Saaremaa valla projektid

Lõppenud projektid leiab siit.

Biojäätmete kogumis- ja käitluspotentsiaali väljaselgitamine

Number: 2014-2020.12.01.20-0198

Kestus: 30.10.2020 – 31.08.2023

Kogumaksumus: 27 000 eurot

Toetus: 22 950 eurot

Omaosalus: 4050 eurot

Kokkuvõte: Projekti raames toimub Saaremaal tekkivate biojäätmete hetkeolukorra kaardistamine ja ringmajandusel põhineva biojäätmete väärindamissüsteemi väljatöötamine. Projekti tulemusel valmib uuenduslike väärindamismeetoditega kombineeritud lahenduse plaan, mis võtab arvesse piirkonna jäätmevoogusid ja nende kõige efektiivsemaid ringlussevõtu- ja väärindamisvõimalusi.

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks.

 

Biojäätmete liigiti kogumine ja kompostimine Saaremaa valla majapidamistes

Number: Kliima.6.01.21-0084

Kestus: 7.03.2022  31.12.2022

Kogumaksumus: 115 249,50 eurot

Toetus: 85 284,63 eurot

Omaosalus: 29 964,87 eurot

Kokkuvõte: Saaremaa vallas kogutakse liigiti alla poole olme- ja pakendijäätmetest. Selleks, et aastaks 2025 suunata ringlusse vähemalt 55 protsenti nendest jäätmetest, tuleb luua paremad tingimused jäätmete liigiti kogumiseks. Selle projekti raames soetatakse majapidamistele biojäätmete liigiti kogumiseks vajalikke vahendeid nagu kompostrid ja konteinerid. Elanike teadlikkuse tõstmiseks viiakse läbi koolitused ning levitatakse biojäätmete teemalist juhendit. Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

KeskkonnaminsteeriumKeskkonnainvesteeringute Keskus

 

Biosfääri kaitseala keskuse infopunkti ja ekspositsiooniala loomine Saaremaal (I etapp)

Number: RE.2.01.21-0421

Kestus: 21.04.2021  29.01.2023

Kogumaksumus: 103 103 eurot

Toetus: 77 327 eurot

Omaosalus: 25 776 eurot

Kokkuvõte: Kuressaare turuhoone arhitektuurikonkursi võidutöö alusel valmiv ehitusprojekt on esimene etapp Saaremaale UNESCO Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala keskuse infopunkti (laiemalt keskkonnahoiu keskuse) ja ekspositsiooniala loomiseks.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

EASi sihtfinantseering www.visitestonia.com lehe andmehaldusteenuse osutamisele (2022)

Kestus: 1.01.2022 – 31.12.2022

Kogumaksumus: 38 000 eurot

Toetus: 38 000 eurot

Kokkuvõte: EAS sihtfinantseerib turismiinfo kogumise, korrastamise, sisestamise ja info uuendamisega seotud tegevusi www.visitestonia.com andmebaasis ning piirkonna ettevõtjate nõustamist oma turismitoodete ja -teenuste nähtavuse tõstmisel digikanalites.

Majandus- ja kommunikatsiooniminsteeriumEAS. Enterprise Estonia (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus)

 

