Metsamaterjali ladustamine teekaitsevööndis

Metsamaterjali ladustamine teekaitsevööndis tuleb vallavalitsustega kooskõlastada. Selleks esitab metsatööde teostaja vähemalt 10 päeva enne metsamaterjali ladustamist vallavalitsusele vormikohase ning digitaalselt allkirjastatud teatise aadressile vald@saaremaavald.ee. Kui laoplatsi alune maa ei kuulu metsatööde teostajale, peab metsatööde teostaja esitama koos teatisega laoplatsi aluse maa omaniku kirjaliku kooskõlastuse.

Otsuse vastuväite esitamise vajaduse osas teeb kavandatud tegevuse piirkonna teede eest vastutav valitsuse majandus-ja haldusosakonna teenistuja, tuginedes käesolevale paragrahvile. Kui viie päeva jooksul teatise saamisest ei esitata vastuväidet, loetakse metsamaterjali ladustamine kooskõlastatuks.

Metsamaterjali ladustamise võib jätta kooskõlastamata, kui tee laius ei võimalda hilisemat metsamaterjali peale laadimist või puiduhakke valmistamist ilma liiklust sulgemata.

Metsamaterjali ladustamisel tuleb täita järgmisi nõudeid:

  • metsamaterjali ladustamine on lubatud mitte lähemal kui 2 m tee kattest;

  • metsamaterjal tuleb ladustada selliselt, et oleks välistatud metsamaterjali varisemine teele ja tagatud liiklusohutus;

  • metsa väljavedu korraldada selliselt, et teele ei satuks oksi ega mulda;

  • metsamaterjali ladustamine võib toimuda väljaspool teemaalt.

Laoplatsilt veo lõppedes 10 päeva jooksul korrastab metsatööde teostaja laoplatsi ja sellega piirneva teemaa-ala ning informeerib sellest valitsust. Ebasobivate ilmastikutingimuste puhul võidakse kokku leppida ka pikem korrastamise periood. Teemaa-ala õigeaegsel korrastamata jätmisel on valitsusel õigus teemaa-ala korrastamine ja nõuda teemaa-ala korrastamisega seonduvad kulud sisse metsatööde teostajalt.

 

Alus: Saaremaa valla kohalike teede liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord.