Lemmiklooma pidamine

Koerte ja kasside ning teiste lemmikloomade pidamise nõuded Saaremaa valla territooriumil on sätestatud koerte ja kasside pidamise eeskirjas. Eeskirja täitmine on kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses vastavalt kokkuleppel looma omanikuga loom on.

Loom peab olema märgistatud mikrokiibiga ja registreeritud lemmikloomaregistris tema kolmanda elukuu jooksul või looma omandamisest ühe kuu jooksul tegevusluba omava veterinaararsti poolt – erand kehtib veterinaari poolt diagnoositud raskelt haigete ja/või vähemalt 12-aastaste loomade suhtes (siis peab olema tagatud muu identifitseerimisviis, näiteks kaelarihm koos loomapidaja kontaktandmetega). 

Looma pidamise tingimused ja kohustused

Looma pidamisel tuleb tagada liigikohased pidamistingimused (sobiv mikrokliima ja ruum või ehitis, koera puhul tuleb tagada ka liikumisvajadus) ning piisavas koguses vett ja toitu. Samuti tuleb järgida veterinaar-, sanitaar-, hügieeni- ja vaktsineerimisnõudeid ning vajadusel teavitada viivitamatult veterinaarjärelevalveametnikku või piirkonda teenindavat volitatud veterinaararsti kui loomal esineb marutaudi või selle kahtlus.

Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil selle omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud looma omal tahtel välja pääsemine ja/või inimestele või teistele loomadele kallale tungimise võimalus. Koera puhul on soovitatav paigaldada territooriumi sissepääsule ja/või piirdele tema olemasolust informeeriv hoiatussilt. 

Korterelamus lähtutakse loomapidamisel lisaks ka korterühistu põhikirjast ja/või kodukorrast ning muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest. Igal juhul ei tohi looma pidamisel rikkuda öörahu, sealjuures tekitada kestvalt või korduvalt häirivat müra. Häiringu tekkimisel tuleb kohe võtta tarvitusele abinõud selle lõpetamiseks.

Loomaga avalikus ruumis

Avalikus kohas loomaga viibimisel tuleb tagada teiste loomade, inimeste ja vara ohutus ning avalik kord, kasutades jalutusrihma või kandmisvahendit ja vajadusel suukorvi. Kui läheduses on teisi inimesi või loomi, peab koer olema lühikese (maksimaalselt 1 meetri pikkuse) keti või rihma otsas. Pimedal ajal peab loomale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sarnane ese. Jalutusrihmata võib koeraga viibida spetsiaalselt koerte treeninguks, jooksutamiseks jm eraldatud ja tähistatud territooriumil või inimasustusest eemal asuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle.

Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv (v.a koertel, kes on kandmisvahendis). Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta kassi tervist ja on põgenemiskindel. 

Looma jätmine järelevalveta avalikku kohta on üldjuhul keelatud. Koera võib kinniseotult avaliku kohta jätta mõistlikuks ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või territooriumil, kui sellega ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ning koera tervist. Vajadusel peab koeral olema peas suukorv.

Keelatud on lubada loomal reostada avalikku kohta ning loomapidaja on kohustatud koristama avalikus kohas väljaheited. Samuti ei või viibida loomaga vastava keelumärgiga tähistatud kohtades (ei kehti vaegnägija juhtkoera suhtes), sh ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades väljaspool selleks ette nähtud kohti.

Mida teha looma kadumise, surma või omaniku vahetumise korral?

Looma kadumisel peab loomapidaja viivitamatult korraldama looma otsimise, teatades hiljemalt kuni 14 päeva jooksul looma kadumisest MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu.

Looma surma korral peab loomapidaja tegama ise vastava kande lemmikloomaregistris või teatama sellest vallavalitsust või veterinaararsti.

Loomapidaja, kes soovib oma loomapidamise lõpetada, peab tagama looma viimise tegutsevasse varjupaika või otsima ise loomale uue loomapidaja või korraldama nõuetekohase eutanaasia. Loomapidaja vahetumisel peab uus pidaja tagama, et see kajastataks lemmikloomaregistris, sisestades kehtivad andmed uue omaniku kohta.

Lemmikloomaregister

Loomade üle peetakse arvestust kohalike omavalitsuste lemmikloomaregistris, kuhu tuleb kanda kõik alaliselt või peamiselt valla territooriumil peetavad loomad. Registrisse saab sisestada andmeid loomapidaja ise ning vallavalitsus või veterinaararst esitatud ankeedi alusel.

Lemmikloomaregistrisse sisestatakse:

  • loomapidaja nimi, isikukood, elukoht, telefoninumber, e-posti aadress ning juriidilise isiku puhul tema nimi ja looma heaolu eest vastutav isik;

  • looma liik, tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värvus, eritunnused või looma kirjeldus;

  • looma mikrokiibi kood.

Lemmikloomaregistris saab loomapidaja ise muuta oma telefoninumbrit, e-posti aadressi ning sisestada looma surmaaja. Vallavalitsus või veterinaararst saavad muuta loomapidaja ja looma andmeid.