Korraldatud jäätmevedu

Kohalik omavalitsus korraldab oma territooriumil olmejäätmete veo. Selleks viiakse läbi korraldatud jäätmeveo hange, mille tulemusena leitakse veopiirkonnale jäätmevedaja, kehtestatakse jäätmeveo teenustasud ning muud korraldatud jäätmeveo tingimused, mis kehtivad kogu veoperioodi kestel.
Jäätmeveoga liidetakse kogu veoperioodiks automaatselt kõigi hoonestatud maaüksuste omanikud või valdajad (jäätmevaldajad), kusjuures maaüksuse omanik või kasutaja ei pea selleks ise vedajaga lepingut sõlmima ega muul moel soovi avaldama. Lepingu sõlmimine on soovituslik selleks, et klient oleks teadlik korraldatud jäätmeveo teenuse tingimustest.
Sobiva suurusega mahuti jäätmete üleandmiseks valib jäätmevaldaja ise lähtudes sellest, kui palju vastavaid jäätmeid kahe veopäeva vahelisel ajal tekib. Jäätmemahuti võib igal ajal ümber vahetada sobivama suurusega jäätmemahuti vastu, kuid sellest tuleb teavitada jäätmevedajat. Teenustasu suurus sõltub jäätmemahuti suurusest.
Kui kinnistul ei elata ja seda ei kasutata, saab kinnistu omanik taotleda jäätmeveost vabastamist: 
korraldatud jäätmeveost vabastamise taotlus.

Jäätmeveo piirkonnad

Kuressaare linn
Vedaja AS Ragn-Sells, teenuste hinnakiri, klienditeenindus: Kuressaare, Pikk 30, tuba 11.
E-R 8-17, lõuna 13-14, saaremaa@ragnsells.ee, tel 60 60 439.
Hankeleping kehtib veoperioodil 01.11.2016 kuni 31.10.2019.
Korraldatud jäätmeveo tingimused piirkonnas:

 • veetavad jäätmeliigid on segaolmejäätmed, vanapaber, biojäätmed
 • jäätmeid võib üle anda kuni 50L jäätmekotiga või 80-4500L konteineriga
 • segaolmejäätmed antakse üle vähemalt üks kord nelja nädala jooksul, soovi korral kolm korda nädalas
 • graafikuväline lisavedu tehakse 3 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist
 • biojäätmete teenustasu on 50% madalam ja vanapaberi teenustasu 20% madalam sama suure segaolmejäätmete mahuti tühjendamise teenustasust
 • tasulised lisateenused: pakendijäätmete vedu, jäätmemahutite rent, müük ja paigaldamine, konteineri pesu, aia- ja haljastusjäätmete äravedu tellimisel, biojäätmete konteineri vooderdamine biolaguneva kotiga.


Kaarma, Kärla, Lümanda (endise Lääne-Saare valla piirkond)
Vedaja OÜ Prügimees, teenuste hinnakiri, klienditeenindus: Kuressaare, Talli tn 4
E-R 8-17, lõuna 12-13, saaremaa@keskkonnateenused.ee, tel 45 31 603.
Hankeleping kehtib veoperioodil 01.01.2017 kuni 31.12.2019.
Korraldatud jäätmeveo tingimused piirkonnas:

 • veetavad jäätmeliigid on segaolmejäätmed, endise Kaarma valla territooriumil ka vanapaber ja biojäätmed
 • jäätmeid võib üle anda kuni 50L jäätmekotiga või 80-4500L konteineriga
 • segaolmejäätmed antakse üle vähemalt üks kord nelja nädala jooksul Aste, Kudjape, Kärla ja Nasva alevikes ning Lümanda külas, mujal antakse segaolmejäätmed üle vähemalt kord 12 nädala jooksul
 • soovi korral saab segaolmejäätmeid üle anda üks kord kolme nädala jooksul, põhjendatud juhul üks kord nädalas (nt majutus- või toitlustusettevõtted)
 • graafikuväline lisavedu tehakse 5 tööpäeva jooksul pärast tellimuse esitamist
 • biojäätmete teenustasu on 50% madalam ja vanapaberi teenustasu 20% madalam sama suure segaolmejäätmete mahuti tühjendamise teenustasust
 • tasulised lisateenused: pakendijäätmete vedu, jäätmemahutite rent, müük ja paigaldamine, konteineri pesu, aia- ja haljastusjäätmete äravedu tellimisel, biojäätmete konteineri vooderdamine biolaguneva kotiga.


Laimjala, Leisi, Orissaare, Pöide, Valjala (endiste valdade piirkonnad)
Vedaja AS Ragn-Sells, teenuste hinnakiri, klienditeenindus: Kuressaare, Pikk 30, tuba 11
E-R 8-17, lõuna 13-14, saaremaa@ragnsells.ee, tel 60 60 439.
Hankeleping kehtib veoperioodil 01.02.2018 kuni 31.01.2020. Ida-Saaremaal on kehtestatud ka erandpiirkonnad, kus jäätmeveoga liitumine pole kohustuslik.
Korraldatud jäätmeveo tingimused piirkonnas:

 • veetav jäätmeliik on segaolmejäätmed
 • jäätmeid võib üle anda 80-4500L konteineriga
 • segaolmejäätmeid antakse üle vähemalt üks kord nelja nädala jooksul tiheasustusalal ja vähemalt kord 12 nädala jooksul hajaasustusalal
 • soovi korral saab segaolmejäätmeid üle anda üks kord kahe nädala jooksul
 • graafikuväline vedu tehakse 7 päeva jooksul tiheasustusalal ja 14 päeva jooksul hajaasustusalal pärast tellimuse esitamist.


Mustjala, Kihelkonna, Salme, Torgu, Pihtla (endiste valdade piirkonnad)
Korraldatud jäätmeveo hange on läbi viimata, mistõttu veopiirkonnas kehtib nn vabaturg. Kinnistutel tekkivad jäätmed tuleb kohapeal üle anda vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele või viia ise jäätmekäitluskohta (jäätmejaama). Kohapeal võib põletada ainult paberit ja pappi ning värvimata, immutamata ja lakkimata puitu. Jäätmete üleandmist tõendavad dokumendid tuleb säilitada vähemalt kaks aastat.