaliku omavalitsuse üksuse valg- või äärelinnastumist ning järgides tänapäevaseid asustuse suunamise põhimõtteid, tagades seejuures ehitatud keskkonna jätkusuutlikku majandamise.
Kontakt: Renate Pihl, Saaremaa Vallavalitsuse arenduse peaspetsialist, tel 452 5032, renate.pihl@saaremaavald.ee; Oliver Akenpärg, Kitsas 16 Kodu OÜ juhatuse liige, oliver@dreibau.ee, telefon 5666 4885.

Hariduse 13 (Kuressaare) koolihoone ja õueala rekonstrueerimine ning sisustamine

Projekti nr: 2014-2020.1.04.18-0093 

Projekti kestus: 1. jaanuar 2019  31. august 2022
Projekti kogumaksumus: 5 338 732,61 eurot
Projekti toetus: 4 537 922,70 eurot
Projekti omafinantseering: 800 809,91 eurot
Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Projekti kokkuvõte: Projekti käigus muudetakse senine range klass-koridori süsteemiga koolihoone kaasaegseks, ruumide ristkasutust ning kaasaegseid õppevorme kasutada võimaldavaks hea sisekliimaga energiatõhusaks õppehooneks, mis vastab põhikooliealiste õpilaste vajadustele. Renoveeritud koolihoones on 648 õppekohta. Koos koolihoonega arendatakse välja ka väliruum. Projekt on regionaalarengut edendava mõjuga, parandades elukeskkonna kvaliteeti ja tagades kõrgema rahulolu haridusteenustega.
Eesmärgid: Kuressaare linna koolivõrk on korrastatud, õppekohad on vastavuses demograafiliste muudatustega ning toetavad kaasaegse õpikäsitluse ja kaasava hariduse põhimõtete rakendamist. Hariduse 13 koolihoones ja ümbritseval õuealal on põhikooli õpilastele sobiv kaasaegne õppekeskkond, mis võimaldab kogupäevakooli põhimõtete rakendamist.
Tulemused: Hariduse 13 õppehoones ja ümbritseval õuealal on nüüdisaegne, põhikooli õpilastele sobiv ja erivajadustega õpilaste kaasamist toetav õppekeskkond. Projekti lõppedes õpib 35% Kuressaare linna põhikooli õpilastest kaasaegsetes tingimustes. Kuressaares olevate koolide õppepinnad on optimeeritud, õppekohtade arv on vastavuses õpilaste arvu prognoosiga aastani 2030.

Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine 

Projekti nr: EU50594 
Projekti kestus: 01.11.2016 – 31.12.2020 (pikendatud)
Abikõlbulik kulu: 3 300 455,88 EUR
Projekti toetus: 2 805 387,49 EUR
Projekti omafinantseering: 495 068,39 EUR
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ("Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna "Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" meede "Piirkondade kokurentsivõime tugevdamine").
Projekti lühikirjeldus: Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi, sh keskväljaku, turuplatsi, Kauba ja Turu tänava ristmiku platsi, Vabadussõja mälestussamba platsi, raekoja taguse ala ning Lossi tänava üheks tervikuks integreerimine, mugava liiklusvõrgustiku loomine, autoliiklusele kuuluva pinna vähendamine, jalakäijate-kergliiklejate ala ning kaubandus-teeninduspinna suurendamine avalikus ruumis, võimaluste loomine linnakeskuse aktiivseks aastaringseks kasutamiseks.
Projekti otsene eesmärk: Kuressaare linnakeskus on rekonstrueerimistööde tulemusena inimsõbralik, tänapäevane, esinduslik ja ajaloolist pärandit rõhutav avalik ruum, kus on head toitlustus- ja kaubandusteenuste pakkumise ning mitmesuguste ürituste korraldamise tingimused ning mis pakub meeldivat ja turvalist olemist ning tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal aastaajal.
Oodatav tulemus: Mitterahalist abi on saanud 80 linnakeskuse piirkonnas tegutsevat ettevõtet. Projekti lõppemisest kolme aasta jooksul on Kuressaare linnakeskuse piirkonda lisandunud 45 aastaringset ja 25 hooajalist töökohta.

Kuressaare Tuulte-Roosi lasteaia hoone energiatõhususe tööd

Projekti nr: Kliima.1.01.17-0040 Projekti kestus: 27.12.2017 – 31.12.2019
Abikõlbulik kulu: 473 000   EUR
Projekti toetus: 293 260  EUR
Projekti omafinantseering: 179 740 EUR
Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetamine,
meede „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes"
Projekti lühikokkuvõte: Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia energiaauditis toodud säästumeetmete paketi elluviimine, et tagada hoones tervisekaitse nõuetele vastav sisekliima ning hoone vastavus C-klassi energiamärgisele: hoone laepiirete, välisseinte ja sokliosa soojustamine, avatäidete asendamine tuule- ja soojapidavamatega, lõuna- ja läänepoolsetele akendele päikesekaitsete paigaldamine, uue soojussõlme ja küttesüsteemi ning ventilatsioonisüsteemi paigaldamine. Hoone energiatõhusamaks muutmist toetab Eesti riik.