EUROPE DIRECT Saaremaa – Euroopa Liidu teabekeskus

EUROPE DIRECT Saaremaa

EUROPE DIRECTi (ED) kontaktpunkt Saaremaal kuulub Eestis tegutsevasse ED võrgustikku, mis omakorda on üleeuroopalise võrgustiku liige. Kontaktpunktid teevad Euroopa Liidu kohalikele inimestele kättesaadavaks ja kaasavad nad liidu tuleviku teemalistesse aruteludesse. Võrgustikku haldab Euroopa Komisjon.

Võite meilt küsida Euroopa Liidu poliitika, programmide ja prioriteetide kohta ning osaleda Euroopa Liidu tuleviku teemalistel üritustel. Käime ka koolides, kus teeme ettekandeid, korraldame Euroopa Liidu teemalisi arutelusid ja jagame ametlikke kirjutisi. Kogu meie tegevus on kodanike jaoks tasuta. NB! Me ei saa pakkuda õigusabi ega tõlgendada ELi õigusakte.

Euroopa ristsõnad

Euroopa Liidu, selle väärtuste, tegevuste ning lähiaastate prioriteetide tutvustamiseks kodanikele avaldab teabekeskus iga pooleteise kuu tagant veebis ja infolehes Saaremaa Teataja ristsõna. 2023. aasta jooksul ilmub kokku 7 ristsõna.

Ristsõna vastus tuleb saata hiljemalt märgitud kuupäevaks aadressile euroopa@saaremaavald.ee või kirja teel ümbrikus (võib ka ise kohale tuua) aadressile Lossi 1, Kuressaare 93819 (märksõna „Euroopa ristsõna"). Vastusele lisada vastaja nimi ja telefoninumber. Õigesti vastanute vahel loositakse välja auhindu.

Kõigi nende tublide vastajate vahel, kes saadavad meile vähemalt 6 ristsõna õiged vastused, läheb aasta lõpus loosimisele peaauhind.

Ristsõnad 2023

Esimene ristsõna tutvustab üldisemalt, mis sündmusi ja tegevusi 2023. aasta endaga kaasa toob. Käesolevale aastale aktuaalsete teemade kõrval saavad meie lugejad ja lahendajad targemaks ka Euroopa Liidu lähiaastate prioriteetide ja tuleviku ning üldiselt selle majandusliku ja poliitilise ühenduse, mis Euroopa Liit on, põhimõtete ja väärtuste osas. Ristsõnale vastas õigesti (vt vastust siin) kokku 86 inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Ilona Koristin, Jüri Mehik ja Urve Saart. Palju õnne!

Teise ristsõna keskmes on liikuvus, ennekõike jalgrattad ja kergliiklemine. Veebruarikuus võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles ärgitab käsitlema jalgrattasõitu täieõigusliku transpordiliigina, lõppeesmärgiga kahekordistada aastaks 2030 jalgrataste kasutamist. Euroopa Liit leiab, et rattasõit on mitmeti kasulik: see toetab ELi rohepöörde eesmärke, parandab inimeste tervist ja õhukvaliteeti ning vähendab liiklusummikuid ja mürasaastet. Ristsõnale vastas õigesti (vt vastust siin) kokku 88 inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Kaido Maripuu, Marita Kask ja Riina Eelmaa. Palju õnne!

Kolmanda ristsõna teemaks on maikuu esimesel nädalal, 9. mail tähistatav Euroopa päev. Saaremaal tähistati Euroopa päeva koos Kuressaare linna 460. sünnipäevaga! See on juba kujunemas üheks kenaks traditsiooniks, et maikuu alguses tähistatakse Saaremaa pealinnas koos linna sünnipäeva ja Euroopa päeva! Üle Eesti, rääkimata Euroopast, toimus veel mitmeid sündmusi, sealhulgas Tallinnas, kus leidis aset rohefest ja suurejooneline kontsert. Ristsõnale vastas õigesti (vt vastust siin) kokku 63 inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Andres Murula, Endrik Tilk ja Kersti Taks. Palju õnne!

Neljanda ristsõna teema on 7.–8. juunil Kuressaares aset leidnud Euroopa saarte roheenergia foorum. Nimelt kogunesid Euroopa (Liidu) saarte esindajad Saaremaa pealinnas Thule kojas, et arutada saarte energiavarustuse tuleviku teemadel, keskendudes ennekõike rohelise, puhtama ja taastuva energia arendamisele. Millist infrastruktuuri meil on vaja? Kuidas suhestub see infrastruktuur meie loodusega ja elukeskkonnaga? Kas ka saarte ühendused võiksid olla rohelisemad? Need on vaid osa küsimustest, millele grupiaruteludes, paneelides ja esitlustes sooviti vastuseid leida. Täna on seatud ka eesmärk leida need 30 saart, kes aastaks 2030 läheksid üle taastuvale energiale. Kas Saaremaa või mõni muu Eesti saar võiks olla üks neist? Ristsõnale vastas õigesti (vt vastust siin) kokku 63 inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Aive Ait, Liisbet Kakko ja Ülo Pärtel. Palju õnne!

