Muinsuskaitse

Tööde teostamine muinsuskaitsealal

Tööde tegemiseks mälestisel, mälestise kaitsevööndis ning muinsuskaitsealal tuleb sõltuvalt olukorrast taotleda Muinsuskaitseameti luba või teha ametile sellekohane teatis. Lihtsamate nö hooldus- ja remonttööde teostamine mälestisel on lubatud ka ilma Muinsuskaitseameti kooskõlastuseta. Samuti ei ole ameti kooskõlastust vaja juhul, kui tööde kohta on tehtud leevendus mälestiseks tunnistamise otsuses või muinsuskaitseala kaitsekorras.

Tööde luba võib taotleda mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise omanik või valdaja. Loataotlus tuleb esitada vastava maakonna nõunikule keidi.saks@muinsuskaitseamet.ee

Välireklaami paigaldamiseks muinsuskaitsealal on samuti vajalik Muinsuskaitseametilt taotleda luba tööde tegemiseks (MuKs §52 lg1). Tööd hõlmavad muinsuskaitsealal paikneva ehitise ilme muutmist (MuKs §7 lg 3): Ilme muutmine on tegevus, mis mõjutab mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise eksterjööri ja interjööri senist väljanägemist, sealhulgas värvilahenduse ja viimistluse muutmine, detailide või konstruktiivsete elementide ümberpaigutamine, eemaldamine või kinnikatmine, kinnismälestisele või muinsuskaitsealale objekti, sealhulgas teisaldatava objekti või ajutise ehitise, näiteks kioski, müügipaviljoni või välikohviku, valgustus- ja muu seadme, tehnovõrgu, -rajatise ja -seadme, teabekandja ning reklaami paigaldamine.
Loataotluse blankett: www.muinsuskaitseamet.ee/load, taotlusele tuleb lisada reklaami kavand.

Kuressaare muinsuskaitseala kaitsekorra koostamine

Muinsuskaitseamet uue muinsuskaitseseaduse alusel võtnud ette uute kaitsekordade koostamise kõigile Eesti 12 muinsuskaitsealale. Korrad valmivad kohaliku omavalitsuse, elanike, valdkonna ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös hiljemalt 2023. aastal. Esimesena algasid tööd augustikuus Kuressaares.
Praegu reguleerib ehitustegevust muinsuskaitsealadel eraldi iga ala kohta koostatud põhimäärus. Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus kehtib 2004. aastast. Uute kordade kehtestamiseni kehtivad muinsuskaitsealadel senised muinsuskaitseala põhimäärused.
Kaitsekorra eesmärk on tuua paremini esile vanalinna eripära ja pärandi potentsiaali linna arenguks, soodustades nii kohalikku arengut kultuuripärandi kaudu. Senikehtivast muinsuskaitseala põhimäärusest erineb kaitsekord suurema täpsuse ja paindlikkuse poolest.
Lisainfo: Muinsuskaitseameti kodulehelt.

Mida peaksin teadma, kui elan muinsuskaitsealal?

Vanalinn on kaunis, vanalinnas on ilus elada. Et seda kõike hoida, peab seoses ehitustegevusega mõistvalt suhtuma veidi kõrgendatud nõudmistesse. Keelatud on nt plastikakende paigaldamine, olulist rolli mängivad õigete detailide (vihmaveesüsteemid, katusekate või voodrilauaprofiil jm) valik. Tihti uuendatakse maja välisilme sobimatute materjalidega, mis teevad vanale majale karuteene. Enamikel juhtudel õnnestuks hoone õigeid võtteid kasutades remontida säästlikult ja mõistlikumate kulutusega.
Elanike nõustamine, projektide läbivaatus ning järelvalve on korraldatud Muinsuskaitseameti ja Saaremaa Vallavalitsuse poolt. Kindlasti konsulteerige enne tegutsema asumist valla arhitektide ja muinsuskaitse esindajatega, tutvuge julgelt vallamajas olemasolevate arhiivi- ja infomaterjalidega.

Kuressaare linna muinuskaitseala

Kuressaare linna muinsuskaitseala kaart 
Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealale ja selle kaitsevööndile on määratud piirid, muinsuskaitsealal ja kaitsevööndis kehtivad nõuded ja kitsendused mis on määratletud Vabariigi Valitsuse 17.02.2004 määrusega nr 220 "Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus".

 

Kontakt

Muinsuskaitseamet Saaremaal
Tallinna 10, Kuressaare

Keidi Saks 
tel 5308 9199
keidi.saks@muinsuskaitseamet.ee

Üllar Alev
tel 5866 6168
ullar.alev@muinsuskaitseamet.ee