Teated

Eriolukorra valvelasteaed abiks elutähtsate teenuste osutajatele

Lasteaia valverühma kohad on eeskätt loodud lapsevanematele, kes töötavad meditsiini-, sotsiaal-, politsei-, kaubandus- jt olulistes valdkondades.

Kuna endiselt on ülioluline vähene sotsiaalsete kontaktide hulk, siis ei ole veel laiendatud seda võimalust teistel ametikohtadel töötavate lapsevanemate jaoks. Kõik erandolukorrad, millest valda on teavitatud, on lahendatud juhtumipõhiselt.

LASTEAIA VALVERÜHMA TAOTLUS (ajutine taotlemine seoses  tuleb esitada e-taotlusena aadressil https://iseteenindus.saaremaavald.ee

Lapsevanem, kellel ei ole võimalust mingil põhjusel esitada taotlust iseteeninduskeskkonnas, leiab taotluse blanketi siit ja saab selle esitada e-postile: maiu.raun@saaremaavald.ee.
Kõik taotlused järgmiseks tööpäevaks peavad olema esitatud HILJEMALT kella 16.30-ks. Lapsevanem saab kinnituse koha eraldamise kohta tööpäeval hiljemalt 19.00. Pärast kella 16.30 esitatud taotlused vaadatakse läbi järgmisel tööpäeval.

Tööpäevadel vastab teie küsimustele Maiu Raun (maiu.raun@saaremaavald.ee , tel 452 5066).

Palume valverühma kasutamise vajadust kaaluda suure vastutustundega!

Teadmiseks valverühmas käiva lapse vanemale!

Valverühma võimaluse tagame ainult selleks, et pakkuda lastehoiuvõimalust ennekõike nendele peredele, kellel on tööl käimine vältimatu ja kes tagavad meile elutähtsate teenuste osutamise.

Lapsevanemana tuleb hoolega kaaluda valverühma kasutamise vajadust. Oma isetu tegevuse kaudu näitad sa hoolimist ja annad oma panuse viiruse leviku tõkestamiseks. On kergem säilitada eneseaustust kui tead, et sinule armsad inimesed on kaitstud liigsete kontaktide eest.

Kodukord eriolukorras:

  • Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse on keelatud!
  • Hommikul saadab lapsevanem lapse iseseisvalt rühma.
  • Lasteaiatöötaja võtab lapse rühma garderoobis vastu ning aitab lapsel lahti riietuda ning käed pesta.
  • Õhtul vanema saabumisel saadab lasteaiatöötaja lapse üleandmiseks rühma välisukseni.
  • Suhtlus lapsevanema ja lasteaia vahel käib telefoni teel. Lasteaed teeb vanemale teatavaks kontakttelefoni, millele helistada.
  • Vanem peab tagama, et ta on telefonis kättesaadav, juhuks kui laps haigestub lasteaias!
  • Vanem peab leidma teised võimalused lapse hoidmiseks juhul kui lähikondlaste hulgas on COVID-19 viirusesse nakatunuid.
  • Lasteaial on õigus haigustunnustega last lasteaeda mitte lubada!

Kuidas rääkida noortega koroonaviiruse ohtlikkusest?

Soovitused lapsevanemale, õpetajale, noorsootöötajale Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt. 

1. klassi taotlusi saab esitada 31. märtsini 2020

Taotluste vastuvõtt 2020. aastal 1. klassi õppima asuvatele lastele elukohajärgse kooli määramiseks algab 15. märtsil. Õppima asuva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või on lapse seaduslik esindaja, esitab omavalitsusele taotluse lapsele elukohajärgse kooli määramiseks kas elektrooniliselt (hariduse registrite keskkonnas) või paberkandjal.
Vanem, kes soovib oma lapsele koolikohta Kuressaares, peab taotluses ära märkima kaks eelistust, kui koolikohta soovitakse väljapoole linna, võib piirduda ühe eelistuse märkimisega.
Vallavalitsus teavitab taotluse esitanud lapsevanemat elukohajärgse kooli määramisest taotluses märgitud suhtluskanali kaudu ning edastab koolidele nimekirja lastest, kellele see kool on määratud elukohajärgseks kooliks.