Viienda ristsõna keskne teema on uue "poliithooaja" avanud, 13. septembril Euroopa Komisjoni presidendi poolt peetud kõne Euroopa Parlamendi ees – kõne olukorrast Euroopa Liidus ehk State of the Union (lühend SOTEU). Presidendi kõne keskendus möödunud aasta saavutustele ning tutvustas järgneva aasta prioriteete ja juhtalgatusi, tuginedes sealjuures komisjoni seatud viie aasta prioriteetidele. Samuti, kuna tegu oli viimase kõnega enne tuleva aasta Euroopa Parlamendi valimisi – mille tulemusel vahetub ka Euroopa Komisjoni koosseis – oli komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni kõne erinev möödunud aastate omast, tuues kokku kogu selle, mida on käesoleva Euroopa Parlamendi ja Komisjoni koosseis saavutanud. Samuti rõhutas president kõigi Euroopa kodanike valimistest osavõtu tähtsust. Ristsõnale vastas õigesti (vt vastust siin) kokku 59 inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Aive Ait, Liisbet Kakko ja Ülo Pärtel. Palju õnne!

Kuuendas ristsõnas keskendume oktoobrikuu keskpaigas toimunud Saare maakonna liikumisseminarile, kus muu hulgas mõtiskleti üheskoos, milliseid liikumist edendavaid tegevusi elukaareüleselt kodanikele pakkuda ning kuidas suurendada elanike kaasatust nendes tegevustes. Rääkisime liikumisõpetuse suundadest ja andsime ülevaate liikumisaasta mõjust ning sellest, kuidas juba on ja kuidas tuleks ressurssi tulevikus suunata. Sündmus leidis aset Euroopa oskusteaasta 2023 ja Kultuuriministeeriumi liikumisaasta teema-aasta 2023 raames. Peale mitmeid aset leidnud ning veel toimuvaid kriise on ka Euroopa Liidu vaatest tähtis eurooplaste nii füüsiline kui ka vaimne tervis.

Ristsõnad 2022

Esimese ristsõna keskne teema on tänavune Euroopa noorte aasta. Just noortel on tähtis osa Euroopas parema – rohelisema, kaasavama ja digitaalsema – tuleviku ülesehitamisel. Pandeemia järel on Euroopa noorte aasta aeg, mil liikuda kindlalt ja lootusrikkalt edasi. Ühel augustikuu reedel toimus Muhus ka juba traditsiooniks saanud maakonna noortefestival, mis seekord kandis tunnuslauset „Tee oma visioon kuuldavaks". Ning Liival noorte hääl tugevasti ka kõlas – seda erinevate töötubade, tegevuste, esinejate ja kohtumiste kaudu. Ristsõnale vastas õigesti (vt vastust siin) kokku 58 inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Riina Eelmaa, Aale Tamm ja Merili Pahapill. Palju õnne!

Teise ristsõna keskseks teemaks on Euroopa Liidu taasterahastu "NextGenerationEU". Taasterahastu näol ei ole tegu ainult kavaga, vaid see on harukordne võimalus Euroopal tulla pandeemiast tugevamana välja, muuta majandust ja ühiskonda ning luua Euroopa, mis toimib kõigi jaoks. Ühiselt investeerib Euroopa Liit üle 800 miljardi euro rohelisema, digitaalsema, tervema, tugevama ja võrdsema Euroopa tulevikku. Ning nagu ristsõnast avaldub, seda ka Saaremaal. Ristsõnale vastas õigesti (vt vastust siin) kokku 66 inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Aarne Mägi, Tarmo Timm ja Urve Viivi Uusneem. Palju õnne!

Kolmas ristsõna keskendub kokkuleppele Euroopa Liidu liikmesriikide vahel muutmaks Euroopat tänapäevaseks, ressursitõhusaks ja konkurentsivõimeliseks majanduseks. Leppe eesmärkide saavutamisel saavad eurooplased elada puhtamas elukeskkonnas, energiatõhusamates hoonetes, saavutades tervislikudmad eluviisid ja arendades välja rohelisemad energiaallikad. Mis leppega tegu, selgub ristsõnast! Ristsõnale vastas õigesti (vt vastust siin) kokku 62 inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Angela Lember, Kairit Tedresalu ja Virve Põld. Palju õnne!

Neljanda ristsõna fookus on digipöördel – Euroopa Liit on võtnud kohustuse luua digiajastule vastav Euroopa, andes inimestele, ettevõtjatele ja asutustele võimaluse kasutada uue põlvkonna tehnoloogiaid, et digipööre oleks kasulik kõigile. Sealhulgas on Euroopa võtnud ülesandeks kaitsta jätkuvalt kõigi turuosaliste põhiõiguseid, arendada edasi küberturvalisuse võimekusi ja avalikke e-teenuseid ning edendada kodanike digioskuseid. Ristsõnale vastas õigesti (vt vastust siin) kokku 6inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Elina Trave, Mare Mägi ja Margus Metshein. Palju õnne!

Viiendas ristsõnas ja ühtlasi ka 2022. aasta viimases võtame me käesoleva aasta kokku ja keskendume ühtlasi erinevate Euroopa riikide jõulutavadele. Ristsõna vastuseks on Euroopa Liidu üks nooremaid sümboleid, mis võtab kokku Euroopa Liidu olemuse, eesmärgi aga ka tulemuse, milleni oleme tänaseks jõudnud erinevate riikide ja kultuuride lõimumisel. Ristsõnale vastas õigesti (vt vastust siin) kokku 49 inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Jüri Mehik, Maie Vilipuu ja Maris Talvik. Palju õnne!