Lõppenud on omafinantseeringu taotlusvoor LEADER meetme 2 projektidele

Taotlusi sai esitada 30. jaanuarini 2019. LEADER programmi meetme 2 „Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine" projektivoorust said toetus taotleda organisatsioonid, kes soovisid projektitoetuse taotlust esitada LEADER programmi, aga mittetulundusliku tegevusena teostataval projektil puudus projekti elluviimiseks nõutav omaosalus.

Dokumendid
Alus: Mittetulundustegevuse toetamise kord 
VV 15.01.19 korraldus nr 38 Lisa 1, Lisa 2
Saarte Koostöökogu 
Saaremaa valla arengukava 
Aruande vorm

Küsimused ja info:
arenduse peaspetsialist Veiko Viil, veiko.viil@saaremaavald.ee, tel 452 5031.


Mittetulundustegevuse toetamise kord

1. jaanuaril 2019 jõustus Saaremaa Vallavolikogu määrus "Mittetulundustegevuse toetamise kord", mis reguleerib valla eelarvest mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbeliste tegevus- ja projektitoetuste ning stipendiumite taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise korda.
Määruse § 11 lg 1 punkti 1 alusel sai tegevustoetust 2019. aastaks taotleda 1. oktoobrini 2018. 

Tegevustoetus on sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus mittetulundusühingu, sihtasutuse, seltsi või seltsingu regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks või järgmisteks kalendriaastateks (Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 32 § 6 lg 1).

INFOLEHT

   Tegevustoetuste taotlused on hindamiskomisjoni menetluses. Toetuse saajad selguvad märtsikuus peale Saaremaa Vallavalitsuse 2019. aasta eelarve vastuvõtmist. Hindamiskomisjoni koosseis