Järelevalveteenistus

Järelevalveteenistus on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 531 alusel moodustatud kohaliku omavalitsuse korrakaitseüksus.
Järelevalveteenistuse ülesanded:
  • riikliku järelevalve teostamine;
  • väärteomenetluste läbiviimine;
  • väärtegude avastamine ja väärtegude toimepanijate väljaselgitamine;
  • väärteo toimepanemise kohta laekunud teabe kontrollimine ja menetluse alustamise otsustamine;
  • väärteo lahendite täitmise kontrollimine ja täitmisele pööramine.

Saaremaa valla kriisikomisjon

Saaremaa valla kriisikomisjon on hädaolukorra seaduse alusel moodustatud alaline komisjon kriisireguleerimise korraldamiseks omavalitsusüksuse territooriumil. 
VV 22.05.18 korraldus nr 542 "Saaremaa valla kriisikomisjoni moodustamine".

Kriisikomisjon koordineerib kriisireguleerimist vallas, esitab regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas kokkuvõtte komisjoni tegevusest ja järgmise aasta tööplaani ning täidab muid seadusest ja tema põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

Valla kriisikomisjoni ülesanded ja töökord on sätestatud vallavalitsuse kehtestatud kriisikomisjoni põhimääruses, mis on kooskõlastatud Päästeametiga. Vastavalt põhimäärusele toimub komisjoni korraline koosolek vähemalt kaks korda aastas. Esimene plaanitav koosolek toimub septembris 2018.

 

Kontakt

TEATA RIKKUMISEST:
Karel Koovisk,
järelevalveteenistuse juhataja

jarelevalveteenistus@saaremaavald.ee
tel 452 5083, 5302 7949
__________________________________

Järelevalveteenistuse
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00