Osavallakogu

Orissaare osavallakogu koosseis:
Silvi Teesalu -       esimees - steesalu@gmail.com

Kristjan Moora -  aseesimees - kmoora@gmail.com
Neeme Kööts -    liige - neemeks@gmail.com
Kaidi Kald -           liige - kaidikald2@gmail.com
Marko Kald -        liige - marko.kald@mail.ee
Mark Muru -        liige - mark.muru@alunaut.ee
Anu Viljaste -       liige - kultuurimaja@orissaare.ee
Vello Runthal -    liige - orissaare@gmail.com
Avo Kaljuste -      liige - avo@maravo.ee
 

Orissaare osavallakogu koosolekud

XV koosolek 3.veebruar 2020 kell 17
Päevakord
1. Ülevaade Saaremaa valla 2020 aasta eelarvest, silmas pidades Orissaare ja Ida-Saaremaa arenguid eelarve valguses
Marili Niits, Saaremaa abivallavanem
2. Orissaare piirkonna teehoiukavast 2020
Ülevaate annab Raul Koppel, teespetsialist, teenuskeskuse juhataja kohusetäitja
3. Arutelu väike- ja mikroettevõtluse arendamise võimalustest Orissaare piirkonnas.
- remontimata ruumide üürimine ettevõtetele
- loengute seeria piirkonna noortele rahanduse, maksude, majanduse üldistel teemadel
- muud võimalused
4. Orissaare osavalla teenetemärgi nominendid
5. Orissaare noortekeskuse tööst – eesmärkidest, praegusest tegevusest, tulevikuvisioonid.Ettekande teeb Maidi Tilk, noortekeskuse juhataja

Silvi Teesalu
Osavallakogu esimees

XIV koosolek 12.november 2019
Päevakord:
1. Saaremaa valla 2020 eelarve ja eelarve seletuskiri.
Ettekanne valla esindajalt, abivallavanem Marili Niits
2. Info ja jooksvad küsimused
Silvi Teesalu
osavallakogu esimees

XIII koosolek 24.septembril 2019 
Päevakord:
1. COOP kaupluse ehitus ja sellega seonduv Orissaares.
Ülevaate annab Raul Koppel, Orissaare teenuskeskuse juhataja asetäitja
2. Keskkonnateemalise ümarlaua kokkukutsumise vajadusest.
Ülevaate annab Anu Viljaste
3. Orissaare alevivanema ja alevinõukoja valimise korraldamisest.
Arutelu alustab Silvi Teesalu
4. Maasilinna arendamisel tehtust ning edaspidistest plaanidest.
Ülevaate annab Silvi Teesalu
5. „Saaremaa valla üldhariduskooli, huvikooli ja koolieelse lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord".
Koolide poolt esitatud ettepanekud ja ülevaate annab Silvi Teesalu
6. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord.
Koolide arvamused esitab Silvi Teesalu
7.Info
Silvi Teesalu
Orissaare osavallakogu esimees

XI koosolek 6.mail 2019 
Päevakord
1.Orissaare teenuskeskuse juhataja kandidatuuri kooskõlastamine.
2.Osavallakogude ja vabatahtlike kihelkonnakogude võimalused piirkondliku koostöö korraldamiseks elanikkonnakaitse valdkonnas. Ettekandja: Kristjan Moora
3.Info ja teavituse korraldamine osavallas:
- Kogukondliku turvalisuse taotlusvoor (tähtaeg 6. mai)
- Eesti kaunis kodu 2019 (andmed objektide kohta 25. maiks)
- Külavanema valimise kord
- Külaraha taotlemise kord (tähtaeg 1. nov 2019)

X koosolek 17. aprill 2019  
Päevakord:
1. Orissaare Gümnaasiumi tänane tegevus ja arenguperspektiivid.
Marjana Prii, OG direktor; Silvi Teesalu, osavallakogu esimees
2. Osavallakogule arutamiseks suunatud vallavolikogu eelnõud:
2.1 Paraniidi detailplaneeringu vastuvõtmine ja väljapanekule suunamine
2.2 Raieloa andmise kord
3.  Saaremaa valla arengukava 2020 – 2030 muutmisest ja ettepanekutest valdkondlike arengukavade osas Orissaare piirkonnas.
Silvi Teesalu, osavallakogu esimees; liikmed oma teemade osas
4. Informatsioon
4.1 Saaremaa valla volikogus vastuvõetud otsused Orissaare piirkonnas olevate detailplaneeringute lõpetamise kohta
4.2 Info Saaremaa vallavolikogus vastuvõetud otsustest, mis puudutavad Orissaare piirkonda:
- Erateede avalikuks kasutamiseks andmise kord ja lumetõrje teostamine
- OÜ Orissaare Soojus ja AS Kuressaare Soojus ühinemise algatamine
- Maasi Jäätmehoolduse OÜ ja OÜ Saaremaa Prügila ühinemise algatamine
4.3 Saaremaa valla toetusvoorud:
- Saaremaa valla poolt tegevustoetused saanud MTÜd ja seltsingud Orissaare osavallas;
- Saaremaa valla kaasavas eelarves osalemine;
- Saaremaa valla projektitoetuste voor;
- Saaremaa valla kohaliku omaalgatuse toetuste kevadvoor;
- Kogukondliku turvalisuse toetusvoor.
4.4 Info kogunemistest osavalla ettevõtjatele ning külavanematele.
5. Talgud „Teeme ära!" Orissaare

