Teated

Tähelepanu! Seoses eriolukorraga ei toimu 2020. aasta aleviku- ja külaraha taotlemist (tühistatud VV 31.03.20 korraldusega nr 626) ja külaelu edendamise II taotlusvooru.

Avatud on hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maal. Toetatakse hoonete väliste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga) seotud tegevusi. Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele, kelle alaline elukoht ja sissekirjutus on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Ühele majapidamisele on maksimaalne toetus kuni 6500 eurot. Oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest. 
Täpsem info programmi lehel.