Keskkonnaload

Keskkonnalubasid saavad ettevõtted taotleda keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis ning nende menetlemine on üldjuhul avalik. Üldsust teavitatakse keskkonnalubade menetlemise käigust elektrooniliselt portaalis Ametlikud Teadaanded.

Saaremaa valla territooriumil menetluses olevad keskkonnaload:

 • Keskkonnaamet on võtnud mentlusse Freudenberg Sealing Technologies OÜ (registrikood 10129628, aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Mullutu küla, Merinvesti) esitatud keskkonnaloa nr L.VV/328725 muutmise taotluse. Keskkonnaluba on antud Keskkonnaameti 16.0.2017 korraldusega nr 1-3/17/372 puurkaevust (keskkonnaregistri kood PRK0017707) põhjavee võtmiseks kuni 30 m³ ööpäevas ning heitvee juhtimiseks Mullutu kraavi (keskkonnaregistri kood VEE1700023). Ettevõte taotleb õhusaasteloa osa lisamist keskkonnaloale. Võrreldes kehtiva paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloaga L.ÕV/322907 võetakse kasutusele üks uus heiteallikas ning lisanduvad kuus uut lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavaid kemikaale. Keskkonnaloa nr L.VV/328725 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

 • Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Fine, Wood and Company Osaühingu (registrikood 11419624, aadress Hülgeranna, Atla küla, Saaremaa vald, Saare maakond) 08.04.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba vee erikasutuseks ja tegevuskoht asub aadressil Pilguse, Jõgela küla, Saaremaa vald, Saare maakond (katastritunnustel 44001:003:0259 ja 44001:003:0083). Ettevõte taotleb keskkonnaluba majutamisega ja toitlustamisega seotud põhjaveevõtuga ja heitvee suublasse juhtimisega. Prognoositav veekasutus on ca 17 m³ ööpäevas. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-119786, dokument nr DM-119786-1.

 • Saaremaa Vallavalitsus (registrikood 77000306, aadress Tallinna tn 10, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond) on 22.03.2022 esitanud Keskkonnaametile keskkonnaloa taotluse (edaspidi keskkonnaluba). Taotluse kohaselt soovitakse teostada Salme jõesadama (Rannapargi tee 4, Salme alevik, Saaremaa vald, Saare maakond, katastritunnus 72101:002:0741) merealale jääva faarvaatri hooldussüvendamist. Süvenduspinnas soovitakse paigutada maismaale ja vähesel määral madalale merealale faarvaatrist põhja suunas, alale kuhu on varasemalt süvenduspinnast paigutatud ja planeeritud. Hooldussüvendustöid plaanitakse teostada mahus 650 m³. Keskkonnaluba taotletakse kehtivusega kuni 31.12.2022. Taotlus on registreeritud ja taotlusega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M 119588, taotlus nr T-KL/1012203.

 • Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Rauni Põllumajanduse Osaühingu (registrikood: 10250376, aadress: Tagavere koolimaja, Tagavere küla, Saaremaa vald, Saare maakond, 94638) Väljaküla veisefarmi keskkonnakompleksloa nr KKL/318330 (edaspidi kompleksluba) muutmise taotluse. Käitise asub Koigi-Väljaküla, Saaremaa vald, Saare maakond. Kompleksloa muutmise taotlus nr T-KKL/1010454 on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi KOTKAS) 23.12.2021 dokumendi nr DM-118253-1 all, menetluse info on leitav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-118253 all. Kompleksloa muutmine on tingitud ettevõtte soovist rajada juurde noorkarjalaut ja vedelsõnnikuhoidla. Lisaks soovitakse suurendada tootmisvõimsust 110 piimalehma võrra ning 276 noorlooma võrra. Keskkonnaamet rakendab kompleksloa muutmise taotluse menetlemisel avatud menetlust.

 • Keskkonnaamet on menetlusse võtnud aktsiaseltsi Est-Agar (registrikood 10215434, aadress Kooli tn 15, Kärla alevik, Saaremaa vald, Saare maakond) esitatud keskkonnaloa nr L.VV/329624 muutmise taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaloas erandit triklorometaani piirväärtuse ületamiseks kümneks aastaks koostatud tegevuskava alusel. Ettevõte asub aadressil Kooli tn 15, Kärla alevik, Saaremaa vald, Saare maakond (katastritunnus 37301:002:0062). Keskkonnaloa nr L.VV/329624 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-118109, dokument nr DM-118109-1.

 • Keskkonnaamet on menetlusse võtnud aktsiaselts Saarte Liinid (registrikood 10216057) esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/333373 muutmise taotluse. Vee erikasutuse keskkonnaluba nr L.VV/333373 (edaspidi keskkonnaluba) on antud aktsiaseltsile Saarte Liinid Keskkonnaameti 25.09.2019 korraldusega nr 1-3/19/1962 „Vee erikasutusloa andmine" kehtivusega 24.09.2019-25.09.2024 Roomassaare sadama (Roomassaare tee 12, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond) kaubakai nr 1 laiendusega seotud vee erikasutustöödeks (süvendamine kuni 8000 m³, süvenduspinnase kaadamine ja tahkete ainete paigutamine kuni 27000 m³). Keskkonnaloa muutmise taotluse kohaselt soovitakse muuta keskkonnaloas toodud süvendusala: teostada mh ka väikelavasadama osas ujuvkaide aluse ala hooldussüvendust. Seega soovitakse muuta tööala koordinaate ning määrata süvendustööde kogumahuks 9500 m³. Lisaks soovitakse tekitada alternatiivne võimalus süvenduspinnase kaadamisele Suur Katel I kaadamisalale. Võimalikult suures ulatuses kasutatakse süvendatud materjali kai nr 1 täiteks, lisaks soovitakse paigutada välja süvendatavaid setteid Roomassaare sadama kinnistu (katastritunnus 34901:016:0082) piiril maismaale ja madalale merealale sadamaala kujundamise eesmärgil. Süvenduspinnase paigutamisel muutub mh. rannajoon. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetlus nr M-117441, dokument nr T-KL/1009515.

