Lumetõrje

Välja on kuulutatud lumetõrje hanked tulevaks hooajaks

Saaremaa vald annab teada, et välja on kuulutatud riigihange „Lumetõrje Saaremaa vallas I osa" ning 20. mail kuulutatakse välja riigihanke teine osa. Täpsemate tingimustega ning piirkondadega saab tutvuda hangete lehel.

Teretulnud on kõik pakkumised nii seniste partnerite kui ka uute tegijate poolt. Kuivõrd pakkumuse saab esitada vaid elektrooniliselt riigihangete registris, siis vajadusel saate nõu küsida riigihangete registri kasutajatoelt (register@riigihanked.riik.ee, tel 611 3693 või 611 3703) või valla hankespetsialistilt Anu Berensilt (anu.berens@saaremaavald.ee, tel 452 5091)

Nii nagu eelmise aasta lepingutes, nii ka sel aastal saavad neis olema ootetasud juhuks, kui lund ei peaks sadama. Kokku maksab lepingujärgselt lumevabade detsembri, jaanuari ja veebruari eest vald partnerile kokku 1 500 eurot (500 eurot kuus). Küll aga, kui peaks lumi siiski maha tulema ja traktorid tööle pannakse, siis väheneb koheselt ka ootetasu summa. Täpsemalt on see põhimõte lahti kirjutatud hanketingimustes ning valla kodulehel.

Veel ühe uuendusena toob vallavalitsus välja kaardirakenduse, milles on kirjas kõik teed, mida vald lahti lükkab. Täiendava uuendusena pakutakse uuest hooajast partneritele võimalust jälgida traktorit reaalajas: kas ta on ikka õige tee peal, mida tuleb lahti lükata. See uuendus on kindlasti abiks neile partneritele, kes varasemalt ei ole lumelükkamisega tegelenud ja nii hästi piirkonna teid ei tunne. Selleks on traktoristil vajalik kas nutitelefoni või tahvelarvuti olemasolu.

Kõikidele partneritele soovib vallavalitsus enne uut hooaega läbi viia ka koolituse, kuidas antud rakendust kasutada, ning samuti soovime läbi viia GPS keskkonna koolitust, sest juba mitmendat aastat on kõikide partnerite tarktoritel peal valla GPS-id. Antud süsteem võimaldab väga täpset tööaja arvestust ning vähendab senist aruannete koostamisele kulunud aega. Soovime läbi koolituse neid uuendusi laiemalt kasutusele võtta, et partnerite tööd lihtsustada.

Saaremaa vallavalitsus ja Saaremaa Haldus jäävad huviga ootama pakkumisi uueks talviseks hooajaks!

Milliseid teid puhastatakse?

Lumest puhastatakse kõik talvel kasutuses olevad vallale kuuluvad teed ja avaliku kasutusega erateed. Lisaks tehakse vallas kehtiva korra kohaselt tasuta lumetõrjet (teatud tingimustel) ka avaliku kasutuseta erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni. Detailne teave lumetõrjekaardil (kaardilt puuduvad Leisi piirkonna lumelükkamise teed, mis lisanduvad riigihanke järgselt).

Saaremaa valla kohalikel teedel tehakse lumetõrjet lume paksuse korral alates 10 cm (kohev lumi) või alates 5 cm (sulalumi). Avaliku staatuseta erateedel alustatakse lumetõrjet koos või pärast lumetõrje piirkonna avalikult kasutatavatel teedel lumetõrje lõpetamist, kui lumekihi paksus ületab teel 10 cm. 

Tingimused ja nõuded erateedele

Hooldatavad erateed peavad vastama järgmistele tingimustele: 

  1. tee servad on takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid jm) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata – tähistuseks on soovituslik kasutada vähemalt 1,5 meetri kõrguseid puidust otsast helkurribaga teibaid;

  2. tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee servast 1 meetri laiuselt;

  3. tee kõrval on koht, kuhu lund lükata; 

  4. tee laius võimaldab lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje tegemist.

Suurimaks probleemiks lumetõrjel on võssa kasvanud teeääred – tee kohale ulatuv võsa ja oksad võivad lõhkuda traktori peeglid, tuled jm. Samuti puudub tihti ruum, kuhu saaks lund lükata või koht, kus traktor saaks ringi keerata. Eratee omanikul tuleb hoolitseda selle eest, et kõik eeldused tasuta lumetõrje teenuseks oleks tagatud. Lahtiraiutud teed ei ole vaja ainult lume lükkamiseks, vaid ka vajadusel suurte operatiivsõidukite probleemideta sündmuskohale saamiseks, päästmaks loodust või inimeste vara.

Tasuta lumetõrjet ei tehta:

  1. õuealadel ja lühematel kui 30 meetri pikkustel juurdepääsudel; 
  2. kui lumetõrjet ei ole tehniliselt võimalik teostada; 
  3. kui on oht teeomaniku või kolmandate isikute vara kahjustamisele; 
  4. kui kinnistu ei ole korraldatud jäätmeveoga liitunud põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata. 

Lume- ja libedatõrje Kuressaare linnas

Kuressaares tegeleb lumetõrje ja äraveoga Kuressaare Linnamajandus.

Saaremaa valla heakorraeeskiri sätestab, et tulenevalt ehitusseadustikust on teega külgneva kinnistu omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnistu vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda. Samuti kehtestab antud eeskiri, et kinnistu omanik peab eemaldama hoone katuse ja räästa külge kogunenud varisemisohtliku lume ja jää kohtades, kus see võib põhjustada ohtu inimese tervisele ja/või elule ning varale. Lumi ja jää tuleb eemaldada inimestele ja varale ohutul viisil.

Vallavalitsus jagab libedatõrjeks soola nendele eraisikutest kinnistuomanikele, kelle kinnistu piirneb või külgneb kõnniteega. Soola saab Tallinna tn 10 vallamaja fuajeest infosekretäri käest. Palume oma tulek ette registreerida telefonil 452 5009.

Kontakt ja lisainfo

Maapiirkondade elanikel ühendust võtta oma piirkonna teenuskeskuse juhatajaga.

Kuressaare linna elanikel ühendust võtta otse vallavalitsuse või Kuressaare Linnamajandusega.