Ohvriabi

Ohvriabiteenuse osutamise Eestis tagab Sotsiaalkindlustusamet, lähtudes piirkondlikkuse põhimõttest. Teenuse osutamisel teeb Sotsiaalkindlustusamet koostööd riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning juriidiliste isikutega, kaasates tegevusse ka ohvriabi vabatahtlikke.

Millal tasub pöörduda ohvriabisse?

Ohvriabisse tasub pöörduda, kui isik ise või keegi tema lähedastest on langenud hooletuse, halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Ohvriabisse võid pöörduda ka siis, kui põhjustatud on kannatusi või tekitatud kahju, sõltumata sellest, kas kahjutekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalasi. Abi saamise eelduseks ei ole kuriteo toimepanek, sest ohvriabisse võid pöörduda ka siis, kui on nähtud, kuidas kedagi teist on halvasti koheldud või on toimunud õnnetus ning ei ole kindel, kelle käest abi saab.

Milliseid teenuseid ja toetusi on võimalik ohvriabist saada?

Ohvriabiteenus on avalik teenus, mille eesmärk on säilitada või parandada isiku toimetulekuvõimet keerulistes emotsionaalsetes olukordades, näiteks õnnetuse või kuriteo tagajärjel. Neis olukordades toimetulekuks vajab ohver emotsionaalset tuge, ärakuulamist kui ka infot selle kohta, millist abi on võimalik erinevate ametnike ja asutuste käest saada. Samuti on oluline teada, millised on õigused, mida tehakse isiku andmetega, millised on võimalused abist keelduda ja millist abi võivad saada ka ohvri lähedased.

Ohvriabitöötaja kaudu võib saada psühholoogilist nõustamist, taotleda kuriteoohvri hüvitist, saada tuge MARAC-võrgustiku või taastava õiguse põhimõtete läbiviimisel. Taastava õiguse konfliktivahenduse puhul tuuakse konflikti või õigusrikkumise osapooled neutraalset vahendajat kaasates kokku, andes kõigile võimaluse rääkida juhtunust, oma mõtetest, tunnetest ja vajadustest ning arutada, kuidas tehtut heastada ja milles kokku leppida, et sellised olukorrad tulevikus ei korduks. Lisaks aitavad ohvriabitöötajad läbi viia nii lepitusteenust kui ka sõlmida kokkuleppeid ohvrile kuriteos tekitatud kahjude heastamiseks.

Laste psühhosotsiaalse toimetuleku toetamiseks leiab vajalikud kontaktid mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT) programmi tiimi kontaktidest. Laste sotsiaalsele rehabilitatsiooniteenuse kohta saab infot küsida sama teenuse kontaktisikute käest. Samuti aitavad ohvriabi ennetustalituse spetsialistid korraldada ennast ja teisi ohustava käitumisega lastele kinnise lasteasutuse teenust.

Kuhu pöörduda abivajamise korral?

Kontakt ja lisainfo