Hariduse 13 (Kuressaare) koolihoone ja õueala rekonstrueerimine ning sisustamine

Number: 2014-2020.1.04.18-0093

Kestus: 1.01.2019 – 31.04.2023

Kogumaksumus: 5 338 732,61 eurot

Toetus: 4 537 922,70 eurot

Omaosalus: 800 809,91 eurot

Kokkuvõte: Projekti käigus muudetakse senine range klass-koridori süsteemiga koolihoone kaasaegseks, ruumide ristkasutust ning kaasaegseid õppevorme kasutada võimaldavaks hea sisekliimaga energiatõhusaks õppehooneks, mis vastab põhikooliealiste õpilaste vajadustele. Renoveeritud koolihoones on 648 õppekohta. Koos koolihoonega arendatakse välja ka väliruum. Projekt on regionaalarengut edendava mõjuga, parandades elukeskkonna kvaliteeti ja tagades kõrgema rahulolu haridusteenustega. Eemärgiks on Kuressaare linna koolivõrgu korrastamine, et õppekohad oleks vastavuses demograafiliste muudatustega ning toetaksid kaasaegse õpikäsitluse ja kaasava hariduse põhimõtete rakendamist. Hariduse 13 koolihoones ja ümbritseval õuealal on põhikooli õpilastele sobiv kaasaegne õppekeskkond, mis võimaldab kogupäevakooli põhimõtete rakendamist. Projekti tulemusena on Hariduse 13 õppehoones ja ümbritseval õuealal nüüdisaegne, põhikooli õpilastele sobiv ja erivajadustega õpilaste kaasamist toetav õppekeskkond. Projekti lõppedes õpib 35% Kuressaare linna põhikooli õpilastest kaasaegsetes tingimustes. Kuressaares olevate koolide õppepinnad on optimeeritud, õppekohtade arv on vastavuses õpilaste arvu prognoosiga aastani 2030.

Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fond. Eesti tuleviku heaks.

 

Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine kohalikul tasandil

Number:

Kestus: 1.02.2022 – 31.01.2023

Kogumaksumus: 59 881,20 eurot

Toetus: 59 881,2 eurot

Partnerid: Muhu Vallavalitsus, Ruhnu Vallavalitsus, Kuressaare Haigla SA, Osaühing Muhu Perearstikeskus (perearst Lea Uutsalu), Salme Perearstikeskus OÜ (perearst Tiina Tarkin), Permer OÜ (perearst Merike Rüütel), Kuressaare Perearstikeskus OÜ (perearstid Kristen Reinmann, Eha Tali, Eve Nurmekivi ja Mari Soots), Osaühing Triin Nirgi, Osaühing Perearst Kaalep Koppel.

Kokkuvõte: Projekti eesmärk on jätkata võrgustikutööd ja väljatöötatud koostöömudeli rakendamist nii olemasolevate kui ka tulevaste partneritega. Samuti on eesmärgiks ennetustegevuse tõhustamine. Piirkonna soovitud tulemus on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna vahel välja töötatud mudeli testimise tõhustamine, toimiva võrgustikutöö jätkusuutlikkuse tagamine ja valdkondliku ennetustegevuse plaani loomine. 

 

Innovation Policies for Sustainable European Islands (Islands of Innovation / Innovatsiooni rakendamine Euroopa saarte kestlikkuse tagamiseks)

Number: PGI02261

Kestus: 1.01.2017 – 11.2022

Kogumaksumus: 177 500 eurot

Toetus: 150 875 eurot

Omaosalus: 26 625 eurot

Partnerid: Province of Fryslân (Holland), North Aegean Region (Kreeka), Regional Agency for the Development of Research Technology and Innovation (Portugal), Undersecretary of the Presidency for External Relations – Regional Government of the Azores (Portugal), Samsø Energy Academy (Taani)

Koduleht: www.interregeurope.eu/islandsofinnovation

Kokkuvõte: Interreg Europe programmist toetatav projekt innovatsioonipoliitikate edendamiseks saarelistes piirkondades, et tutvustada saarte võimalusi uuendusmeelsetele ja ettevõtlikele noortele ning toetada uusi algatusi. Projektis osalevad saared tahavad avalike poliitikate kaudu suunata arengut nii, et saared suudavad olla uuenduslike ettevõtmiste „katselaborid" ja pakkuda keskkonda, kus saab uusi lähenemisviise katsetada ja õppida, ettevõtlikke noori köitvat ja innovaatilisi algatusi toetavat keskkonda. Projekti käigus koostatakse saarelistes piirkondades innovatsiooni edendamise juhised. Projekti elluviimine toimub kahes faasis (3+2 aastat), sellest esimene kestab 1.01.2017 – 31.12.2019 ning teine 1.01.2020 – 31.12.2021. Saaremaa vald osaleb partnerina Euroopa Regionaalarengu Fondist (Euroopa territoriaalse koostöö programm Interreg Euroopa) rahastatavas projektis. Terve projekti kogumaksumus on 1 634 119 eurot, sh toetus 1 367 831 eurot ja projektipartnerite omaosalus 266 288 eurot. Loe ka: Saaremaa Teataja 4.07.2019 (lk 5).