Lapse vanem või lapse seaduslik esindaja on kohustatud teavitama kooli või vallavalitsust lapsele määratud elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest, sellest loobumisest või soovist jääda vaba koolikoha ootele mõnes muus koolis hiljemalt 30. aprilliks.
Täpsem info: www.saaremaavald.ee/1.-klassi-astumine
Lisainfo: Õilme Salumäe, oilme.salumae@saaremaavald.ee, tel 452 5067

Haridus-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalprojektide taotlusvoor on lõppenud

NB! Seoses eriolukorraga on kõikide toetuste menetlemine vallavalitsuse poolt PEATATUD!

13. märtsini sai esitada taotlusi Saaremaa valla haridus-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalvaldkonna toetusvoorudesse elektroonilises 
iseteeninduskeskkonnas.
Haridustoetuse abikõlblikkuse periood algas taotluse esitamisest (varaseim võimalik kuupäev on 17.02.2020), tegevuste-ürituste elluviimise ja kulutuste eest tasumise tähtaeg on 31.08.2021. Hindamismetoodika Toetusvoorust sai raha küsida ürituse korraldamiseks, mõne konkreetse idee teostuseks, aga ka muudeks haridusvaldkonnaga seotud tegevusteks. Prioriteetsetena käsitletakse andekate laste ja noorte arengupotensiaali toetavaid ning hariduslike erivajadusega lapsi ja noori toetavaid  tegevusi ja üritusi. Valla 2020. aasta eelarves on haridustoetuseks planeeritud 12 000 eurot. Lisainfo: helen.vainula@saaremaavald.ee, tel 452 5064 

Huvihariduskonverents lükkub edasi II poolaastasse

Huvihariduskonverents "Mis tuuled puhuvad?" ei toimu 16.-17. märtsil vaid lükkub edasi II poolaastasse. Registreerunutele tagastatakse osalustasu. 

Huvihariduse ja -tegevuse transpordikulude esitamine

Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamise taotluseid oodatakse:
5. juuniks (märts kuni mai), 5. septembriks (mai kuni august), 5. detsembriks (septembrist novembrini tehtud transpordikulude eest), 5. märtsiks (kulud detsember kuni veebruar).
Transpordikulude toetus on mõeldud Saaremaa valla 7–19 aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks.  Kui lapse huvialaga tegelemise koht on elukohast kaugemal kui 5 km, makstakse perele 0,05 €/km kohta ning kuni 30 eurot kuus. Hüvitamisele kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud, mis on tehtud eelneva kolme kuu jooksul.
Taotluse täitmisel palutakse pöörata tähelepanu, et sõidu marsruut (algus ja sihtpunkt), kordade arv ja kilometraaž kokku oleksid korrektselt täidetud. Taotluse juurde tuleb kindlasti lisada sõidukulu tõendavad kuludokumendid (kleebitult eraldi lehele või lehtedele), samuti esitaja kontaktandmed.
Mitme õppuri transpordikulude hüvitamiseks tuleb esitada ühistaotluse vorm. Allkirjastatud taotlused koos kuludokumentidega tuleb esitada tähtaegselt vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö osakonda. 
Täpsem info ja blankett: www.saaremaavald.ee/huvihariduse-ja-tegevuse-transpordikulude-huvitamine.

Õppuri majutuskulude hüvitamine

Valla eelarvest hüvitatakse gümnaasiumi päevases õppevormis ja põhikooli järgselt kutseõppeasutuses õppiva kuni 20-aastase õpilase majutuskulud tingimusel, et õppuri elukoht  on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald ning elukohast ei ole võimalik sõita iga päev kodu ja kooli vahet. Majutuskuluse hüvitamine ei laiene riigigümnaasiumis õppijatele, kuna nende majutuskulude hüvitamine toimub õppeasutuse kaudu.
Majutuskulud hüvitatakse õppeperioodil kuni 10 kuud aastas, hüvitamise piirmäär ühes kalendrikuus on 70 eurot.
Täpsem info ja taotlemine: 
www.saaremaavald.ee/oppuri-majutuskulude-huvitamine.

 

Kontakt

Haridus- ja noorsootööosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00