IX koosolek 6. veebruar 2019
Päevakord:
1. Aastal 2018 osavallakogu tegevus. Silvi Teesalu, osavallakogu esimees
2. EV 101 tähistamine Orissaares. Anu Viljaste, kultuurimaja juhataja
3. Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut. Saaremaa valla esindaja
4. Prima Vista kirjandusfestivali partnerprogramm Orissaares. Eha Trumm, Orissaare raamatukogu juhataja
5. Ülevaade Ida-Saaremaa kohtumisest ja seal arutatust:
- MTÜd kellele kuuluvad hooned ja nende haldamise teema
- Sotsiaalteenuste kättesaadavusest Ida-Saaremaal
6. Ettepanekutest osavallakogu koosolekute päevakorda
- Saaremaa valla toetused, mis jõudsid Orissaare osavalda ja nende osa kohaliku elu edendamisel
- Orissaare Gümnaasium ja selle mõju Ida-Saaremaa arengule
- Ülevaade Orissaare Sport ja spordihoone tegevusest ning plaanidest
- Orissaare alevikeskuse detailplaneeringu uue algatamise võimalused
- Orissaare eakate ja sotsiaaltervisekeskuse arendamise võimalused
- Ettevõtluse arendamise võimalustest Ida-Saaremaal
7. Osavallakogu liikmete osalusest osavallakogu töös ja kohaliku elu edendamisel
8. Orissaare piirkonna teede kava 2019 analüüs.
9. Info
- Suhtlus valla kodulehe kaudu: www.saaremaavald.ee
- Vallavolikogu istungid:  www.volis.ee
- Saaremaa kultuuri- ja spordikalender: www.syndmused.saaremaa.ee
 - vallaleht Saaremaa Teataja, ilmub iga kuu 1. ja 3. neljapäeval, kontakt merike.pitk@saaremaavald.ee, tel 4525 022
 - piirkonnaleht Orissaare Teataja, ilmub iga kuu algul, materjali kogub Anne Saar nädal enne uue kuu algust anne.saar@saaremaavald.ee.

VIII koosolek 8. november 2018
Päevakord:
1. Külavanemate kogunemise kokkuvõte.
2. Teede plaanist aastaks 2019. 
3. Orissaare Teataja - kohaliku infokirja plaanidest järgnevaks perioodiks.
Ettepanek - Saaremaa vallas ilmub üks vallaleht - Saaremaa Teataja, mis valgustab ka piirkondade tegemisi üle Saaremaa
4. Orissaare aastalõpu ettevõtmised ning inimeste meelespidamise võimalused. Vahendid. Vanad traditsioonid, uued võimalused.

VII koosolek 2. oktoober 2018
Päevakord:
1. Orissaare teostatavate arendus- ja ehitusprojektide hetkeseis. Taavi Kand, vajadusel arendusel töid teostava ettevõtte esindajad
2. Vallale esitatud taotlused ja nende olulisus osavallale. Silvi Teesalu
KOP taotlus: Maasi maalinna projekti arendamise hetkeseis ja kavad.
 – MTÜ Maasilinn tegevusest siiani. Ene Kööts
 – muinsukaitseline olukord ja arendamise võimalused. Silvi Teesalu
–  maakasutuse probleemistik, territooriumi heakord, juurdepääsude ja turvalisuse parendamisvõimalused. Taavi Kand 
3. Informatsioon.
Osavallakogu koosolekul osaleb Tiiu Aro, Saaremaa vallavolikogu esimees.

VI koosolek 28. august 2018
Päevakord:
1. Orissaare piirkonna teede hetkeseis, remonttööd 2018 ja eeldatavate tööde 2019 plaanidest. Raul Koppel, Taavi Kand
2. Saaremaa arengukava 2019-2030 menetlemisest. Silvi Teesalu
3. Projektidest, mida kavandatakse viia rahaliste taotluste esitamiseks. Anu Viljaste, Krista Riik (Kavandi), Astrid Vaba (Tagavere), Silvi Teesalu jt
4. Piidivabriku tegevus Illiku laiul 2018. Taavi Kand

5. Muud teemad.

III koosolek 12. aprill 2018
Päevakord:
1. Teenusekeskuse 2018. aasta - plaanid perioodiks. Taavi Kand
2. Saare maakonna arengustrateegia ja tervise- ja heaoluprofiili koostamisel osalemine. Silvi Teesalu
3. Jooksvad küsimused.

II koosolek 22. jaanuar 2018
1. Saaremaa valla 2018 aasta eelarve I lugemise materjalid. 
2. Orissaare osavalla sümboolika kasutuskord.
3. Ülevaade Orissaare osavallas asuvatest kodanikuühendustest.
4. Ülevaade Orissaare osavallas tegutsevate hallatavate asutuste kohta.
5. Info ja jooksvad küsimused

I koosolek 18. detsember 2017
1. Osavallakogu esimehe valimine.
2. Osavallakogu aseesimehe valimine.
3. Orissaare teenuskeskuse juhataja kandidatuuri kooskõlastamine

Koosolekud, kohtumised, üritused
6. aprill 2018
Orissaare hariduskonverents www.hariduskonverents.motteklubi.ee. Vaba sissepääs kõigile huvilistele.
15. märts 2018
Kavandi seltsimajas kohtumine külaelanike ja külavanematega
14. märts 2018
Tagavere seltsimajas kohtumine külaelanike ja külavanematega.
15. veebruar 2018
Kohtumine Orissaare majaomanike ja korteriühistute esimeestega.

Osavallakogude koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.