Ilsands of Innovation. Interreg Europe. European Union.

 

Isikliku abistaja teenuse arendamine ja tugigrupisüsteemi loomine Saare maakonnas

Number: 2014-2020.2.02.21-0377

Kestus: 3.01.2022 – 31.10.2023

Kogumaksumus: 225 455,44 eurot

Toetus: 191 637,12 eurot

Omaosalus: 33 818,32 eurot

Partnerid: Muhu Vallavalitsus

Kokkuvõte: Erivajadustega inimese tööturul ja muudes ühiskondliku elu protsessides osalemise hõlbustamine läbi isikliku abistaja teenuse arendamise ning tööealise hoolduskoormusega inimese toetamine ennetamaks tööturult lahkumist. Saaremaa ja Muhu vallas isikliku abistaja teenuse, hoolduskoormusega tööealiste nõustamise ja tugigruppide viimine tasemele, mis tagab erivajadusega inimestel ja hoolduskoormusega lähedastel võimaluse osaleda tööhõives.

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks.

 

Jalgpallihalli rajamine Kuressaarde

Number: 7-17/4205-2

Kestus: 1.10.2021 – 31.12.2022

Kogumaksumus: 2 500 000 eurot

Toetus: 1 500 000 eurot

Omaosalus: 1 000 000 eurot

Kokkuvõte: Projekti tegevuste tulemusena valmib pneumohall Kuressaarde, mis tagab võimaluse aastaringseteks jalgpallitreeninguteks kunstmuruväljakul.

Kultuuriministeerium

 

Kuressaare suursild

Number: 3106

Kestus: kuni 31.12.2022

Kogumaksumus: 91 486,80 eurot

Toetus: 73 189 eurot

Omaosalus: 18 297,80 eurot

Kokkuvõte: Kuressaare Suursilla restaureerimise I etapi tööd: silla piirete ja jäämurdjate restaureerimine ning jõesängi taastamine silla vahetus ümbruses. 

 

Kuressaare suursild

Number 4153

Kestus: kuni 30.01.2024

Toetus: 80 000 eurot

Kokkuvõte: Kuressaare Suursilla restaureerimise II etapi tööd: silla restaureerimine ning jõesängi taastamine silla vahetus ümbruses.

 

Kuressaare suursilla rekonstrueerimistööd koos Põduste jõe ja selle ümbruse rekreatsiooniala taastamisega

Number: 83302100222

Kestus: 2.05.2022  30.06.2023

Kogumaksumus: 196 733,01 eurot

Toetus: 177 059 eurot

Omaosalus: 19 673,31 eurot

Kokkuvõte: Tegemist on ajaloolise kalapüügipiirkonnaga (Põduste jõgi), kus ka praegu (hobi)kalurid kalapüüki harrastavad. Suursild on üle Eesti ainulaadne ajalooline kultuuriobjekt ja selle taastamine Põduste jõe ümbruse rekreatsioonialana aitab kaasa kohaliku kogukonna sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamisele. Töid planeeritakse teostada mitmes etapis, kuna ka Muinsuskaitseametilt on saadud sillale toetust. Vajalikud ehitus- ja restaureerimistööd tehakse vastavalt Muinsuskaitseameti poolt kooskõlastatud tegevuskavale. Silla taastamine on planeeritud 1987. aasta projekti kohaselt 18561858. aasta remondi-aegsele kirjeldusele: jäämurdjad pealevooluküljel, 12 võlvkaart, plaatidega kaetud rinnatis, rinnatist alustavad profileeritud ülaservaga kivipostid, postide peal kivikuulid. Ehitada tuleb viis jäämurdjat, läänepoolsesse otsa idapoolses otsas olevatega sümmeetriliselt kolm poolkaarset tugipiilarit.

EMKF rakenduskava 2014-2020. Euroopa Liit. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

 

Military Heritage (Militaarajaloo pärand)

Number: Est-Lat156

Kestus: 1.01.2020 – 31.12.2022

Kogumaksumus: 1 928 992,39 eurot

Toetus: 1 639 643,53 eurot

Omaosalus: 289 348,86 eurot

Juhtpartner: Läti Maaturismi Ühing / Latvian Country Tourism Association "Lauku Celotajs"

Kontakt: Silja Lehtpuu (silja@maaturism.ee), MTÜ Eesti Maaturism; Kati Aus (kati.aus@saaremaavald.ee), Saaremaa Vallavalitsus

Kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on meelitada piirkonda rohkem külastajaid. Selleks luuakse piiriülene militaarajaloo pärandit tutvustav turismitoode, kuhu integreeritakse Eestis ja Lätis asuvad uued ning juba olemasolevad turismiobjektid, mida turundatakse nii sise- kui ka välisturistidele. Samuti parendatakse projekti raames 36 militaarajalugu tutvustavat objekti. Tegevuste elluviijad on 24 partnerorganisatsiooni, neist Eestist Eesti Sõjamuuseum, Lääne-Nigula Vallavalitsus, MTÜ Eesti Maaturism, MTÜ Hiiumaa Militaarajalooselts, MTÜ Panga Areng, Muinsuskaitseamet, Peipsi Koostöö Keskus, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, Setomaa Vallavalitsus, Saaremaa Sõjavara Selts ning Saaremaa Vallavalitsus (varasemalt MTÜ Visit Saaremaa). Eesti ja Läti erinevate osapoolte vastastikuseks kogemuste vahetamiseks korraldatakse projekti raames seminare ja töötube ning kogutakse materjale militaarajaloo pärandit tutvustavate objektide kohta. Samuti töötatakse välja käsiraamat teenusepakkujatele, mis sisaldab nõuandeid militaarajaloo objektide turunduseks ja tutvustamiseks. Külastajate jaoks koostatakse elektroonsed turundusmaterjalid (veebileht) ja trükised ning turismitoodet tutvustatakse turismimessidel ning pressireiside raames. Projekti lõpus toimub tutvustusüritus avalikkusele ja külastajatele.

NB! See veebisait kajastab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei vastuta, kuidas seda teavet kasutatakse.
This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.

Interreg Estonia-Latvia. European Regional Development Fund. European Union.

 

Mustjala Päevakeskuse ehitamine

Number: Kliima.2.01-0245

Kestus: 1.08.2021 – 31.12.2023

Kogumaksumus: 1 272 000 eurot

Toetus: 765 312 eurot

Omaosalus: 430 488 eurot

Kokkuvõte: Projekti käigus ehitatakse Mustjala uus päevakeskus-pansionaat, lammutatakse Mustjala vana päevakeskus ja kaks täiendavat hoonet, üks Kuressaares ja üks Pamma külas.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Põduste jõe kallasraja rekonstrueerimine

Number: 83302000250

Kestus: 2.11.2020 – 15.10.2022

Kogumaksumus: 69 599,96 eurot

Toetus: 62 639,96 eurot

Omaosalus: 6960 eurot

Kokkuvõte: Projekti raames korrastatakse Põduste jõe alamjooksul olemasolevad, kuid amortiseerunud jalgrajad (laudteed) ning aidatakse seeläbi kaasa ühe väärtusliku rekreatsiooniala korrastamisele. Oluline on siinkohal märkida, et teise Saaremaa Vallavalitsuse poolt kavandatava projekti kaudu soovitakse puhastada koelmuala Tori jõel, mis koosmõjus antud projektiga laiendab (hea)korrastatud ala kuni rekonstrueeritud Tori kalasadamani. Kokkuvõttes saab öelda, et koosmõjus ning erinevate projektide/tegevuste kaudu on panustamine kalurkonna sotsiaalse heaolu tõstmisesse kohaliku arengu strateegiat toetav.

EMKF rakenduskava 2014-2020. Euroopa Liit. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

 

Rahvusvahelise kaitse saajate Saaremaa vallas elama asumise korraldamine ja kaasabi osutamine

Number: 2014-2020.2.02.22-0419

Kestus: 1.10.2022 – 31.10.2023

Kogumaksumus: 139 150,40 eurot

Toetus: 118 277,84 eurot

Omaosalus: 20 872,56 eurot

Kokkuvõte: Kolm koordinaatorit ja kaks tugiisikut aitavad Saaremaa vallas rahvusvahelise kaitse saajate lõimumist Eesti ühiskonda.

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks.

 

Roheliste saarte mainekujunduse, ettevõtluse toetamine ümberkujundatud piirkonnaajakirjaga Mo Saared

Number: 13-21.2/21/5267

Kestus: 12.2021 – 01.2023

Kogumaksumus: 34 560 eurot

Toetus: 11 360 eurot

Omaosalus: 23 200 eurot

Kokkuvõte: Saarte omavahelises koostöös töötatakse välja uus ajakirja kontseptsioon ning ajakiri Mo Saaremaa kujundatakse ümber vormilt ning sisuliselt piirkonnaajakirjaks. Jäädeks kindlaks olemasolevale visuaalsele keele, kvaliteedile ning esteetikale. Ajakiri tõstab piirkonna tuntust ning kinnistab roheliste saarte mainet. Ajakirja fookus on nii sisuliselt kui ka vormiliselt kestlikel lahendustel: piirkonna ajakiri on efektiivsem selmet iga saar teeks oma trükise; ajakirja trükkimise lahendused on võimalikult väikese jalajäljega; ettevõtjaid, keda tõstetakse esile järgivad kestlikke põhimõtteid, lisaks kajastatakse tegevusi, mis annavad edasi saarelist identiteeti ning isikupära; tuuakse välja soovituslikud käitumisviisid meie (loodus)keskkonnas, mis põhinevad jätkusuutliku turismi praktikatel; ajakiri on kakskeelne (eesti ja inglise).

Leader Eesti. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. Leader.

 

Saare ja Hiiu maakondade kui turismisihtkohtade koostööprojektid

Number: 1.2-3.7/21/350

Kestus: 1.08.2021 – 31.08.2023

Kogumaksumus: 100 000 eurot

Toetus: 100 000 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on Saare ja Hiiu maakondade turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine eristumise ja külastaja vajadustele vastavate turismitoodete ja -teenuste väljaarendamise kaudu (ökoturism, turvalisus, klienditeekonna ning piirkonnaspetsiifiliste toodete arendus). Lisaks saarteülese arendus- ja juhtimise kontseptsiooni koostamine. Kahe maakonna turismisektori arendusorganisatsiooni jõudude ja teadmiste kokkupanekul on võimalik palju rohkem kuluefektiivselt ära teha. Uute koostöövõrgustikul põhinevate piirkonnaspetsiifiliste turismitoodete (paketid, sündmused, teenused, atraktsioonid, marsruudid, turismiteed) arendamine lähtuvalt klienditeekonna uuringu tulemustest edendab otseselt piirkonna majandust ning külastaja piirkonnas veedetud kvaliteetaja pikenemist, kuid kaudselt toetab ja tõstab kogu Eesti kui turismisihtkoha mainet ja kvaliteeti. Projekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fond. Eesti tuleviku heaks.EAS. Enterprise Estonia (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus)

 

Saare maakonna turundus ja kommunikatsioonitegevused Läti ja Leedu külastajate suunal

Number: RE.2.01.21 0450

Kestus: 25.08.2021–19.09.2022

Kogumaksumus: 39 932 eurot

Toetus: 29 949 eurot

Omaosalus: 9983 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärk on Saare maakonna kui atraktiivse reisisihtkoha tuntuse kasvatamine Läti ja Leedu turul, kuna 2020. aasta turismistatistika näitas, et arvestatavad välisturud Saare maakonna mõistes olid Läti ja Leedu. Kuna 2021. aasta on kuulutatud Saare maakonnas ka viikingiaastaks, siis turundus- ja kommunikatsioonitegevusi sisaldav projekt aitab neis riikides lähemalt tutvustada ka teema-aasta sõnumit ning kutsuda seeläbi rohkem (välis)külastajaid Saaremaad avastama.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Saaremaa kirjanduslikud matkarajad (I etapp)

Number: 83302100015

Kestus: 6.09.2021 – 3.10.2022

Kogumaksumus: 4 950 eurot

Toetus: 4 455 eurot

Omaosalus: 495 eurot

Kokkuvõte: Projekti käigus paigutatakse 50 kirjandus- ja koduloolist (rõhuga rannakalandusel) rajapunkti marsruutidele Kuressaares, Nasval ja Kuressaare-Nasva kergliiklusteel. Kuressaares paikneval matkarajal luuakse vähemalt 20 punktiga, Nasval 10 punktiga ja Kuressaare-Nasva kergliiklusteel 15 punktiga nutiseadmepõhine matkarada.

EMKF rakenduskava 2014-2020. Euroopa Liit. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

 

Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine

Number: SFOS 2014-2020.2.02.18-0129

Kestus: 1.10.2018 – 31.12.2022

Kogumaksumus: 640 000 eurot

Toetus: 544 000 eurot

Omaosalus: 96 000 eurot

Partnerid: Sotsiaalministeerium, MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus, MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus

Kokkuvõte: Ühistranspordiga integreeritud ja ühtlaselt korraldatud sotsiaaltransporditeenuse pakkumise tulemusena suurendatakse erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustes inimeste osalemist igapäevaelus ning tööturul. Kuna tegemist on üleriigilise pilootprojektiga, siis on täiendavaks eesmärgiks sellise mõistliku sotsiaaltranspordi teenuste mudeli väljatöötamine, mida oleks võimalik rakendada ka Eesti teistes piirkondades. Sotsiaaltransporditeenuse sisu on teenuse osutamine neile puudega inimestele, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist. Sotsiaaltransporditeenuse kasutamine võimaldab puudega isikul kasutada vastavalt tema vajadustele transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Katseprojekti tulemusi ja olemasolevat sotsiaaltranspordi korraldust analüüsides saab otsustada, kuidas oleks kõige mõistlikum sotsiaaltransporditeenuse korraldamisega tulevikus edasi minna.

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks.

 

Tori jõest orgaaniliste setete ja taimestiku eemaldamine

Number: 83302000245

Kestus: 1.02.2021 – 15.10.2021

Kogumaksumus: 59 880 eurot

Toetus: 59 880 eurot

Kokkuvõte: Projekti raames eemaldatakse Tori jõest setted ja taimestik, et kaladel oleks paremad kudemisvõimalused Tori ja ka Põduste jões. Tori jõe puhastamine setetest ja taimestikust on oluline nii selleks, et kalad pääseksid sinna ja selle kaudu ka Põduste jõkke kudema, kui ka selleks, et kalade noorjärgud hiljem merre tagasi saaksid liikuda. Tööd on plaanis ellu viia kalade kudeperioodi välisel ajal 2021. aasta teises pooles.

EMKF rakenduskava 2014-2020. Euroopa Liit. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

 

Tõsteseadme soetamine ja paigaldamine Abrukale

Number: RE.2.01.22-0513

Kestus: 25.04.2022  31.10.2023

Kogumaksumus: 84 042 eurot

Toetus: 71 435,70 eurot

Omaosalus: 12 606,30 eurot

Kokkuvõte: Väikesaarte programmi abil soetatakse Abrukale tõsteseade, millega on tagatud saarelt ja saarele raskemate kaupade, materjalide ja laadungite liigutamine. Paraneb päästevõimekus.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine Saaremaa vallas

Number: 2014-2020.6.03.19-0165

Kestus: 10.2021 – 07.2023

Kogumaksumus: 820 039,44 eurot

Toetus: 656 031,55 eurot

Omaosalus: 164 007,89 eurot

Kokkuvõte: Saaremaa valla amortiseerunud tänavavalgustustaristu kaasajastamine, LED valgustehnoloogia kasutusele võtmine, elektrienergia tarbimise vähendamine läbi säästlikkuse, tänavavalgustuse elektrienergia efektiivsem kasutamine. Projekti raames renoveeritakse 446 tänavavalgustuspunkti ning CO2 väheneb aastas arvestuslikult 103,37 tonni. 

 

Euroopa Liit. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid. Eesti tuleviku heaks.

 

Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele aastal 2022

Kestus: 1.08.2022 – 31.12.2022

Kogumaksumus: 74 652,78 eurot

Partnerid: Eneseteadvus OÜ (kogemusnõustamine – Kairit Lindmäe), FIE Urmas Lehtsalu (nõustamine, kriisisekkumine, kriisinõustamine, leinanõustamine  Urmas Lehtsalu), Head Suhted OÜ (pereteraapia, paariteraapia – Monika Sarapuu), OÜ Elunuhe (paari-, pereteraapia ja perenõustamine – Liina Kohu).

Kokkuvõte: Eesmärgiks on parandada kohalikul tasandil vaimse tervise teenuse pakkumist, et seeläbi toetada Saaremaa valla elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.


 

Valjala Põhikooli hoone energiatõhususe tööd

Number: Kliima.2.01.20-0110

Kestus: 1.10.2020  31.12.2022

Kogumaksumus: 1 203 600 eurot

Toetus: 549 000 eurot

Omaosalus: 547 797 eurot

Kokkuvõte: Projekti käigus rekonstrueeritakse Valjala Põhikooli hoone koos võimlaga, et tagada hoones kvaliteetne sisekliima. Energiaauditis väljatoodud tegevuste elluviimisega on koguenergiasääst projekti realiseerimiseelse tarbimisega võrreldes 77%. Meetmest Kliima.2.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes (mitte SF); taotlusvoorust Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine (I voor).

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Viikingiaasta 2021

Number: 83302000248

Kestus: 11.2020 – 12.2021

Kogumaksumus: 16 420 eurot

Toetus: 14 778 eurot

Omaosalus: 1642 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärk on Saare maakonna merendus- ja kalandusturismi info koondamine ja populariseerimine erinevate tegevustega viikingiaasta sündmuste raames 2021 aastal. 

Saaremaa Viikingiaasta 2021EMKF rakenduskava 2014-2020. Euroopa Liit. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

 

Viikingiaasta 2021 projekti läbiviimine Saare maakonna kui sihtkoha turundamiseks

Number: RE.2.01.21-0424

Kestus: 18.06.2021 – 31.05.2022

Kogumaksumus: 40 000 eurot

Toetus: 30 000 eurot

Omaosalus: 10 000 eurot

Kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on tutvustada Saare maakonna ajaloolist viikingite pärandkultuuri ning sellega seotud tooteid ja teenuseid nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt, et anda kogu maakonna viikingiajaloole suuremat kõlapinda ja tähelepanu. See omakorda suurendab maakonna tuntust viikingisaar(t)ena ning annab eeldused maakonna majanduse ja ettevõtluse kasvuks turismisektori elavdamise kaudu. Projekti eesmärgi saavutamiseks viiakse ellu turundustegevused vastavalt turundusplaanile.

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks.

 

Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Saaremaa vallas

Number: 2014-2020.1.04.18-0078

Kestus: 1.11.2021 – 31.08.2022

Kogumaksumus: 225 818,11 eurot

Toetus: 191 945,39 eurot

Omaosalus: 33 872,72 eurot

Kokkuvõte: Projektiga tegevuste elluviimise tulemusena kohandatakse Saaremaa valla koolide füüsilist keskkonda nii, et HEV õpilasi on võimalik õpetada väiksemates gruppides pakkudes neile individuaalsemat lähenemist. Projekti on kaasatud 7 Saaremaa valla kooli, kus õpib ~67% valla HEV õpilastest, kokku ~535 last, kellest tõhustatud ja erituge vajavad ~270 last.

Euroopa Liit. Euroopa Regionaalarengu Fond. Eesti tuleviku heaks.

 

WiFi4EU

Number: 2-7.4/191-1 29.07.2019

Kestus: 08.2019 – 08.2022

Kogumaksumus: 15 000 eurot

Toetus: 15 000 eurot

Kokkuvõte: WiFi4EU projekti raamel paigaldatakse Kuressaare avalikku ruumi 12 seadet, mis pakuvad tasuta internetilevi kasutusvõimalust.

Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks.