Lõppenud projektid

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Saaremaa vallas I
Projekti number: 2014-2020.2.05.18-0110
Projekti algus ja lõpp: 15.06.2018 – 31.10.2019
Meede: 2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna
kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks
Projekti abikõlblik maksumus: 107 106,40 EUR,
sh toetus 91 040,44 EUR ja omafinantseering 16 065,96 EUR
Projekti tulemusel tagati puuetega inimesele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Projekt soodustab kohanduse saajate iseseisva toimetuleku võimalusi.
Projekti raames toetati kolme liiki tegevusi:  liikuvusega seotud toimingute parandamist ( st. püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine, hoone ja selle territooriumile sissepääsu tagamine), hügieenitoimingute parandamist (pesemis- ja tualetitoimingud) ning köögitoimingute parandamist.
 

Tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine Lääne-Saare vallas
Projekti nr: 2014-2020.6.03.16-0036 
Projekti kestus: 01.06.2017 – 01.11.2019
Projekti kogumaksumus – 304 292,64 eurot
Projekti toetus – 213 004,85 eurot
Projekti omafinantseering – 91 287,79 eurot
Projekti eesmärk:
Lääne-Saare valla tänavavalgustuse amortiseerunud tänavavalgustustaristu kaasajastamine, LED valgustehnoloogia kasutusele võtmine, elektrienergia tarbimise vähendamine läbi säästlikkuse, tänavavalgustuse elektrienergia efektiivsem kasutamine.
Oodatavad tulemused: tänavavalgustuses elektrienergia tarbimise vähenemine, rekonstrueeritud tänavavalgustuspunktide arvu suurenemine, arvestusliku süsihappegaasi vähenemine aastas.
Projekti tegevuste kirjeldus: Projekti käigus vahetatakse 248 valgustit (33 Hg ja 215 Na valgustit). Vahetatakse välja või lisatakse 72 uut valgustusposti, rajatakse õhkkaabelliinide asemele 3969 m uut maakaabelliini ja 85 m uut õhkkaabelliini. Taastatakse ca 279 m teekatet ja ca 3658 m haljasala või teepeenart, rekonstrueeritakse 14 liitumiskilpi.

Orissaare õpilaskodu ja söökla energiasäästuprojekt
Projekti number: EU51245 
Meede: Regionaalsete investeeringute programmi 2017. aasta taotlusvoor www.eas.ee/regionaalsete-investeeringutoetuste-programm.

Orissaare Gümnaasiumi hosteli rekonstrueerimisel teostati projekteerimis- ja ehitustööd suuremas mahus, kui oli esialgselt kavandatud EAS regionaalsete investeeringutoetuse andmise programmist toetuse taotlusel. Fassaadi, avatäidete, ventilatsiooni ja  küttesüsteemile lisaks rekonstrueeriti ka hoone katus. Ehitustööde käigus selgus, et katuse kande-konstruktsioon oli läbi vajunud ning vajas olulist tugevdamist ja täiendavat toestamist, et tagada hoone edasine ohutu ekspluatatsioon. 
Ehitustööd lõpetati 2019. aasta juunis. Ehitajaks oli Ehitus5ECO OÜ/Wolkar OÜ (ühispakkumine). Ehitustööde kogumaksumus oli 277 099,80  eurot. EAS regionaalsete investeeringutoetuse programmi raames oli projekti abikõlblik kogumaksumus  101 764,50 eurot, millest toetust saadi 76 323,38 eurot (so 75% abikõlblikest kuludest, kuna 25% abikõlblikest kuludest oli seotud hosteli ja söökla äritegevusega).  
Orissaare hosteli renoveerimistööde käigus soojustati hoone fassaad ja lagi, hoone puitaknad vahetati plastikakende vastu, vanad välisuksed asendati turvaustega,  paigaldati uus keskkütte-süsteem ja ventilatsioon ning hoonele ehitati uus katus.
 
LIFE+ projekt: Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks (LIFE Viva Grass)
Integrated planning tool to ensure viability of grasslands 
Projekti number: LIFE13 ENV/LT/000189
Koduleht: www.vivagrass.eu/ee
Kestus: juuni 2014 kuni mai 2019
Rahastajad: Euroopa Liidu LIFE+ programm ja Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus

ProgeTiiger 2018
Projekti nr: 7-7.1/132-18 
Projekti kestus: 29. mai 2018 - 28. veebruar 2019
Projekti kogumaksumus: 12 436,73 EUR
Projekti toetus: 10 571,22 EUR
Projekti omafinantseering: 1 865,51 EUR
Eesmärk: Digivahendite kasutamise harjumuse teke ja propageerimine, õppetöö huvitavamaks ja vaheldusrikkamaks muutmine, matemaatiliste ja eneseväljendusoskuste arendamine, seadmete juhtimise oskuste arendamine.
Tulemused: Saaremaa Vallavalitsus haridusasutuse pidajana soetab projekti raames 10 munitsipaalomandis olevale haridusasutusele esmased stardikomplektid robootika õppeks loodud programmeeritavaid seadmeid, et alustada mängulise tegevuse vormis programmeerimise algteadmiste õpetamist lasteaedades.
Projekti on kaasatud: Lümanda lasteaed, Mustjala lasteaed, Salme lasteaed, Aste lasteaed, Tornimäe lasteaed, Pärsama lasteaed, Kaali lasteaed-algkool, Orissaare lasteaed, Pihtla kool, Kihelkonna kool-lasteaed. 
 
Ida-Saaremaa keskusesse laululava ehitamine (LEADER)
Projekti nr: 19201800075
Projekti kestus: 2018
Projekti kogumaksumus: 70 882,09 eurot
Toetussumma: 49 617,46 eurot
Projekti omafinantseering: 21 264,63 eurot
Valdkond, millesse projekt panustab:
Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine.
Tulemus: Projektiga taastati  Orissaares Ida-Saaremaa jaoks aastaringselt kasutatav laululava, kus saavad toimuda  kultuuripärandi hoidmiseks erinevad rahvakultuuri sündmused, talvised ja uusi traditsioone loovad üritused lastele, noortele, peredele.
 
Tori jõesadama rekonstrueerimise ehitustööd
Projekti nr: 833017740429
Projekti kestus: 1. mai 2018 – 1. november 2018 
Projekti kogumaksumus: 128 905,80 eurot
Projekti toetus: 56 000 eurot
Projekti omafinantseering: 72 905,80 eurot
Tulemus: Loodud on tingimused sadama ohutuks ja turvaliseks kasutuselevõtuks ning sadama vastavusse viimine sadamaseaduses kehtestatud nõuetega. Ehitatud on uus kai ja slipp.
 
Kiire internetiühendus ja raadiosidevõimekus Abruka saarel 
Projekti nr: EU51458
Projekti kestus: 02.10.2017 – 01.10.2018
Projekti kogumaksumus – 77 140 eurot
Projekti toetus – 61 897 eurot
Projekti omafinantseering – 15 243 eurot
Tulemus: Käesoleva projektiga parandati oluliselt Abruka saare kogukonnale osutatava sideteenuse kättesaadavust ja kvaliteeti. Projekti raames paigaldati saarele taastuvenergiatoitel töötav sidemast, millele paigaldati kiire internetiteenuse pakkumiseks vajalikud seadmed.
Projekti tulemusel on loodud saare kogukonnale osutatava esmatähtsa teenuse kättesaadavus ja kvaliteet kiire interneti näol. Igal Abruka saare püsielanikul on võimalik peale teenuspakkujaga liitumist kasutada kodus kiiret internetiühendust. Enamkäidavates turismikohtades ja saare jaoks strateegilistes punktides (sadam, Päästemaja, muuseum, külakeskus) on tagatud Wifi tehnoloogial baseeruv vaba baasinternetiühendus ning kiire interneti kasutamise võimalus.
 
Rolling Images in Business Startups (RIBS)
InterregEuropean Union

Kestvus: 01.09.2015-30.11.2018Projekti kogueelarve: 1 824 555 €
Projekti partnerid: Pargas stad, Soome (juhtpartner); Soome: Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation rf; Eesti: Kinobuss, Saaremaa Arenduskeskus SA, Kuressaare Linnavalitsus; Rootsi: Film på Gotland, Film Stockholm.
Tulemus: projekt suurendas kolme aasta jooksul Saare maakonna gümnaasiuminoorte teadmisi ettevõtlusest ja meediakirjaoskusest. Õppetöö toimus läbi kohalike ja piiriüleste kursuste ja seminaride, lisaks toimusid õpetajate- ja juhendajate vahetused. Sarnaste ettevõtlusideedega noored moodustasid meeskonnad, arendades erinevaid tehnoloogiavahendeid kasutades välja toote või teenuse. www.ribsproject.comFacebook: RIBS
 

(M)Ajarännakud linnaruumis

Kestvus: 01.09.2017-28.02.2018
KÜSK-i toetus: 5431,50 eurot

Projekti partnerid: SA Saaremaa Muuseum, Muinsuskaitseamet, Saaremaa Ettevõtjate Liit, MTÜ Visit Saaremaa, Kuressaare kunstinõukogu, Kuressaare Linnamajandus, Aabwell tõlkebüroo, Nelidisain, Kuressaare Kultuurivara, Raadio Kadi, Saarte Hääl.
Tulemus: Kuressaare tähelepanuväärseimate ajaloo- ja ehitismälestiste ning kultuurilooliste objektide tutvustamine avalikus linnaruumis läbi ajalootekstide, fotode jm kujundatuna klaaspindadele. Projekt on kingitus EV100 puhul, mis pakub nii kuressaarlastele kui külalistele aastateks teadmisi ja avastamise rõõmu.
I etapp: Tallinna 2 - Raekoda, Tallinna 3 - Vaekoda, Tallinna 4 - Pritsumaja, Lossi 1 - Rüütelkonna hoone, Tallinna 20 - Eesti Seltsi maja, Kauba 1 - Pallopsoni maja, Kauba 2 - Kaubahoov, Lossi 6 - Meedla koda, Tallinna 5 - Turuhoone, Martin Körberi 4.
II etapp: Tallinna 19 - vana kohtumaja, Lossi 7 - Bergmanni maja, Lossipark 1 - Kuursaal ja Lossipark, Lossipark 8 - Pargivaksal, Veski 9 - Sadamaait, Kitsas 10 - „Noor-Eesti", Turu 2 - Campenhauseni maja, Pikk 19 – Holzmayeri ja Sterni maja, Pikk 31 - Gümnaasiumi hoone/Vanalinna kool, Kauba 5 - Pastoraadi hoone.

(M)Ajarännakud linnaruumis teejuht
Kestvus: 01.01.2018-21.05.2018
KÜSK-i toetus: 1943,24 eurot
Projekti partnerid: SA Saaremaa Muuseum, Muinsuskaitseamet, MTÜ VisitSaaremaa, Kuressaare Linnamajandus, Aabwell tõlkebüroo, Nelidisain, Raadio Kadi, Saarte Hääl.
Tulemus: Kuressaare vanalinna ja Lossipargi piirkonna kaart (saadaval eesti ja inglise keeles), mis tuvustab (M)Ajarännakute teekonda. Kaart-teejuhile on kantud kõik 20 EV100 kingituse objekti. 
Kujundaja: Nelidisain
Projektijuht: Saaremaa Vallavalitsuse kultuurinõunik Heli Jalakas.

Kihelkonna külaplatsi laste seiklusraja ehitamine 

 Projekti nr: 619217741855 
Projekti kestvus: 1. juuli 2016 – 26. juuli 2017
Projekti kogumaksumus – 11848,81 eurot 
Projekti toetus – 9953 eurot 
Projekti omafinantseering – 1895,81 eurot
Tulemus: Kihelkonna külaplatsile rajatud laste atraktsioonid (seiklusrada). Sellel seiklusrajal saavad lasteaialapsed ja koolilapsed kuni 6-7-nda klassini turvaliselt arendada oma liikumisoskusi, tasakaalu ja täpsust. Samas kõrval laululava juures on pingid, kus lapsevanemad saavad väiksemaid lapsi jälgida ja omavahel juttu rääkida. Rajatud on koht, kus kõigil on tegevust – seal lähedal asuvad korvpalli- ja võrkpalliplats, kus noored käivad oma aega tihti veetmas. 

 
Nasva jõesadama rekonstrueerimine (I etapp) 
Projekti nr: 833016740112
Projekti kestus: 1. märts 2017 – 31. mai 2018 
Projekti kogumaksumus – 249 804,73
Projekti toetus – 199 970,61 eurot
Projekti omafinantseering – 49 834,12 eurot
Tulemus: Loodud on tingimused sadama ohutuks ja turvaliseks kasutuselevõtuks ning sadama vastavusse viimine sadamaseaduses kehtestatud nõuetega. Rekonstrueeritud on sadamakai, paigaldatud on kai ääretala, kai ankrud ja jaotusvöö, kai varustus (pollarid, päästeredel, puitvenderdus, kraana vundament, kai katend, torupiirded), ehitatud on slipp, rajatud on katendi aluste kommunikatsioonid.


Aste põhikooli tehnoloogiahoone rekonstrueerimine 
Projekti nr: EU51167
Projekti kestus: 1. aprill 2017 – 31. detsember 2017
Projekti kogumaksumus: 68 484,63 EUR
Projekti toetus: 51 363,47eurot
Projekti omafinantseering: 17 121,16eurot
Tulemus: Parendatud Aste kooli tehnoloogiahoone õppekvaliteet, küttesüsteemid kaasajastatud, ventilatsioonisüsteem väljaehitatud ja paigaldatud uued, kaasaegsed töövahendid tehnoloogiaklassi. 

Kaarma endine koolimaja noorte püsilaagriks

Projekti nr: 619217741868 
Projekti kestus: 1. juuni 2017 – 29. detsember 2017
Projekti kogumaksumus – 63 279,30
Projekti toetus – 49 990,27 eurot
Projekti omafinantseering – 13 289,03 eurot
Tulemus: Loodud kõik tingimused püsilaagri käivitamiseks endises Kaarma koolimajas.
Laagrite eesmärk on pakkuda noortele tasemekoolitusevälist tasulist teenust, mille sisuks on noorte tervistav ja arendav puhkus. 17.juunil 2010 vastuvõetud noorsootöö seadusega asendati sõnad „noortelaager ja projektlaager" sõnadega „noorte püsilaager ja noorte projektlaager". Noorte püsilaager tegutseb äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse kantud isiku või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena, millele on välja antud Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba. Noorte püsilaagris on ühe vahetuse pikkus vähemalt kuus ööpäeva ja laager tegutseb aastas üle 60 päeva. Projektlaager on laager, mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas mitte üle 60 päeva.

Valjala katlamaja rekonstrueerimine tuletõrjedepooks 
Projekti number: 619217741860
Projekti kestus: 01.05.2017 – 30.03.2018 
Projekti kogumaksumus: 47 338 eurot
Projekti toetus: 42 604 eurot
Projekti omafinantseering: 4 734 eurot
Projekti tulemus:
Kesk-Saaremaa piirkonnas maaelu arengut toetava turvatunde suurenemine läbi omaalgatuse ja koostöötahte. Piirkonna jaoks olulise kogukonnateenuse uuele tasemele tõstmine.

· Võimekama päästeauto jaoks on renoveeritud elementaarsetele nõuetele vastavad ruumid.
· Kohalikule vabatahtlikule päästekomandole on loodud operatiivsema teenuse pakkumiseks paremad tingimused.
· Oluline kogukonnateenus on viidud uuele tasemele (suurem operatiivsus ja võimekus, rohkem vabatahtlikke päästjaid).

Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas
Projekti kood: 2014-2020.2.02.16-0029 
Projekti kestus: 01.01.2017 - 31.12.2018
Projekti kogumaksumus: 187 661 EUR
Projekti toetus:144 691 EUR
Projekti omafinantseering: 42 970 EUR
Projekti toetati Euroopa Sotsiaalfondist, meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused", tegevus „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" kaudu.
Töötati välja hooldusvajaduse väljaselgitamiseks sobiv hindamismetoodika ja koduteenuse osutamise mudel. Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas  viidi koduteenuse tasemele, mis tagab hooldusvajadusega inimestele turvalise toimetuleku kodustes tingimustes ning hoolduskoormusega inimestele võimaluse osaleda tööhõives.

Ühistegevuse ja kogukonna areng läbi muusika 
Projekti kestus: veebruar 2017 - november 2018 
Projekti kogumaksumus: 17 184 EUR
Projekti toetus: 15 465 EUR
Projekti omafinantseering:  1 719 EUR
Projekti käigus muretseti Orissaare Kultuurimajale uus tiibklaver ja anti kogukonnale klaveriõpetustunde ning koostati turundusvoldi.
 
Maasi männiku terviserada
Projekti kestus: veebruar 2017 - veebruar 2019 
Projekti kogumaksumus: 20 967.50 EUR
Projekti toetus: 18 869 EUR
Projekti omafinantseering:  2 089. 50 EUR
Projekti tulemus:
projekti käigus rajati Orissaare aleviku vahetusse lähedusse ca 4 km pikkune osaliselt hakkepuiduga kaetud viidastatud, puhkealade, pinkide ja varjualustega Orissaare terviserada.
 
Vabatahtlike päästjate motivatsiooni suurendamine 
Projekti number: 619216740564 
Projekti kestus: oktoober 2016 – september 2018
Projekti kogumaksumus: 37 
358,50 EUR
Projekti toetus: 32 202 EUR
Projekti omafinantseering: 5156,50 EUR
Projekti eesmärk oli aidata kaasa sellele, et kohalikel vabatahtlikel päästjatel jätkuks soovi ja tahet tegutseda. Projekti lõppedes on piirkonna vabatahtlikud päästjad motiveeritumad ning kogukond on paremini informeeritud nii vabatahtlike tegevustest kui ka võimalustest vabatahtlikuks päästjaks saada. Piirkonna elanikel on algteadmised igapäevaelu puudutavatest ohtudest ning võimalustest nii enda kui ka kaaselanike abistamisest ohuolukordadest väljatulemisel.
Projekti raames rekonstrueeriti ümber endine Tornimäe keskkütte katlamaja vabatahtlike päästjate keskuseks - garaažiks. Hoone leidis uue kasutuse ning hoones on võimalik hoida vabatahtlike päästjate autosid ka talvel ning välistatud on nende külmumine. Samuti on tagatud vabatahtlikel merepäästjatel võimalus hoida päästepaati koos päästevarustusega.