 • Turja Kalastajate Selts (registrikood 80400854) on esitanud keskkonnaloa taotluse, millega toatletakse luba rajada Kõiguste lahte Turja sadama kinnistu (katastritunnus 85801:005:0078) juurde wakeparki. Wakepargi rajamisel kavandatakse süvendustöid mahus 5070 m³, süvenduspinnas kavandatakse paigutada Alvi-Tänava kinnistu ja Vihterna kinnistu rannaalale. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-116538, dokument nr T-KL/1008680.

 • Saaremaa Vallavalitsus (registrikood 77000306) on esitanud keskkonnaloa taotluse, millega taotletakse luba Tori jõe puhastamiseks orgaanilisest settest mahus kuni 495 m³ ja veesisesest taimestikust. Tegevus toimub Saaremaa vallale kuuluvatel kinnistutel Kuressaare linnas aadressiga Roo tn 2, Kaluri tee 6 ja Tori jõgi, tööde tegemisest mõjutatud kinnistu on Lootsi tn 25. Taotlus on registreeritud ja taotlusega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-116401, dokument nr DM-116401-1. 

 • Conversio Design OÜ (registrikood 14225719) on esitanud Mägrauru kalakasvandusele keskkonnaloa taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 05.05.2021 nr T-KL/1007745-2). Mägrauru kalakasvanduse asukoht on Saare maakonnas Saaremaa vallas Kaavi külas Mägrauru kinnistul (katastritunnus 80701:002:0470). Ettevõtte taotleb Mägrauru kalakasvandusele keskkonnaluba põhjavee võtmiseks, vesiviljeluseks ja vesiviljelusvee suublasse juhtimiseks. Mägrauru kalakasvanduses on kavandatud kasvatada vikerforelli ja siiga juurdekasvuga kuni 156 t aastas, kasutatav söödakogus 156 t aastas. Põhjavett võetakse kinnistul asuvast kahest puurkaevust. Kalakasvanduses kasutatud vesi juhitakse pärast puhastamist Riiusoo ojja. Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-115507 all. 

 • Saaremaa Vallavalitsus (registrikood 77000306) on esitanud taotluse vee erikasutusloa KL-507828 muutmiseks. Taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 08.04.2021 taotlusena nr T-KL/1007699-2, menetluse nr M-115373 all. Keskkonnaamet on andnud Saaremaa Vallavalitsusele keskkonnaloa nr KL- 507828 Kuressaare sadama faarvaatri hooldussüvendamiseks mahus kuni 6000 m³. 2020 aastal teostati hooldussüvendustöid mahus 6000 m³ faarvaatri sadamapoolses osas. Saaremaa Vallavalitsuse keskkonnaloa muutmise taotluse kohaselt soovitakse muuta vee erikasutuse ala koordinaate ja tegevuse mahtu. Keskkonnaloa muutmise vajadus tuleneb asjaolust, et hooldustöid faarvaatris on vaja teostada ka kaugemal merealal (ca 3,6 km sadama muulist) mahus 1800 m³. Süvenduspinnas soovitakse kaadata faarvaatri kõrvale merealale. Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-115373 all. Soovi korral saab põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid taotlusele esitada kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Veski 32, 50409 Tartu.

 • Tepcomp OÜ keskkonnaloa taotlus esitati Saaremaa Vallavalitsusele arvamuse andmiseks 21.01.2020. Käitaja põhitegevusalaks on elektronkomponentide tootmine (EMTAK kood 2611). Trükkplaatide tootmisel kasutatakse erinevaid räbusteid ja lakki, millest eraldub aastas välisõhku kuni 0,48 tonni erinevaid lenduvaid orgaanilisi ühendeid, sh propanooli 0,404 tonni, ksüleeni 0,026 tonni ja etüülatsetaati 0,035 tonni. Tootmisel eraldub ka vähesel määral peenosakesi (22 kilogrammi aastas) ja tina (alla kilogrammi aastas). Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-107578 all. Soovi korral saab põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid taotlusele esitada kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.

 • KPT-Projekt OÜ maavara kaevandamise loa muutmise taotlus on 15.01.2020 esitatud Saaremaa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks. Tehu kruusakarjäär asub Saare maakonnas Saaremaa vallas Sõmera külas. Mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 13,16 ha. Seoses varude ümberhindamisega Tehu kruusakarjääri mäeeraldisel taotletakse loa muutmist. Tehu kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotluse alusel soovitakse nimetada mäeeraldis Tehu liivakarjääriks, muuta maavara kasutusala ja aktiivset tarbevaru, lisada loale katendi ja mulla kogus, lisada lisaks olemasolevale kasutusvaldkonnale teede ehitus ja ehitus, muuta kaevandamise keskmist aastamäära ning loa ümberregistreerimist Valicecar OÜ nimele.

Kontakt ja lisainfo

Keskkonnaosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Osakonna juhataja
Kairi Niit
tel 452 5078
kairi.niit@saaremaavald.ee

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus